Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0184-C0001
Номер на проект: 26-А-452/15.05.2014
Наименование: "Иновативни политики за учение през целия живот"
Бенефициент: "АКРИСТО" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е създаване на условия за развитие потенциала на човешките ресурси като предпоставка за по-конкурентна и ефективна бизнес среда при постигането на устойчив напредък.
Дейности: Дейност 3: Разработване на икономическа и финансова оценка на иновативната услуга
Дейност 9: Организация и управление, свързани с изпълнението на проекта (наем на офис за проекта, консумативи, комунални улуги, енергия)
Дейност 6: Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Дейност 4: разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или услуга 1.Проучване нуждите на работодателите, тестове, обучителни материали 2. Разработване на краткосрочен маркетингов план
Дейност 2: ДМА
Дейност 5: Промотиране на иновативната услуга 1.Динамичен интернет сайт на бенефициента с предоставен достъп до иновативната услуга 2.Листовки 3.Отпечатване на брошури и листовки
Дейност 1: Управление на проекта Възнаграждения, командировки в страната и чужбина (пътни, дневни и квартирни) на персонала на предприятието, пряко свързани с педвидените за изпълнение дейности за разработване и популяризиране на предлаганата иновация
Дейност 8: Одит на проекта
Дейност 7: Информация и публичност
Дейност 10 Командировки
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 182 311 BGN
Общ бюджет: 130 854 BGN
БФП: 117 769 BGN
Общо изплатени средства: 117 769 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 769 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 117 769 BGN
117 769 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 100 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 100 103 BGN
100 103 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 665 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 17 665 BGN
17 665 BGN
Финансиране от бенефициента 20 257 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 брой разкрити нови работни места
Индикатор 10 Разработени иновативни услуги
Индикатор 11 подкрепени предприятия с иновативен капацитет
Индикатор 12 Подобрено пазарно представяне на стартиращо ИТ предприятие
Индикатор 13 Брой хора ползващи ИКТ в резултат на интереса към иновативната услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз