Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0056-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Учим повече,можем повече,правим повече”
Бенефициент: Основно училище "Свети Паисий Хилендарски" – град Кюстендил
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.08.2012
Начална дата: 09.10.2012
Дата на приключване: 09.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване на училищна политика, осигуряваща качествено образование и ефективна образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Дейности: 1. Индивидуална работа с децата роми и техните родители - Подпомагане процеса на образователна интеграция на учениците роми към училищната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности - Осъществяване на трайно сътрудничество с ромската родителска общност и подпомагане активното й включване в училищния живот
2. Консултиране на ученици от ромски произход, застрашени от отпадане от училище и на техните родители Подпомагане адаптирането към учебния процес чрез индивидуална работа с ученици, застрашени от отпадане от училище и с техните родители
3. Допълнителни занятия с ученици от ромски произход, застрашени от отпадане от училище и с деца роми от ОДЗ”Мечта” , чиито майчин език не е българският. Повишаване годишния успех на учениците минимум с 50 стотни /0,50/; Повишено самочувствие на децата; Повишена готовност на децата от детската градина за първи клас.
4. Съвместни познавателни дейности на деца от различни етноси Подпомагане процеса на адаптация към училищната среда Мотивиране на учениците за по-активно участие в живота на училището
5*. Детски съботни утра Подпомагане процеса на адаптация на децата от ромски произход към училищната среда и осигуряване на равни възможности
6. Спортно състезание „Аз мама и татко в голямото училище” Извеждане на децата от етническите малцинства от ромските квартали към приемните училища.
7. Допълнителна индивидуална работа на учителите по БЕЛ и математика с учени-ци, застрашени от отпадане от училище Предотвратяване отпадането от училище на тези ученици Повишаване на годишния успех и повишаване на резултатите на Националното външно оценяване в VІІ клас
8. Курс „Кулинарно приключение” Повишаване мотивацията им за учене и намаляване броя на отсъствията на ученици от малцинствата, застрашени от отпадане
9. Работилница за таланти Чрез методите на изкуството емоционално да ангажираме учениците към учебния процес
10. Лятна Академия Обучение на 19 учители за работа в мултикултурна среда
11. Информиране и публичност Популяризиране на проекта и на финансовия принос на ОП РЧР и ЕСФ
12. Управление и мониторинг Осигуряване изпълнението на проекта и постигане на неговите цели
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 835 BGN
Общ бюджет: 54 505 BGN
БФП: 54 505 BGN
Общо изплатени средства: 59 163 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 54 505 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 367 BGN
2013 46 454 BGN
2014 - 4 658 BGN
2015 0 BGN
59 163 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 762 BGN
2013 39 486 BGN
2014 - 3 959 BGN
2015 0 BGN
50 288 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 176 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 605 BGN
2013 6 968 BGN
2014 - 699 BGN
2015 0 BGN
8 874 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз