Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0094-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкуренто способността и качеството на продиукцията на "Румдо-73" ООД, гр. Стара Загора
Бенефициент: "Румдо-73" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукцията на "РУМДО - 73" ООД, гр. Стара Загора
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1
Подготовка и изпълнение на Дейност 2
Подготовка и изпълнение на Дейност 3
Подготовка и изпълнение на Дейност 4
Подготовка и изпълнение на Дейност 5
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ФИНАНС ММ
ЕС БИ АЙ БГ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 297 715 BGN
Общ бюджет: 485 775 BGN
БФП: 291 465 BGN
Общо изплатени средства: 291 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 291 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 291 465 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
291 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 247 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 247 745 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
247 745 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 720 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 720 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 720 BGN
Финансиране от бенефициента 198 476 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Дейност 1 – Предварителни дейности Индикатор 1.1: Протокол за сформиране на екипа по проекта Индикатор 1.2: График за изпълнение на дейностите по проекта.
Индикатор 6 Индикатор 2: Дейност 2 – Провеждане на тръжна процедура и доставка на оборудване Индикатор 2.1: Подготвена тръжна документация Индикатор 2.2: Протокол от заседание на комисия за оценка Индикатор 2.3: Сключени договори с подизпълнители
Индикатор 7 Индикатор 3.1: Закупено ново оборудване; Индикатор 3.2: Проведени изпитни тестове върху
Индикатор 8 Индикатор 3.3: Намаляване средната възраст на техн. оборудване Индикатор 3.4 : Нарастване на приходите от продажби Индикатор 3.5: Понижена себестойност на продукцията
Индикатор 9 Дейност 4 – Информационни дейности Инкикатор 4.1: Указателна табела Индикатор 4.2: Стикери
Индикатор 10 Дейност 5 – Отчитане на дейностите по проекта Индикатор 5.1:Изготвени отчети по проекта/междинни и финални/ Индикатор 5.2:Одит на разходите по проекта
Индикатор 11 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой): 5.1. нови т ехнологии (брой) 5.2. нови продукти (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз