Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0243-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на “ХЕРАЛД”ЕООД,чрез въвеждане на съвременни високотехнологични решения за обработка на детайли от дървесина, с цел разширяване на дейността и диверсификация на продукцията
Бенефициент: „ХЕРАЛД” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на “ХЕРАЛД”ЕООД,чрез въвеждане на съвременни високотехнологични решения за обработка на детайли от дървесина, с цел разширяване на дейността и диверсификация на продукцията.
Дейности: Дейност 1 Създаване на екип за управление на проекта
Дейност 2 Подготовка на тръжна документация и избор на изпълнители
Дейност 3 Доставка ,инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4 Мерки за информиране, публичност и одит
Дейност 5 Техническа документация и финансова отчетност
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Христов-16 ЕООД
Дианов-Експерт Консулт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 203 015 BGN
Общ бюджет: 289 250 BGN
БФП: 202 475 BGN
Общо изплатени средства: 202 475 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 202 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 202 475 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
202 475 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 172 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 172 104 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
172 104 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 371 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 371 BGN
Финансиране от бенефициента 87 006 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Подготовка на тръжна документация за доставка на оборудване
Индикатор 7 Провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за доставка на оборудване, Избор на доставчик и сключване на договор
Индикатор 8 Доставка,монтаж и въвеждане в експлоатация на техническото оборудване
Индикатор 9 Информационни табели и материали
Индикатор 10 Проверка достоверността и законосъобразността на извършените по проека разходи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз