Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0279-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Осъвременяване на измерителната техника на "Тита-Консулт" ООД за извършване измервания на радиационни параметри в сгради, на терени и на проби, като условие за акредитиране на орган за контрол и лаборатория за изпитване
Бенефициент: "ТИТА-КОНСУЛТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осъвременяване на измерителната техника на „Тита-Консулт” ООД за извършване измервания на радиационни параметри в сгради, на терени и на проби, като условие за акредитиране на орган за контрол и лаборатория за изпитване.
Дейности: 1.Сформиране на екип за изпълнение на проекта вкл. оценителна комисия по процедурите за апаратура и софтуер
2. Съставяне на технически задания за апаратурата, софтуера и методиките
3. Провеждане на процедури и дейности по избор на доставчиците.
4. Дейности по избор на изпълнител за визуализацията на проекта, възлагане и изработване на съответните нагледни материали
5. Сключване на договори за доставки на методиките и софтуера и част от апаратурата съобразно с финансовите възможности на „Тита-консулт”
6. Доставки на апаратура и софтуер и методики съобразно с готовността на изпълнителите и заплащането от страна на „Тита-консулт”. Изготвяне на съответните счетоводни документи
7. Проверка и усвояване от страна на персонала на новодоставените апарати, софтуер и методики
8. Междинни поръчки на апаратура
9. Изготвяне на междинен отчет и междинно плащане
10. Избор на одитор и изготвяне на одит на проекта
11. Изработване и предаване на финалните отчетни документи по процедурата. Окончателно плащане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 514 752 BGN
Общ бюджет: 619 700 BGN
БФП: 433 790 BGN
Общо изплатени средства: 433 790 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 433 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 175 509 BGN
2014 258 281 BGN
2015 0 BGN
433 790 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 368 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 183 BGN
2014 219 539 BGN
2015 0 BGN
368 722 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 326 BGN
2014 38 742 BGN
2015 0 BGN
65 069 BGN
Финансиране от бенефициента 220 608 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Индикатор 4: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА
Индикатор 6 Доставка и усвояване на методики
Индикатор 7 Доставка на нематериални дълготрайни активи
Индикатор 8 (Д) Намаляване на средната възраст на технологичното оборудване
Индикатор 9 (Д) Създадени нови работни места (брой, вкл. за мъже/за жени) (Определение: Брой създадени работни места, изчислени на пълен работен ден)
Индикатор 10 (Д) Въведени нови технологии
Индикатор 11 (Д) Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 12 (Д) Реализирани проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз