Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0208-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване малка молекула за използване в диагностично устройство за бързо измерване на плазмената ретинова активност
Бенефициент: Градиент България ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.09.2012
Начална дата: 12.11.2012
Дата на приключване: 12.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Иновативният продукт, обект на разработване на проектното предложение е нова малка молекула със свойства, подходящи за използването й в медицинско диагностично устройство, с помощта на която бързо ще се измерва плазмената ренинова активност. Целта е диагностичното устройство да се използва от лекари-кардиолози в лекарските кабинети, за бързо диагностициране на типа хипертония и правилно определяне на курса на лечение още при посещението при/на лекаря, особено при пациенти в спешни или неотложни състояния.
Дейности: 2. Предварителни допълнителни проучвания
6. Идентифициране на квантовите молекулни фрагменти носители на свойствата необходими за използването им в диагностично устройство
11. Патент
1.Управление на проекта
7. Разработка на софтуер за комбиниране на квантови молекулни свойства в нови молекули
Разходи за възнаграждения.
8. Генериране, анализ и избор на виртуални нови молекули за синтез
9. Синтез на избраните молекули
4. Обновяване на базата от молекули налични на пазара
3. Проучване допълнителните свойства на молекулата, необходими за диагностично устройство. Избор на диагностично устройство.
5. Идентифициране на квантовите молекулни фрагменти носители на свойството ‘ренин-инхибитор’
12. Разпространение и представяне на резултатите и търсене на партньор за разработка на крайния продукт
Разход за наем
Разходи за командировки.
10. Тестове на синтезираните молекули
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 374 764 BGN
Общ бюджет: 364 662 BGN
БФП: 328 196 BGN
Общо изплатени средства: 328 196 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 328 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 730 BGN
2014 152 919 BGN
2015 126 546 BGN
328 196 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 278 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 421 BGN
2014 129 981 BGN
2015 107 564 BGN
278 966 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 229 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 310 BGN
2014 22 938 BGN
2015 18 982 BGN
49 229 BGN
Финансиране от бенефициента 41 641 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Индикатор 1: Успешно проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 10 Индикатор 2: Закупено и въведено в експлоатация компютърно оборудване
Индикатор 11 Индикатор 3: Изготвен и одобрен независим финансов одит на проекта.
Индикатор 12 Индикатор 4: Информационна табела.
Индикатор 13 Индикатор 5: Публикации в печатни издания.
Индикатор 14 Индикатор 6: Подадено и одобрено проектно предложение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз