Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0162-C0001
Номер на проект: 26-Н-124/03.10.2013 г.
Наименование: "Развитие на АСКЕМ-професионална система за маркетингови, социологически прочвания и директен маркетинг"
Бенефициент: "НЮМАРК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Обща цел на настоящия проект: 1. Да катализира развитието и приложението на иновативен механизъм в областта на маркетинговите проучвания и директния маркетинг, като подкрепи развойната дейност в млада, но много динамична фирма; 2. Да се стимулира развитието и да се повиши конкурентоспособността на „Нюмарк” ООД, чрез инвестиции в разработката на иновативния продукт – онлайн системата за пазарни проучвания АСКЕМ, на фирмата.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта.
Дейност 1.2. Наемане на експертен персонал за нуждите на проекта
Дейност 1.4. Отчитане на изпълнението на проекта
Дейност 2. Техническо обезпечаване на разработката и дейността на АСКЕМ чрез закупуване на компютърна техника и софтуер
Дейност 3. Разработване на техническо задание
Дейност 4. Разработване на нови модули на АСКЕМ и усъвършенстване на съществуващите
Дейност 5. Извършване на икономическа и финансова оценка
Дейност 6. Извършва на пазарни анализи и проучвания и разработване на маркетингов план за налагане на продукта
Дейност 7: Разработване на промоционални материали за популяризиране на иновативната разработка – брошури, листовки, проспекти, онлайн видео клипове
Дейност 8. Участие в национални специализирани изложения
Дейност 8.1: Участие в международни специализирани изложения
Дейност 9. Организиране на целеви демонстрации за представяне на разработвания иновативен проект
Дейност 10. Визуализация на проекта
Дейност 11. Одит на проекта
Дейност 12: Консултантски услуги за изготвянето на ПП.
Дейност 13: Наем на помещение за нуждите на експетния персонал.
1.3. Избор на външни изпълнители. Провеждане на тръжни процедури.
4.1. Изграждане на базите от данни, съгласно техническото задание Създаване бази данни на системата
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 259 920 BGN
Общ бюджет: 277 496 BGN
БФП: 246 971 BGN
Общо изплатени средства: 246 971 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 246 971 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 161 BGN
2014 104 353 BGN
2015 42 458 BGN
246 971 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 209 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 85 137 BGN
2014 88 700 BGN
2015 36 089 BGN
209 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 046 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 024 BGN
2014 15 653 BGN
2015 6 369 BGN
37 046 BGN
Финансиране от бенефициента 32 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Назначен експертен персонал по проекта - програмисти
Индикатор 10 Назначен експертен персонал по проекта - уебдизайнер
Индикатор 11 Брой събрани оферти по проведена процедура за доставка на ДМА и ДНА (компютърна техника и софтуер)
Индикатор 12 Избран изпълнител за доставкаДМА и ДНА (хардуер и софтуер)
Индикатор 13 Доставени ДМА и ДНА
Индикатор 14 Брой събрани оферти по проведена процедура за избор на изпълнител за: - разработване на икономичекса и финансова оценка и - извършване на пазарни анализи и проучвания и разработване на маркетингов план за налагане на продукта
Индикатор 15 Избран изпълнител за: - разработване на икономичекса и финансова оценка и - извършване на пазарни анализи и проучвания и разработване на маркетингов план за налагане на продукта
Индикатор 16 Разработена икономичекса и финансова оценка
Индикатор 17 Доклад с резултатите от извършен пазарен анализ и проучване и разработен маркетингов план за налагане на продукта
Индикатор 18 Брой събрани оферти по проведена процедура за избор на изпълнител за: разработване и разпространение на: брошури, листовки, проспекти, онлайн видео клипове , стикери и информационна табела
Индикатор 19 Избран изпълнител за: разработване и разпространение на: брошури, листовки, проспекти, онлайн видео клипове , стикери и информационна табела
Индикатор 20 Изработени брошури, листовки, проспекти, онлайн видео клипове , стикери и информационна табела
Индикатор 21 Проведени целеви демонстрации
Индикатор 22 Избран одитор.
Индикатор 23 Брой събрани оферти по проведена процедура за избор на консултант за разработка на проектното предложение
Индикатор 24 Избран консултант.
Индикатор 25 Разработена система АСКЕМ, отговаряща на разработеното техническо задание
Индикатор 26 Участия в национални и международни специализирани изложения
Индикатор 27 Брой събрани оферти от проведена процедура за избор на изпълнител за организиране участието в национални и международни специализирани изложения
Индикатор 28 Избран изпълнител за организиране участието в национални и международни специализирани изложения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз