Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0049-C0001
Номер на проект: Д01-405/ 11.10.2012
Наименование: Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен
Бенефициент: Медицински университет - Плевен
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Обща цел Повишаване на социална и трудова реализация на хората, чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение във висшите училища и развитие на системата за учене през целия живот. Така формулирана Общата цел на проектното предложение дава основната насока за избор на проектни дейности, които ще опосредстват нейното постигане и изпълнение. Общата цел е и в съответствие с общата и специфична/ите цел/и на ОП, както и ще способства за изпълнение на индикаторите, заложени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Развитие на електронни форми за дистанционно обучение в системата на висшето образование”. Постигането на заложената обща цел ще доведе до подобряване на условията за равен достъп до системата на висшето образование от различни целеви групи, което ще допринесе за развитие на човешкия капитал като цяло и ще е предпоставка за осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.
Дейности: Дейност 1 Създаване на Университетски център за дистанционно обучение.
Дейност 2 Разработване и внедряване на система за дистанционно образование
Дейност 3* Обучение на академичния екип и административен персонал за прилагане на електронни форми на дистанционно обучение
Дейност 4 Разработване на магистърска програма за дистанционно обучение по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" към Факултет "Обществено здраве"
Дейност 5 Разработване и предоставяне на услуги и продукти за електронно обучение по медицина и други здравни специалности
Дейност 6 Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИЕЛА НОРМА" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 787 438 BGN
Общ бюджет: 623 567 BGN
БФП: 623 567 BGN
Общо изплатени средства: 621 687 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 623 567 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 587 493 BGN
2015 34 193 BGN
621 687 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 530 032 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 499 369 BGN
2015 29 064 BGN
528 434 BGN
В т.ч. Национално финансиране 93 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 124 BGN
2015 5 129 BGN
93 253 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз