Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0040-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-39-123
Наименование: Реконструкция и доизграждане на каналзиационна мрежа на гр. Димитровград - десен бряг
Бенефициент: Община Димитровград
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 12.10.2012
Начална дата: 09.11.2012
Дата на приключване: 19.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Димитровград
Описание
Описание на проекта: Реконструкция и изграждане на гл. канализационни колектори за отвеждане на отпадъчните води на град Димитровград -десен бряг.
Дейности: Дейност 1: Проучване и проектиране Изготвени са редица проучвания в периода 1955 – 2011 г. В предоставените ни от Община Димитровград и “ВиК” ООД Димитровград документация не съществуват екзекутивни чертежи на канализационната мрежа и съоръженията по нея. Установено е, че не съществува регистър за събитията по канализационната система на града, свързани със запушвания, подприщване, наводнения, пропадания и разрушения. От проведените интервюта с оперативния персонал на “ВиК” ООД Димитровград е установено, че основните затруднения при експлоатацията на канализационната система се явяват от запушвания на сградни отклонения, наводнения в отделни участъци, постъпване на външни води, задръстване на уличните оттоци и кражби на чугунени решетки и капаци. От допълнително проведени разговори и с граждани, се установи, че в някои зони се наводнява не само уличното платно, но и сутерените на прилежащите сгради.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Канализационната мрежа на десния бряг се разглежда съвместно с канализационната мрежа на гр. Димитровград - ляв бряг, като основната цел е да се съберат всички отпадъчни води от града, да се осигури оптимално натоварване и действие на ПСОВ, в резултат от което се елиминира замърсяването на водите на р. Марица от града, предпазват се подземните води от замърсяване, ще се намали здравния риск за населението, неблагоприятното въздействие върху флората и фауната. Приети водните количества и параметри съгласно работните проекти за канализационната мрежа на ляв бряг. Обхватът на проектното предложение, съгласно Приложение В към Поканата за кандидатстване e както следва: - Рехабилитация на главни колектори (по точка 1, 2, 3 и 4 от горната таблица) с дължина 3266 m; - Рехабилитирана второстепенна канализационна мрежа (по точка 5 от горната таблица) с дължина 66 m; - Други елеметни от канализационната система, които ще се изграждат по проекта - Рехабилитация на второстепенна водоснабдителна мрежа с обща дължина 1917 m
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С цел осигуряване на доброто управление на проекта, Община Димитровград ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) като обособена позиция в общинската администрация на извънбюджетна издръжка, като част от функциите на ЗИП ще бъдат възложени на служители от администрацията. ЗИП включва Ръководител на проекта; Експерт строителни дейности; Счетоводител /финансист/; Координатор по проекта; Служител по нередности; Експерт по обществени поръчки /юрист на проекта/; Технически сътрудник. 5.2 Публичност: Ще бъде избран изпълнител съгласно ЗОП за осъществяване на мерките за информация и публичност. Ще бъдат извършени следните мероприятия за публичност, които да повишат обществената осведоменост и прозрачност по отношение на съфинансиренето на проекта по ОПОС, а именно: печатни материали – брошури; билбордове; постоянни обяснителни табели; информационни табели 70 х 50 см.; официални церемонии; платени публикации за проекта в национален ежедневник, в регионален ежедневник, в интернет сайтове; банер; промоционални материали – фланелки. През целия период на изпълнение на проекта, в интернет страницата на Община Димитровград ще бъде публикувана информация за хода на проекта и постигнатите резултати. Материалите ще бъдат богато илюстрирани със снимков материал. Във връзка с това ще бъдат изготвени и разпространявани прессъобщение до националните медии и регионалните медии за напредъка на проекта.
Дейност 6: Одит За извършването на дейността одит се предвижда избор на изпълнител, определен по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В техническите спецификации на поръчката за възлагане на дейностите по одит на проекта ще се заложи дейността да се изпълни съгласно изискванията на Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по поканата за кандидатстване. Съгласно тях Бенефициента ще възложи текущ одит на проекта и ще представя на МЗ към исканията за средства междинни доклади с одитно мнение за: -законосъобразността на съответните обществени поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 „б” от ЗОП; -осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на бенефициента -както и окончателен одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, изготвен съобразно Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” Основната задача на (Одитора) включва да се осигури качествена услуга за своевременна и независима оценка на разходването на бюджетните средства по проект „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа на град Димитровград - десен бряг” При констатиране на нередности и неспазване на правилатта за разходване на средства по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. ", Консултантът изготвя незабавно ДОКЛАД ЗА НЕРЕДНОСТИ до Възложителя. Консултантът е длъжен да представя информация, да взима участие в срещи за докладване за напредъка по договора, когато е необходимо, включително и при провеждане на общи срещи с представители на Междинното Звено по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1. Строителен надзор - Консултантът по строителния надзор ще съставя актове и протоколи по време на строитерството в съответствие с ЗУТ и Наредба 3 от 31 юли 2003г. на ДНСК. 7.2. Авторски надзор - Дейността се упражнява от автора на работния проект и не се провежда процедура по избор на изпълнител, а се сключва договор с автора на работния проект. Обхват на дейностите: 1.Упражнява авторския надзор своевременно и ефективно, като се отзовава на повикванията на Възложителя. 2.Следи за точното и правилно изпълнение на проектната разработка. Консултира Възложителя професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях. 3. При всяко посещение на обекта оглежда и установява състоянието му и дава решения на възникналите проблеми. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, поема задължението във възможно най-кратък срок да направи необходимите проучвания и да направи съответното решение. Всички констатации и решения се записват в заповедната книга на обекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 666 532 BGN
Общ бюджет: 10 196 421 BGN
БФП: 9 731 847 BGN
Общо изплатени средства: 9 903 555 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 731 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 060 077 BGN
2014 6 317 528 BGN
2015 - 1 474 050 BGN
9 903 555 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 886 128 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 048 062 BGN
2014 5 054 022 BGN
2015 - 1 179 240 BGN
7 922 844 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 845 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 012 015 BGN
2014 1 263 506 BGN
2015 - 294 810 BGN
1 980 711 BGN
Финансиране от бенефициента 2 641 718 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Рехабилитирани/ реконструирани/ модернизирани канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 2 Рехабилитирани/ реконструирани/ модернизирани водоснабдителни мрежи
Индикатор 3 Изграждане на отливни канали
Индикатор 4 Очакван брой население, което да се обслужва от водосбора на рехабилитираната канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 5 Очакван брой население, което да се обслужва от рехабилитирана/модернизирана инфраструктура за питейни води
Индикатор 6 Новосъздадени работни места (мъже/жени) - временно създадени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз