Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработка на иновативен метод за диагноза на застрашена бременност с цел приложение в практиката
Бенефициент: "Репро Инова" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 23.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Разработка на иновативен метод за диагноза на застрашена бременност с цел приложение в практиката
Дейности: 1. Подготовка на проектното предложение
2. Сформиране на екип Разходи за възнаграждения на наетия персонал
3. Доставка и монтаж на ДМА
4. Организиране и провеждане на семинар в България и участие в Европейска конференция за популяризация на продукта + Наем на щанд за организиране в България на семинар с международно участие
5. Организиране на документацията и заявката за патент или полезен модел.
6. Подаване на заявка за патент или полезен модел
7. Разработка на бизнес и маркетингов план за реализация на иновативния продукт.
8. Набор от типизирани донори за антиген антитяло система.
9. Разработка на кит от реномирана фармацевтична фирма
10.Разработка на рекламни материали
11.Консумативи и материали за изработка на опитен образец Валидизиране на теста и подготвения кит.
12. Наем на помещения + ел.енергия и телефон
13. Разходи за визуализация
14. Разходи за одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 326 936 BGN
Общ бюджет: 292 984 BGN
БФП: 263 685 BGN
Общо изплатени средства: 263 612 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 263 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 000 BGN
2014 201 403 BGN
2015 2 210 BGN
263 612 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 224 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 000 BGN
2014 171 192 BGN
2015 1 878 BGN
224 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 000 BGN
2014 30 210 BGN
2015 331 BGN
39 542 BGN
Финансиране от бенефициента 36 326 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Доставено и работещо оборудване по проекта
Индикатор 9 Разработен бизнес план
Индикатор 10 Валидизиран тест за застрашена бременност
Индикатор 11 Валидизиран тест с микро бийдс:
Индикатор 12 Проведен семинар.
Индикатор 13 Подадена заявка за патент или полезен модел
Индикатор 14 Визуализация на проекта – четири табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз