Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0055-C0001
Номер на проект: 12-11-45
Наименование: Създаване на условия и предпоставки за добро управление на територия на община Долна митрополия
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 09.11.2012
Дата на приключване: 09.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Подобряване достъпа на местното население до публични услуги
Дейности: Дейност №1: Организация, управление и тръжни процедури  Изготвяне на документи, свързани с отчитане изпълнението на дейностите по проекта;  Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнители по дейностите от проекта;  Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност №2: Провеждане на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ Съгласно Наръчника, изготвен от консорциум, воден от „КПМГ България” ООД и включващ „Ню Ай” ООД и „София Консултинг” ООД (наричани Консултант), съгласно договор № 57/17.05.2008 г. с Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) за изпълнението на проект „Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури” функционалният анализ ще бъде проведен в четири етапа: Етап 1 – планиране и подготовка на функционалния анализ  Сформиране на екип  Дефиниране на заинтересованите страни  Уточняване на акцента на анализа  Изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите  Комуникация и гарантиране на ангажираност; Етап 2 – провеждане на функционалния анализ  Анализ на текущото състояние  Идентифициране на области за подобрение  Формулиране на предложения за подобрения; Етап 3 – приключване на функционалния анализ  Приоритизиране на областите и предложения за подобрение  Изготвяне на план за действие  Изготвяне на проект на доклад  Обсъждане на изготвения проект на доклад с представители на съответната администрация  Изготвяне на окончателен доклад  Комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни; Етап 4 – Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението  Анализ на изпълнението на препоръките  Информиране на заинтересованите страни за изпълнение на препоръките  Публичност на резултатите от проведения функционален анализ. За изпълнение на функционалния анализ ще бъдат използвани следните методи:  Проучване на документи и информация  Анкетни проучвания  Интервюта  Фокус групи  Наблюдение  Експертна оценка
Дейност № 3: Разработване/ усъвършенстване на методологии, вътрешни правила и процедури за организацията в общинската администрация След провеждане на функционалния анализ и с оглед на получените резултати ще бъдат разработени нови, или ще бъдат усъвършенствани съществуващите вече, методологии, вътрешни правила и процедури за организацията на общинската администрация вкл. стратегия за организационно развитие, правила за оценка ефикасността и ефективността на административните структури, както и един брой инструкции и два броя наръчника за осъществяване на конкретни функции, свързани с дейността на общинската администрация. Всички заинтересовани страни ще получат екземпляри от новите документи.
Дейност № 4: Провеждане на съпътстващо обучение на служители от общинската администрация След извършване на функционалния анализ и разработените методологии, вътрешни правила и процедури ще се проведе тридневно обучение на 40 служители от административните структури на община Долна Митрополия. На всички участници в обучението ще бъдат раздадени предварително подготвени папки с:  информациони и обучителни материали  CD с копия на новите документи  химикалка. Обучението ще включва: I ден: Запознаване с резултатите от проведения функционален анализ и кафе пауза; II ден: Запознаване със стратегията за организационно развитие, обяд, правила за оценка ефикасността и ефективността на административните структури; III ден: Запознаване с изготвените инструкции и наръчници, вътрешни правила и други документи, кафе пауза и обяд.
Дейност № 5: Информация и публичност по проекта  Ще бъдат проведени две пресконференции – една в началото и една – в края на изпълнението на проекта  След приключване изпълнението на всяка дейност от проекта за нея ще бъде публикувана информация на Интернет страницата на общината  Изработка и монтаж на информационна табела  Печат и разпространение на 400 броя брошури  Изработка на 400 броя тениски с надпис „За добро управление”  Изработка на 400 броя шапки с надпис „За добро управление”
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Приватсистем"ООД
"БЕФТ" ООД
ЕРМА 5
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 300 BGN
Общ бюджет: 80 346 BGN
БФП: 80 346 BGN
Общо изплатени средства: 80 346 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 860 BGN
2013 13 642 BGN
2014 47 843 BGN
2015 0 BGN
80 346 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 031 BGN
2013 11 596 BGN
2014 40 667 BGN
2015 0 BGN
68 294 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 052 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 829 BGN
2013 2 046 BGN
2014 7 177 BGN
2015 0 BGN
12 052 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Отчети, приети от Управляващия орган
Индикатор 4 По Дейност 1 - Подписани договори с изпълнителите
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой разработени функционални анализи
Индикатор 6 По Дейност 2 - Брой изготвени предложения за функционално иструктурно оптимизиране
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой изготвени Планове за действие
Индикатор 8 По Дейност 3 - Стратегия за организационно развитие
Индикатор 9 По Дейност 3 - Правила за оценка ефикасността и ефективността на административните структури
Индикатор 10 По Дейност 3 - Брой инструкции и наръчника за осъществяване на конкретни функции, свързани с дейността на общинската администрация
Индикатор 11 По Дейност 4 - Брой проведени обучения на служителите
Индикатор 12 По Дейност 4 - Брой обучени служители от общината
Индикатор 13 По Дейност 4 - Процентно съотношение на обучените мъже/жени
Индикатор 14 По Дейност 5 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 15 По Дейност 5 - Брой публикации на Интернет страницата на общината
Индикатор 16 По Дейност 5 - Брой монтирани информационни табели
Индикатор 17 По Дейност 5 - Брой отпечатани брошури
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой изработени тениски
Индикатор 19 По Дейност 5 - Брой изпработени шапки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз