Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0012-C0001
Номер на проект: 12-11-12
Наименование: ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ – ГАРАНТИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ В МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН ЧРЕЗ ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ
Бенефициент: Община Тутракан
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 09.11.2012
Дата на приключване: 09.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: Насърчаване и създаване на адаптивен инструментариум за подобряване на управлението в община Тутракан .
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Управлението на проект с сложна система от взимани връзки и съдържа в себе различни подструктури - Управление на интегритета в проекта; Управление на времето в проекта; Управление на цената в проекта; Управление на качеството в проекта; Управление на човешките ресурси в проекта; Управление на комуникацията в проекта. Дейността изисква организирано изпълнение на действия в рамките на определено време съгласно разписания договор между община Тутракан и УО на оперативна програма „Човешки ресурси”. В рамките на планираната дейност екипа по проекта съставя отчети към Управляващият орган в определен ритъм. Дейността приключва с отчет,който условно делим на технически и финансов. След приемането на отчета следва верификация на направените разходи и тяхното възстановяване .
Дейност 2 Изготвяне на технически задания за възлагане изпълнението на дейности от проекта по ЗОП. Изготвяне на документация за провеждане на процедури за обществени поръчки Бъдещите дейности , които ще се провеждат по проекта изискват внимателно прецизиране на задачите произтичащи от спецификата на обществената поръчка. Това означава ,че проблема със съставяне на открита процедура по ЗОП не представлява юридически проблем. Това означава внимателно вникване в характера на проблематика произтичаща от проекта и съставяне на необходимото техническо задание ,което да отразява правилно задачите и изискванията пред човешкият ресурс ,който може да извърши тези задачи. Внимателно да бъдат описани необходимите квалификации и професионален опит и да бъде намерен разумен баланс в бъдещата обществена поръчка ,която ще бъде с критерий – икономически най изгодна оферта.Техническото задание трябва да направи необходимият баланс между цена и възможности на бъдещите изпълнители да извършат поръчката
Дейност 3 Изготвяне на функционален анализ на администрацията в община Тутракан Провеждане на функционален анализ в общинската администрация на община Тутракан.
Дейност 4 Провеждане на обучения, свързани с извързващият функционален анализ( или когато е изготвен) във връзка с изготвените препоръки Обучителната структура ще предложи широка гама от специализирани курсове, семинари и други форми на обучения, които са обединени в тематични програми. Те са предназначени за различните професионални групи и длъжности в администрацията. Обученията на държавните служители на тези назначени по Кодекса на труда. Ще изберат съгласувано със своите ръководители, избират потребните обучения ,които са обвързани с анализа и препоръките изготвяни в предходните дейности. В този контекст обученията могат да обхващат малък сектор от хора,за които към момента обучителният модул ( изведен от анализа на администрацията) е подготвен. Предвижданията са в конкретните специализирани обучение да бъдат включени представители на цялата общинска администрация от община Тутракан. Предположенията са ,че ще бъдат обучени 240 души персонал на администрацията и съпътстващите общински структури. С оглед по ефективно усвояване на новостите произтичащи от проведеният функционален модел групите за обучение ще бъдат около 15. Всяка от групите може да има специфично обучение в рамките на 10 часа ,които да отразява спецификата на звеното към което принадлежат
Дейност 5 Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на административна структура - община Тутракан Областите за подобрения най-често са: • По отношение релевантността на функциите:  областите на политиката, за които отговаря органът на власт, и неговите правомощия;  организационната структура;  функциите на вътрешните звена. • По отношение ефективността от дейността на административната структура:  стратегическото планиране;  управление на изпълнението;  изпълнението на поставените цели. • По отношение ефикасността и икономичността от дейността на административната структура:  подобряване на постигнатите резултати;  подобряване използването на финансовите и човешки ресурси  оптимизиране на съотношението между постигнати резултати и използвани ресурси.
Дейност 6 Провеждане на семинар за запознаване на служителите на администрацията с новата организационна структура и вътрешни документи Провеждане на уводни и заключителни семинари с представителите на общинска администрация Тутракан. Те ще обхванат представителите и структурите по населени места ( кметства ),а така също и представителите на специфични общински структури като: образователни структури, културни структури, здравни структури, социални структури и други, които са в преки финансови връзки и зависими от община Тутракан. Обучението ще се проведе от екипа на фирмата спечелила обществената поръчка за провеждане на услугата с правоспособни лектори от Български Университети или Институти по Публична администрация. Предполага се, че броят на участниците в семинара да бъде сведен до около 120 души, които са основните носители на различни административни услуги. Провеждането на дейността е добре да бъде проведена в неформална обстановка, която да предразположи участниците за активни изказвания в дискусиите.
Дейност 7 Провеждане на мониторинг на изпълнението на плана за действие Наблюдението и прегледите на изпълнението на изготвения план за действие е логичното продължение на функционалния анализ и представлява гаранция за устойчивост на постигнатите резултати. Изпълнението на планираните действия за подобрение трябва да се основава на непрекъснат контрол и оценка, въз основа на определените срокове, очаквани резултати и отговорници за всяко действие. Наблюдението на изпълнението на плана за действие следва да се извършва от длъжностни лица, определени от ръководителя на административната структура, които да бъдат задължени да му представят доклади на определен период от време (например на всеки 6 месеца).
Дейност 8 Дейности за информация и публичност по проекта на община Тутракан Дейността по информация и публичност е задължителна за всеки европейски проект съгласно европейско законодателство. Дейността ще бъде съобразена с предвидените ресурси съгласно насоките за кандидатстване . Основната цел на дейността е: Да се даде гласност за факта, че Европейският Съюз е финансирал проект, като с това е подобрил в голяма степен и е подпомогнал налагане на добри европейски практики при управление на административни системи. В конкретният случай гражданите на община Тутракан, ще бъдат наясно, че имат по добри и качествени административни услуги.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕТ “Александър Ковачев”
Прайм Консултинг
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 538 BGN
Общ бюджет: 63 748 BGN
БФП: 63 748 BGN
Общо изплатени средства: 63 748 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 63 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 107 BGN
2013 9 420 BGN
2014 28 222 BGN
2015 0 BGN
63 748 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 54 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 191 BGN
2013 8 007 BGN
2014 23 988 BGN
2015 0 BGN
54 186 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 916 BGN
2013 1 413 BGN
2014 4 233 BGN
2015 0 BGN
9 562 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи
Индикатор 4 Разработени предложения за промени в устройствени правилници
Индикатор 5 Брой въведени конкретни механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури
Индикатор 6 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 7 Брой проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 8 Брой проведени съпътстващи обучения, брой обучени служители
Индикатор 9 % реализирани икономии в лв. (намалени разходи за заплати, намалени разходи за издръжка)
Индикатор 10 % съкратен щат в администрацията
Индикатор 11 Брой аутсорсвани дейности
Индикатор 12 Брой делегирани функции
Индикатор 13 Брой сливания на звена
Индикатор 14 По Дейност 1 - Текущи,междини и финални отчети приети от Управляващият орган
Индикатор 15 По Дейност 2 - Проведени процедури съгласно ЗОП
Индикатор 16 По Дейност 3 - Копие от създадената Създадена документация -функционален анализ
Индикатор 17 По Дейност 4 - Обучени служители
Индикатор 18 По Дейност 4 - Учебни програми
Индикатор 19 По Дейност 4 - Присътвени листове
Индикатор 20 По Дейност 4 - Презентации
Индикатор 21 По Дейност 4 - Снимков материал
Индикатор 22 По Дейност 5 - Брой създадени документи
Индикатор 23 По Дейност 5 - Наръчници и правила за подобрена функционалност на администрацията
Индикатор 24 По Дейност 6 - Проведени семинари с представители на общинска администрация Тутракан
Индикатор 25 По Дейност 7 - Проведен мониторинг на плана за действие
Индикатор 26 По Дейност 8 - Бр. бюлетини, изпратени по електронна поща по проекта
Индикатор 27 По Дейност 8 - Бр. статии и интервюта в медиите за популяризиране на пр. предложение
Индикатор 28 По Дейност 8 - Информационна брошура
Индикатор 29 По Дейност 8 - Плакати по проекта
Индикатор 30 По Дейност 8 - Табела
Индикатор 31 По Дейност 8 - Пресконференция
Индикатор 32 По Дейност 8 - Тефтер
Индикатор 33 По Дейност 8 - Публикация в местна медия
Индикатор 34 По Дейност 8 - Химикалки по проекта
Индикатор 35 По Дейност 8 - Папки по проекта
Индикатор 36 По Дейност 8 - Стикер


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз