Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0063-C0001
Номер на проект: 12-11-53
Наименование: Изграждане на модерни общински администрации, чрез оптимизиране на структурата за повишаване ефективността и ефикастността в тяхната работа
Бенефициент: община Сливница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 02.11.2012
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Сливница
Описание
Описание на проекта: Подобряване ефективността и ефикасността на общинските администрации чрез оптимизиране на техните административни структури и подобряване механизмите за контрол фърху деейностите им.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на тръжни документации за обществени поръчки и избор на изпълнители Подготовка тръжана документация за провеждане на процедурите за избор на изпълнители съгласно изискванията на УО и Българскато законодаделство. Процедурите и разпределението на услугите и доставките са детайлизирани в съответната секция на бюджета.
Дейност 2 Извършване на хоризонтален функционален анализ на системите за формулиране и реализация на общинските политики съгласно Единната методология за функционален анализ Дейността е фокусирана върху извършване на функционален анализ на управлението и организацията на работа в общинските администрации Сливница и Трън. Тя изцяло ще се извърши чрез Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, като ще се реализират определените в нея фази и под-дейности на проектното предложение: 2.1. Планиране и подготовка на функционалния анализ; картиране на институциите, чиито функции са свързани с разработване и провеждане на общинските политики;  Фаза 1 - определяне на настоящото състояние на администрацията, като база за сравнение (бенчмарк) с желаното ниво, което трябва да се постигне; 2.2. Провеждане на функционален анализ; формулиране на оценка за състоянието и идентифициране на възможностите за оптимизиране на системата;  Фаза 2 - събиране на информация.  Фаза 3 - анализиране на обобщената информация 2.3. Разработване на предложения за функционално и структурно оптимизиране на общинските администрации, координация между институциите в общините  Фаза 4 - Мониторинг на прилагане на препоръките, изведени от функционалния анализ. 2.4 Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на администрациите, ако е необходимо; - разработване/ усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, и процедури; Методите по които ще се извърши функционалния анализ включват: • събиране, проучване и анализ на документи и информация (доклади за състоянието на двете общински администрации, резултати от изследвания, проучвания, външни и вътрешни одити, обратна информация от заинтересованите страни, др.); • провеждане и анализ на анкетни проучвания чрез предварително разработени въпросници (за ръководители, служители и избрани заинтересовани лица); • интервюта (с ръководители, служители представители на други държавни структури, неправителствени организации, бизнеса и др. на територията община Сливница и община Трън); • фокус групи; • наблюдение; • експертна оценка. Провеждането на функционалния анализ задължително ще премине през четерите етапа: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ (сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцента на анализа; изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност); Етап 2: Провеждане на функционалния анализ (анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране нa области за подобрение; формулиране на предложения за подобрение); Етап 3: Приключване на функционалния анализ (приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на план за действие; изготвяне на проект на доклада, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад; комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни); Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението (анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките; публичност на резултатите от функционалния анализ). Извършване на оценка на общинските служители на основата на бъдещите изменения на Закона за държавния служител и наредбите пряко свързани с предвидените законови промени за реформа в държавната администрация. При изпълнението на дейността ще се извършат съпътващи обучения, срещи и дискусии със служителите на общинските администрации и други заинтересовани органицации.
Дейност 3 Проучване на добри практики за функционално и организационно структуриране в областта на управление в общински администрации в Р България Проучването на добри практики ще се осъществи в община Костенец и община сливен, в които пилотно е извършен функционален анализ в рамките на проект „Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на административните структури” с бенефициент Министерството на държавната администрация и административната реформа. В него ще се включат 20 служители от община Сливница и община Трън. Целта е да се види прилагането на основните препоръки направени след функционалния анализ и резултатите от тях.
Дейност 4 Организиране и провеждане на обучения за повишаване на капацитета на служителите в общинските администрации, за подобряване ефективността и ефикасността на изпълнението на техните задължения Дейността е фокусирана върху провеждане обучение на служители от общинските администрации по английски език и придобиване на сертификат и компютърна грамотност и защитата на първо ниво европейски и световен компютърен сертификат. Чрез него ще се изградят екипи за подготовка и управление на проекти и внедряване на електронното правителство. В проектното предложение е заложена съпътстващата дейност обучения и семинари на служители в администрацията, която ще се организира с изпълнението на Дейност 2. Съпътстващата дейност има за цел едновременно да разясни в детайли провеждания анализ, дискусии с други организации на територията на общините начина за внедряване на практика направените препоръки и вътрешни нормативни документи. Обученията ще имат за цел осигуряване на надеждност и предвидимост в действията на администрацията, осигуряващи обществен достъп и контрол. Обученията ще се реализират на място в общинските администрации Сливница и Трън. Заложената дейност съответства на специфичната цел. 4.Повишаване на квалифиционното равнище на кадровия потенциал и развитие на административния
Дейност 5 Информация и публичност Дейноста по информация и публичност е свързана с популяризирането на целите и резултатите от проекта. Изборът на този вид дейности, от една страна е обоснован от необходимостта за информиране на целевите групи, а от друга чрез средствата за масова информация, да се даде гласност на предвидените дейности и на резултатите от проекта. Заедно с това ще се даде публичност за финансовата помощ осигурена от ЕС. Изпълнението на тази дейност е насочено към максимална прозрачност на дейностите по реализацията на проекта. Това е съобразено изцяло със задълженията на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност по ОПАК. Провеждане на 2 пресконференции. На първата пресконференция ще се обяви официалния старт на проекта, неговите цели, предвидените дейности и очакваните резултати. На пресконференцията ще се акцентира върху факта, че проекът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.. Втора /заключителна/ - представяне на резултатите от проекта. Отпечатване на листовка с резюме на проведените проучвания и установените добри практики в политиките по управление – тираж 500 бр /по 250 за двете общини/ Отпечатване на листовка с резултатите от реалицацията на проекта - тираж - 500 броя /по 250 за двете общини/ Изработване на 2 /две/ информационни табла. Информационните табла ще бъдат поставени пред административните сгради на община Сливница и община Трън. Публикуване на 2 /две/ платени публикации в регионалната преса, които ще информират общественноста за проекта и постигнатите резултати. Изработени и разпространени 200 плаката за популяризиране на проекта / по 100 за двете общини/. Изготвяне на работни материали с логото изискващо се по проекта и логата на двете общини – папки – 100 бр, химикали 100 бр, листове 1000 бр. Публикуване на информация за дейностите и резултатите от проекта на сайтовете на двете общини.
Дейност 6 Управление на проекта Организационно-управленската дейност стартира веднага след сключване на Договора за финансиране на проекта между Договарящия орган и Бенефициента и включва следните поддейности:  Сключване на договори с екипа на проекта. Екипът на проекта ще включва следните позиции: ръководител на проекта; координатор от бенефициента; координатор от партньора; счетоводител; технически сътрудник  Изготвяне на работен план с подробен график с функциите и отговорностите на екипа. Екипът ще се събира на регулярни работни срещи.. Срещите ще служат за оценка на развитието на проекта и осъществяване на вътрешен мониторинг. Ще се изготвят протоколи за всяка среща.  Организиране на офис с необходимото за целите на проекта техническо и информационно осигуряване /комуникации и интернет/.  Изготвяне на график за провеждането на обществените поръчки, ЗОП  Членовете на екипа ще изготвят текущата документация – финансова, техническа, доклади от срещи, мониторинг и др  Провеждане на работни разяснителни срещи с представителите на целевите групи в община Сливница и община Трън
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 036 BGN
Общ бюджет: 122 347 BGN
БФП: 122 347 BGN
Общо изплатени средства: 122 347 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 122 347 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 28 007 BGN
2013 16 609 BGN
2014 77 731 BGN
2015 0 BGN
122 347 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 995 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 806 BGN
2013 14 118 BGN
2014 66 071 BGN
2015 0 BGN
103 995 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 201 BGN
2013 2 491 BGN
2014 11 660 BGN
2015 0 BGN
18 352 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 По Дейност 1 - Изготвена тръжна документация, проведени обществени поръчки и избрани изпълнители на външни услуги
Индикатор 5 По Дейност 2 - Направена оценка на настоящето състояние на общинските администрации
Индикатор 6 По Дейност 2 - Разработени препоръки и план за подобряване на ефективността и ефикасността на общинските администрации
Индикатор 7 По Дейност 2 - Проведени обсъждания и изготвени доклади на отделните етапи
Индикатор 8 По Дейност 2 - Преработени и изготвени нови стратегии, вътрешни нормативни актове – устройствен правилник, вътрешни правила, процедури и инструкции на базата на анализа и законодателството в страната
Индикатор 9 По Дейност 2 - Разработване на инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции по дирекции, за управление и развитие на организацията
Индикатор 10 По Дейност 2 - Изготвена оценка на служителите въз основа на промените в закона за държавния служител и подзаконовите актове
Индикатор 11 По Дейност 3 - Проведено проучване на пилотни общини участвали в поверката за надеждността и адаптивността на Единната методология практическото провеждане на всички етапи на функционалния анализ
Индикатор 12 По Дейност 4 - Обучени служители в общинските администрации Сертификати
Индикатор 13 По Дейност 5 - Публикации в регионалния печат
Индикатор 14 По Дейност 5 - Проведени пресконференции по пр. предложение
Индикатор 15 По Дейност 5 - Разработени и разпространени с резюме на проведените проучвания и установените добри практики в политиките по управление листовки
Индикатор 16 По Дейност 5 - Бр. листовки с резултатите от реалицацията на проекта
Индикатор 17 По Дейност 5 - Плакат с информация за проекта
Индикатор 18 По Дейност 5 - Бр. информационни табла
Индикатор 19 По Дейност 5 - Публикации на сайтовете на общините
Индикатор 20 По Дейност 6 - Сключени договори с екипа на проекта
Индикатор 21 По Дейност 6 - Изготвен план-график за функциите и отговорностите на екипа
Индикатор 22 По Дейност 6 - Оборудван офис
Индикатор 23 По Дейност 6 - Проведени 2 работни разяснителни срещи с целевите групи от община Сливница и община Трън
Индикатор 24 По Дейност 6 - Прецизно водена на документацията на проекта
Индикатор 25 По Дейност 6 - Проведени обществени поръчки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз