Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0089-C0001
Номер на проект: Д01-335/09.10.2012
Наименование: Заедно в училище, заедно в живота!
Бенефициент: Сдружение „Спорт за теб и мен – спортен клуб по кану-каяк, бокс и силов трибой”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Подобряване десегрегационната политика на местно ниво чрез успешното социално интегриране на деца и ученици от малцинствен произход в детските градини и училища
Дейности: Дейност 1. Подготовка на деца от етническите малцинства за включване в образователния процес 1.1. Допълнително обучение по български език Голяма част от децата с ромски произход, обучаващи се в детската градина и подготвителната група в училище, изпитват затруднения при изразяване на български език. С цел да се преодолеят тези проблеми и да се подпомогне по-лесната им социализация при постъпването им в първи клас, се предвижда допълнителна работа за преодоляване на пропуските по езика. Ще бъде проведено допълнително обучение по български език, като децата ще бъдат разделени в две групи с оглед на разпределението им в партньорските организации. (общо 20 деца). За всяка група ще отговаря отделен ръководител. Продължителността на обучението предвидено за всяка група е 44 астрономически часа. Доброто владеене на официалния език е задължително условия, без което интеграцията на децата от етническите малцинства би била невъзможна. За целта се предвижда в процеса на обучение да се работи за: - овладяване и прилагане на книжовните форми на българския език в процеса на ежедневно общуване; - обогатяване на детския речник чрез преразкази на литературни творби подпомагане използването на точна употреба на думите в процеса на комуникация - развитие на свързаната реч на детето и осъществяване на подготовка за четене и писане. С цел обучението да постигне устойчиви резултати се предвижда да бъдат проведени няколко открити урока, на които да бъдат поканени родители и представители на местната общност. 1.2. Допълнителни занятия за правата на детето Учениците от предучилищните групи и тези в начален етап от 1 до 4 клас, ще бъдат обхванати с допълнителни занимания за правата на детето. Темата е актуална и поражда възможности за дискусии. По време на занятията ще се обсъждат темите за закрила и грижа за децата, правото на общуване с връстници, родители и общество, човешка идентичност, правото да получават основни нужди като храна, образование, здравеопазване и др. В дейността ще бъдат обхванати общо 100 деца и ученици от различни етноси вкл. и български с цел постигане на положително влияние върху процеса на интеграция и етническа толерантност. Занятията ще бъдат проведени в 8 групи. За изпълнение на дейността ще се използват услугите на външна фирма изпълнител, избрана след провеждане на тръжна процедура по ПМС 55/2007 г.
Дейност 2. Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултиетническа среда За да бъде труда на преподавателя ефективен и полезен, той трябва да притежава една добра комуникативна компетентност, която да му помага при работа с учениците от етническите групи. Необходимостта от повишаване на уменията на преподавателите е с особена важност и за осъществяването на успешната комуникация между децата и учениците в мултикултурната среда. В дейността ще бъдат включени 15 педагогически специалиста от двете партньорски организации. 2.1. Подготовка, свързана с методите на възпитаване и обучение в мултикултурна среда Изпълнението на поддейността ще бъде структурирана в две двудневни обучителни сесии, както следва: • „Методи за възпитание и обучение в мултикултурна среда” – двудневна обучителна сесия в София • „Междукултурните различия – механизъм за изграждане принципите за обособяване на етническите принадлежности в съвременното българско училище” – двудневна обучителна сесия в София За изпълнение на дейността ще се използват услугите на външна фирма изпълнител, избрана след провеждане на тръжна процедура по ПМС 55/2007 г. За целта ще бъде наета зала за провеждането на обучителните сесии. 2.2. Подготовка, свързани с интерактивни билингвистични технологии за усвояване на български език от деца Изпълнението на поддейността ще акцентира върху познанието на учителя и детето на различни култури, проява на етническа толерантност или рефлексия, глобална представа за обектите и явленията, нагласи за преодоляване на етнически стереотипи и предразсъдъци, социокултурна компетентност и други. Ще се обхване част от темата „Интерактивни технологии за усвояване и подобряване на българския език от ученици, за които българския език не е майчин”. С оглед доближаване до европейската педагогическа традиция ще се дискутира за експериментира театрализираната игра като метод в различните форми на педагогическото взаимодействие. Театрализираната игра стимулира процеса за усвояване на български морфологични структури от детето от ромски произход, на основата на техните специални способности, характерни за носителите на етногенотипа. Поддейността е свързана със закупуването на две интерактивни дъски, което ще отговори на нуждите на учениците за повишаване на тяхната концентрация За изпълнение на дейността ще се използват услугите на външна фирма изпълнител, избрана след провеждане на тръжна процедура по ПМС 55/2007 г.
Дейност 3. Как да предизвикаме толерантност Дейността е насочена към популяризиране на здравните и хигиенните норми сред етническите малцинства. Това е в основата за успешна интеграция в останалите социални структури. Повишаването на здравната култура и информираност, подобряването на здравето на тази етническа група е важен индикатор за способността на държавните институции да поставят за решение и да постигнат позитивна промяна при решаването на остър социален проблем. Това е предизвикателство пред съвременното общество да препотвърдят, че приемат, утвърждават и защитават ценността на живота и равенството на хората като основни нравствени, хуманитарни и социални ценности. За преодоляване на пропуските в здравното образование на представителите на ромския етнос, се предвижда да се проведат следните дейности: • Срещи-дискусии с родители - повишаване на тяхната информираност относно здравните рискове при децата и значението на добрата лична хигиена за доброто личностно развитие и социална интеграция. • Провеждане на образователни игри за децата и учениците – дейността е насочена към подобряване на хигиенните навици. Предвижда се да бъдат организирани тематични дни на здравето, по време на които децата ще затвърждават своите здравословни навици за добра лична хигиена. • Работа с ученици за превенция на вредните навици. Предвижда се да бъдат проведени срещи, консултации и допълнителни занимания с учениците от малцинствените групи по проблемите на тютюнопушенето, алкохола, лошите здравословни навици, ранната бременност и др. За изпълнение на дейността ще се използват услугите на външна фирма изпълнител, избрана след провеждане на тръжна процедура по ПМС 55/2007 г.
Дейност 4. Клуб „Театър” Основната цел на клуба е изграждане на мултиетнически екип, който чрез средствата на театъра и сценичните изкуства да популяризира общите и специфичните черти в народното творчество на етническите малцинства в България. В процеса на работа ще се създадат възможности за разгръщане творческия потенциал на децата, както и изграждане на нравствени ценности като приятелство, толерантност и приемане на различните. Участие ще вземат 40 деца и ученика на възраст от 4 до 10 г. Участниците ще бъдат разделени в 3 групи – една в детската градина и 2 в училището. Продължителността на занятията на всяка група е 44 астрономически часа. Освен тези дейности в клуба ще се осъществяват и:  Посещение на постановка на куклен театър, с цел запознаване на децата с театралното изкуство (за 6 групи по 20 деца и ученика).  Подготвянето и провеждането на етноспектакъл „Приказно царство”. Сценарият за пиесата ще бъде подготвен от децата, като той ще включва в себе си елементи от българското и ромското народно творчество. По този начин ще бъдат показани сходните елементи в културните традиции на двата етноса. (2 броя постановки)  Подготовка и провеждане на спектакъл „Невидимото за очите – видимо за сърцето”. Пиесата ще бъде по адаптация на „Малкият принц” на Антоан Дьо Сент-Екзюпери. Книгата е избрана заради посланието, което носи, а именно, че човек трябва да се научи как да бъде приятел и да разбира другите. (2 броя постановки) Предвижда се част от децата и учениците да направят 4 посещения в Сливница и 4 посещения в Драгоман с цел обмяна на опит и идеи между участниците.
Дейност 5. Клуб „Училищна подкрепа” Предвижда се да бъде създаден Ученически съвет към СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Сливница. Участие ще вземат 25 ученика от 5 до 12 клас. Ученическият съвет ще работи за изграждане на етническа толерантност към представителите на малцинствата в България. Предвижда се да има Ден на самоуправлението в училище, в който децата да са основните действащи лица. За да се възприеме добре идеята и да бъде успешно реализирана, ще бъде отделено достатъчно време за подготовка. В рамките на Ден на самоуправлението се предвижда да бъде направено посещения на децата от детската градина в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Сливница. Целта е да се покаже приемственост и да се подготвят децата за училище, като се запознаят с учебния живот. Участниците в ученическия съвет ще преминат и допълнително занятие в рамките на 60 астрономически часа (участниците ще бъдат разделени на 2 групи) по темите: Междуличностни отношения и социална справедливост; Културно наследство и междукултурни различия; Стереотипи и поведение по време на общуване. Учениците от създадения ученически съвет ще подготвят „Наръчник за толерантно отношение”, който ще бъде отпечатан в тираж 1000 бр. и ще бъде разпространен между ученици и местата общност. За провеждане на допълнителните занятия ще се използват услугите на външна фирма изпълнител, избрана на тръжна процедура по ПМС 55/2007 г.
Дейност 6. Клуб „Култура на народите” Дейността ще се реализира едновременно и в детската градина и в училище. Тя включва елементи от традициите, занаятите, приказния и музикален фолклор, историята, бита и културата на българския и ромския етнос. Ще бъдат създадени: 6.1. Секция „Детски занаяти” Ще бъдат организирани специални занаятчийски ателиета, в които ще бъдат представени различни традиционни занаяти. Ще има специални детски работилници, в които децата и учениците саморъчно ще работят с различни материали при изработването на битови предмети, коледен реквизит, картички, мартеници, боядисване на яйца, украса на чинийки, вази и др. Част от материалите, които ще бъдат използвани ще са от отпадъци и вторични суровини. По този начин ще се обърне внимание на проблемите на околната среда и ще се създаде отговорно отношение сред децата. При създаването на занаятчийските работилници ще бъдат поканени представители на местната ромска общност, които да изнесат открити уроци и да представят специфични техники и похвати. Учениците от секция „Детски знания” ще подготвят Календар на празниците – съпоставка между българските и ромските празници, който ще бъде отпечатан в тираж 1000 бр. и ще бъде разпространен между ученици и местата общност. Заниманията ще се провеждат в рамките на 44 астрономически часа, като ще бъдат сформирани две групи, по една в двете партньорски организации. 6.2. Секция „Вокална група” Колкото повече се познава фолклора на един народ, толкова по-добре се познава самия него. Предвиденото е изучаване на фолклорни песни, което ще даде възможност на децата не само да подобрят комуникацията по между си, но и да опознаят един различен светоглед и ценностна система. Така в условия на музика и песни ще се изгради толерантно отношение, ще се спомогне за преодоляване на предразсъдъците и ще се създадат нови приятелства. Дейността ще се в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Сливница. Предвижда се формирането на две вокални групи. Заниманията ще се провеждат в рамките на 44 астрономически часа за всяка група. 6.3. Секция „Спортни танци” За формиране на толерантно отношение не е достатъчно само да се приемат различията, но и да се изтъкват и приликите. Затова се предвижда да се организира обучение по спортни танци, в което да участват деца от българския и ромския етнос. Работейки заедно по усвояване на нови знания и умения, децата ще установят, че не са толкова различни и ще възприемат своите връстници според уменията им, а не според етническата им принадлежност. Заниманията ще се провеждат в рамките на 44 астрономически часа, като ще бъдат сформирани две групи, по една в двете партньорски организации. 6.4. Секция „Народни танци” Изучаването на фолклорните празници и традиции ще даде възможност на децата и учениците да опознаят богатия фолклорен свят на българския и ромския етнос. Чрез включването на широк кръг от дейности – слушане, разказване и съчиняване на приказки, предания и легенди, възпроизвеждане на празници, пеене на песни, съчиняване на ритмични съпроводи и импровизация на танцови движения, децата ще се научат да оценяват своите връстници според способностите им, а не според етническата им принадлежност. По този начин, в детската градина и училището ще се изгради атмосфера на толерантност, уважение към различните и ще се преодолеят наложените стереотипи към ромската общност. Заниманията ще се провеждат в рамките на 44 астрономически часа, като ще бъдат сформирани две групи, по една в двете партньорски организации. Предвижда се част от децата и учениците да направят 4 посещения в Сливница и 4 посещения в Драгоман с цел обмяна на опит и идеи между участниците. Постигнатите резултати от дейността на клуб „Култура на народите” ще се представят на заключителен празник „Ден на етноса – да се опознае и живеем заедно” (м. май), като част от кампанията за толерантност. С цел популяризиране на постигнатите резултати ще бъдат отправени покани към представителите на местните медии за отразяване на събитието, ще бъдат поканени и родители и общественици. Празникът ще бъде проведен като съвместна проява между децата от детската градина и училището.
Дейност 7. Клуб „Екологично отговорни” Детската градина и училището са първите звена в образователната система и поради тази причина съвременните условия налагат да се усъвършенстват подходите за развитие на детската личност. Днешното дете расте в твърде динамична обкръжаваща го действителност, към която проявява подчертан интерес. Ограниченият му социален и познавателен опит затруднява процеса на адаптирането и приобщаването му към все по-сложните и противоречиви явления в нея, затова задачи, които си поставя клуба са насочени към: - Развие у децата и учениците правилно и природосъобразно отношение към заобикалящият ги свят; - Възпитаване на умение за наблюдателност и естетически вкус; - Подпомогне осмислянето на закономерностите в природата и необходимостта от опазването й чиста; - Формиране на навици и умения за природосъобразен начин на живот; Основните дейности ще обхванат децата от детската градина и ученици от 1 до 4 клас и са насочени към: • провеждане на беседа с децата на тема „Разделно събиране на боклука” • изработване на контейнери за разделно събиране на отпадъците за всички групи в детските градини и паралелки от 1 до 4 клас, като за целта ще бъдат използвани материали от вторични суровини; • организиране и провеждане на конкурс за детско творчество на тема „Аз и чистотата” • организиране и подреждане на кът на екологичното възпитание в детската градина и учебните стаи с мото „Да запазим природата чиста” • организиране на „Ден на чистотата”, когато ще се извърши почистване на около дворното пространство на учебните заведения. За участие ще бъдат поканени и родителите. Заниманията ще се провеждат в рамките на 44 астрономически часа, като ще бъдат сформирани две групи, по една в двете партньорски организации.
Дейност 8*. Информационна кампания „Различията ни събират” По време на тази дейност се предвижда се размяна на опит и беседи във връзка с проблемите на българските роми. Ще бъдат осъществени следните инициативи: 1. Провеждане на среща-дискусия на тема: „Методи за решаване на етнически конфликти”. За целите на срещата ще бъдат поканени представители от различни етноси и малцинствени групи. Дискусията ще се проведе в конферентна зала в София. Ще присъстват ученици (от 8 до 12 кл.) и преподаватели от детската градина, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Ще бъдат поканени представители от професионални гимназии и средни общообразователни училища от региона, педагогически съветници, представители на Общинска администрация, общински съветници, работещи в социалната сфера и журналисти от местни печатни и електронни медии. Предвижда се участие да вземат 50 участника. Целта на дискусията е участниците да се запознаят с идеята на националната кампанията за борба с дискриминацията и методите за решаване на религиозни конфликти. Срещата ще даде възможност на присъстващите да изразят своите позиции и възгледи по изложените теми. Всеки участник ще получи комплект информационни и рекламни материали, посветени на кампанията „Различията ни събират”. 2. Начална конференция Целта на конференцията е информиране за културното многообразие и трайно разбирателство между всички хора от различни културни, национални или етнически принадлежности. Друга цел на конференцията е премахване на предразсъдъците и нетолерантното отношение към хората с различна етническа принадлежност. Дейността ще се проведе съвместно с представители на местните медии. 3. Заключителна конференция „Различията ни събират” - за повишаване на обществената чувствителност и разбиране към проблемите на етническите малцинства Акцентът на кампанията са правата на ромите и техните морални ценности. Разискване на тяхната перспектива и участието им в подобряване на основните принципи и ценности на училищния живот. Целта на кампанията е поддържане на съзнанието в младите хора от етническите малцинства за запазване на основните им права, за тяхното осъзнаване и упражняване. 4. Хепанинг „Да запазим детските усмивки” Хипанингът ще се проведе в двете населени места Драгоман и Сливница. Ще бъдат изработени с логото на програмата и името на проекта ленти за китки, значки и тениски. Ще бъдат раздавани знаменца и балони на минувачи, ще се обиколят детските площадки и местата за игра на децата. Целта е да се обхванат повече странични заинтересовани страни към темата за толерантността и премахване на предразсъдъците и нетолерантното отношение към децата и учениците с различна етническа принадлежност.За отразяване на събитието ще бъдат поканени и местните медии. Част от дейността ще бъде възложена на фирма изпълнител по ПМС 55/2007, която ще има за задача да организира провеждането на срещата-дискусия – наем на зала, озвучение и апаратура, печат на информационни материали за събитието. Кампанията „Различията ни събират” ще бъде антидискриминационна. По време на срещите ще присъстват представители на различни институции и организации, представители на медии, младежи и граждани. По време на кампанията ще бъдат поставени интересни въпроси за теми свързани с ангажираността на институциите, ролята и мястото на училището и семейната среда за антидискриминационно възпитание. В рамките на тази кампания ще бъдат осъществени и открит урок по толерантност с деца от детската градина и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Дейност 9. Осигуряване на учебно-технически средства Наложилите се съвременни пазарни условия изискват от образователната система да преосмисли концепцията за обучението и то да се основава на всички типични за него видове активност: общуване, изследване, познание и практическо приложение. С цел да отговори на нуждите на своите възпитаници и да повиши техните познавателни способности, се предвижда да бъде подобрена вътрешната среда в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ „Радост”, гр. Драгоман, чрез закупуването на учебно-технически средства и апаратура. Ще бъдат закупени 2 бр. лаптопа, 2 бр. мултимедии и 2 бр. интерактивна бяла дъска. Техниката се предв ижда да бъде използвана, както за целите на проекта, така и за бъдещи учебните дейности в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ЦДГ „Радост”, гр. Драгоман.
Дейност 10. Публичност и визуализация на проекта Предвидените дейности за информация и публичност са съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. Предвиждат се следните дейности:  3 бр. информационни табели - Ще бъдат поставени пред офиса на Кандидатстващата организация, пред СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и пред ЦДГ „Радост”, гр. Драгоман.  500 бр. плакати - Ще бъдат изложени на обществени места в Сливница и Драгоман.  1000 бр. дипляни - Ще бъде разпространена с цел популяризиране целите на ОП „Развитие на човешките ресурси” и постигнатите резултати по проекта.  1500 бр. флаери - Ще бъдат раздадена на участниците в проектните дейности и местните общности, с цел популяризиране на толерантността между етносите.  1000 бр. брошури - Ще включва информация за проекта и проектните дейности, също така ще популяризира целите на ОП „Развитие на човешките ресурси”, постигнатите резултати по проекта и ще се споделят добри практики.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 567 BGN
Общ бюджет: 175 163 BGN
БФП: 175 163 BGN
Общо изплатени средства: 175 156 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 175 163 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 313 BGN
2013 139 842 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
175 156 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 148 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 016 BGN
2013 118 866 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 882 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 274 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 297 BGN
2013 20 976 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 273 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз