Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0106-C0001
Номер на проект: Д01-438/29.10.2012
Наименование: Урок по толерантност
Бенефициент: СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ - АРЕНА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 29.10.2012
Дата на приключване: 29.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Гулянци
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства, чрез осигуряване на достъп до качествено образование, насърчаване на творческото развитие, работа с учители и родители за изграждане на толерантна образователна среда
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда
Изпълнение на Дейност 1 Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда
Подготовка на Дейност 2 Съхраняване и развитие на културната идентичност, създаване на клубове по интереси
Изпълнение на Дейност 2 Съхраняване и развитие на културната идентичност, създаване на клубове по интереси
Подготовка на Дейност 3 Работа с родители на ученици от етнически малцинствени групи
Изпълнение на Дейност 3* Работа с родители на ученици от етнически малцинствени групи
Подготовка на Дейност 4 Допълнително обучение по български език за ученици, за които българския език не е майчин
Изпълнение на Дейност 4 Допълнително обучение по български език за ученици, за които българския език не е майчин
Подготовка на Дейност 5.1.* Организиране и провеждане на конференции – въвеждаща и заключителна
Подготовка на Дейност 5.2. Шествие „Културното многообразие на ученическия чин”
Подготовка на Дейност 5.3. Провеждане на среща-дискусия на тема: „Методи за решаване на конфликти на етническа основа”.
Подготовка на Дейност 5.4. Фото-изложба „Културата на идентичностите”
Изпълнение на Дейност 5.5.* Кръгла маса
Изпълнение на Дейност 5.2. Шествие „Културното многообразие на ученическия чин”
Изпълнение на Дейност 5.3. Провеждане на среща-дискусия на тема: „Методи за решаване на конфликти на етническа основа”.
Изпълнение на Дейност 5.4. Фото-изложба „Културата на идентичностите”
Подготовка на Дейност 5.5. Кръгла маса
Подготовка на Дейност 6. Подобряване на вътрешната среда в училищата партньори
Изпълнение на Дейност 6 Подобряване на вътрешната среда в училищата партньори
Подготовка на Дейност 7 Информиране и публичност
Изпълнение на Дейност 7 Информиране и публичност
Изпълнение на Дейност 5.1.* Организиране и провеждане на конференции – въвеждаща и заключителна
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 180 656 BGN
Общ бюджет: 178 293 BGN
БФП: 178 293 BGN
Общо изплатени средства: 178 284 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 178 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 131 BGN
2013 142 153 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
178 284 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 151 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 712 BGN
2013 120 830 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
151 542 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 744 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 420 BGN
2013 21 323 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 743 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз