Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.02-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Управление на промяната чрез опит и знания
Бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2012
Начална дата: 22.10.2012
Дата на приключване: 22.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта:  Разработване на инструменти и ноу-хау за новите модели на услуги на местно, регионално и национално ниво  Повишаване нивото на компетенции на специалистите от социалния сектор за предоставяне на интегрирани услуги в общността на деца и семейства
Дейности: Дейност 2 - Тръжни процедури Да осигури качествено и професионално изпълнение на заложените дейности и инициативи Да предостави възможност за прозрачност и спазване изискванията на Програмата В рамките на тази дейност ще бъдат изработени тръжните документи за избор на подизпълнител. Ще бъдат подготвени тръжни досиета и ще се следват законовите изисквания за провеждане на избор на подизпълнител според ЗОП. Всички изисквания на Оперативната програма „Развитие на човешкире ресурси” ще бъдат спазени и включени в подготовката на тръжните досиета.
Дейност 4 - Учебни посещения във Великобритания В тази дейност е предвидено да се запознаят българските специалисти от различни нива – местно, регионално и национално с практиката във Великобритания. Ще бъде разработена програма за учебни посещения с цел преглед на всички налични услуги на местно ниво и процеса на промяната от институционална грижа към грижи в общността; ще бъде направено посещение на конкретни структури, които да подпомогнат процеса на деинституционализация в страната. Ще бъдат организирани срещи с практици, ползватели на услуги в общността и взимащите решения, с оглед представяне на различните гледни точки в процеса. Ще бъдат представени стъпките на различни нива, през които се е минало, за да се премине към грижи в общността. Поредица от срещи с работещи в услуги в общността ще бъде част от програмата. Българските специалисти ще могат да задават въпроси и да получат конкретни отговори за цялостния процес и начина на управление на самите услуги и персонала. Учебните посещения ще бъдат за период от 5 работни дни за четири групи участници – групите ще бъдат разпределени според различните нужди и потребности от знания и практики. Ще бъдат организирани общо 4 посещения – едно с представители на национално ниво-взимащите решения, 3 тематични с акцент в образователните, здравните и социалните услуги с участници от съответните области, представители на регионалните екипи по деинституционализация и представители на регионалните структури, които да се запознаят с услугите, тяхното финансиране, доставчици и управлението им. Общият брой на групите ще бъде до 7 души, разпределени според експертизата на участниците – три групи по 7 участника и една група 6 участника.
Дейност 7 -Дизайн на програма за обучение и създаване на мрежа В тази дейност ще бъде отделено внимание на непрекъснатото обучение на специалистите от социалната сфера, което е липсващо звено на този етап, както и създаването на мрежа от експерти в социалния сектор. С помощта на експертите от Великобритания и техния опит в подобен род инициативи ще се разработи програма за неформално обучение и изграждане на мрежи и работа в тях на специалистите от структурите на Дирекция „Социално подпомагане”, работещите в резидентните услуги и другите услуги в общността, работещите в регионалните структури на МЗ и МОМН, различни общински структури. Неформалното обучение обръща специално внимание на самия процес на възприемане на новите знания, акцентира върху практически елементи и решения, както и върху създаването на ресурсна банка за обмен на знания и експертиза чрез създаване на мрежа и работа в нея. Именно и поради тази причина има нужда от такава програма, която да създава условия за обмяна на опит и взаимодействие между всички участници и да предоставя нови знания и умения, които да бъдат част от ежедневната работа на експертите от социалната област. С цел разработване на програмата ще бъде необходимо да се определят сферите, в които работещите имат нужда от доусъвършенстване и тези области, които постоянно трябва да бъдат обект на обучение. За целта ДАЗД и Дирекция „Социално включване” ще разработят анкети, които ще се предоставят на специалистите от 28 РДСП, представители на РЗИ, РИО, представители на резидентните услуги. Тези анкети ще бъдат обработени и темите, описани там, ще бъдат структурирани и групирани. Тази информация ще бъде преведена и изпратена на партньора от Великобритания, който от своя страна ще може да подготви такава програма.
Дейност 3 - Проучване и обмен на знания По време на тази дейност ще бъде направено подробно изследване на статуса на системата за грижи във Великобритания и по-специално – на прехода от институционална грижа към грижи в общността. В проучването ще бъдат включени главните стъпки на механизма за закриване на институциите. Всички необходими промени в спецификата на работата на местно, регионално и национално ниво ще бъдат описани. Изследването ще обхване образователните услуги, здравните грижи за деца и семейства, както и социалната политика, насочена към тях. Ще бъдат описани законодателната рамка, финансирането на тези услуги и връзката с други секторни политики. В проучването ще има акцент върху специфичните сфери, които са ключови и важни за процеса деинституционализация. Изследването ще очертае главните насоки на работа, както и препоръките за преодоляване на евентуални грешки и затруднения. Изследването ще бъде реализирано от партньорската организация НИКО, тъй като тя има опит и знания по темата. Резултатите от изследването ще бъдат преведени на български и разпространение сред възможно най-широк кръг потребители. Реализирано проучване с изчерпателна информация за процеса на деинституционализация във Великобритания, и препоръки за неговото изпълнение в България, както и как да се преодолеят грешките и проблемите, изпитани от колегите от Великобритания; Преведено проучване, което е разпространено сред всички заинтересовани страни, отпечатване на 1000 копия на български език, оформени като книжка и подготовка на електронна версия на изследването на български и английски език на дискове – 1000 броя. Електронната версия ще бъде качена на сайтовете на ДАЗД и МТСП с цел достигане до максимално широк кръг от потребители.
Дейност 6 - Обмяна на опит, консултации и адаптиране на стратегическия План По време на тази дейност се предвижда група от експерти от Великобритания да посетят България и да се запознаят с настоящата ситуация по отношение на социалната политика за децата и да адаптират разработената програма за Комплексно управление. За целта ще бъдат направени срещи с представители на различни общини и ще се представи Програмата. След дискусиите е възможно да се наложи група от експерти от България и Великобритания да адаптират програмата и да обмислят начин за нейното прилагане. Пилотната община, в която ще се апробира програмата ще е Дупница. Ще бъдат поканени и неправителствени организации, доставчици на социални услуги на територията на общините, които също да участват в дискусиите и предложенията за адаптиране и прилагане на програмата. Английските експерти ще могат да продължат консултирането на българските си колеги чрез постоянна връзка – електронна поща и конферентна връзка, както и решаване и консултиране на конкретни казуси в процеса на приложение на програмата. Това може да се случи след приключване на проекта и проследяване на цялостния процес по адаптиране и реализиране на програмата. В рамките на тази дейност ще бъде организиран двудневен Семинар /с 45 участници/ за дискусия относно разработената програма и нейното апробиране на местно ниво в Благоевград. Ще бъдат поканени всички участници и партньорите от Великобритания, които да представят програмата и да предложат начините за нейното адаптиране. Всички участници ще могат да допринесат чрез своя опит за правилното прилагане на програмата в България и възможностите за промени в правната рамка. Ще бъдат изведени конкретни препоръки и насоки за последваща работа.
Дейност 8 - Предоставяне на обучения В рамките на тази дейност група експерти от НИКО ще бъдат поканени, за да проведат обучения – две за периода на проекта. Те ще представят опита си и знанията на практическа база, включително и на основата на обучителните изисквания, идентифицирани в дейност 3 и 4. Набор от различни възможности ще бъдат предложени, за да удовлетворят съответните изисквания – работни практически тренинги, семинари, сесии. Ключовите експерти от Великобритания ще допринасят чрез своя опит във всяка една от проведените обучителни сесии. В обученията ще бъдат включени социални работници, мениджъри на социални услуги, специалисти от МТСП и ДАЗД, представители на регионалните структури – РДСП, РИО, РЗИ. След приключване на всяка обучителна сесия ще бъде разработена система на обратна връзка от участниците, с цел оценка на съответствието и идентифициране как бъдещите обучителни сесии да се адаптират и подобрят. В рамките на двете тридневни обучения ще бъдат обучени 80 души, всяко едно обучение по 40 представители на гореизложените структури. Обученията ще се проведат в София и Варна.
Дейност 1 - Формиране на екип и управление В рамките на тази дейност ще бъде сформиран екип за изпълнение и организация на проекта. Административният екип е направен, за да осигури управлението на проектните дейности, а експертният такъв да предостави обмяна на опит и прилагането на нови модели. Екипът ще отговаря за цялостната координация и комуникация в рамките на дейностите по проекта. Административният екип се състои от Ръководител проект, координатор проект, администратор проект, технически асистент, счетоводител, юрист, фианнсов контролюр. С цел качествено изпълнение на дейностите по проекта в адмиистративния екип са включени и двама предсатвители на междунардония партньор НИКО. Експертният екип се състои от представители на трите страни - участници в проекта - ДАЗД, Дирекция „Социално включване”, МТСП и НИКО. В експертния екип ще бъдат включени специалисти с различен опит, квалификация, насочени към нуждите на проекта. Експертите ще бъдат както следва – 7 представители на ДАЗД, 4 на Дирекция „Социално включване” и 9 от международния партньор НИКО.
Дейност 9 - Разпространение на резултатите от учебните посещения Целта на тази дейност е да популяризира сред широк кръг заинтересовани страни натрупаният опит от учебните посещения във Великобритания, както и да събере междунатродни експерти, ангажирани с темата деинституционализация. По време на тази дейност ще бъде организирана двудневна Международна кръгла маса на тема „Партньорство – възможности и реалности”. Основните акценти ще бъдат поставени върху постигнатите резултати до момента, натрупаната информация и обменения опит, иновативността в процеса деинституционализация, другия опит, както и проведените дискусии. В рамките на кръглата маса ще бъде представено проучването за механизмите на преминаване от институционална грижа към грижи в общността във Великобритания, конкретните посетени услуги, както и обратната връзка от специалистите, програмите и тяхното пилотиране на територията на страната. Ще бъде включен панел за дискусия в детайли за етапите на прилагане и управление на новите програми и евентуалния ефект от тях, както и бъдещата подкрепа от страна на партньорите от Великобритания. В кръглата маса ще участват 70 души с различна експертиза и различно участие в управлението на социалните услуги на местно, регионално и национално ниво. Ще бъдат поканени и ключови фигури, участници във вземането на решения в социалната област и нейната реформа, както и международни експерти от други държави. Кръглата маса ще се проведе в София, като ще бъдат поканени и медиите.
Дейност 10 - Повишаване на информираността на обществеността По време на тази дейност ще бъде оповестен проекта, неговите цели и дейности, резултати и финансиращата институция. С цел популяризиране на основните дейности и инициативи, заложени в проекта се предвижда да бъдат използвани всички канали за това. Първоначално ще бъдат подготвени информационни брошури /2000 броя/, с които да бъде представен проекта и неговите резултати. Ще бъдат направени и публикации в местните /4 броя/ и национални медии /2 брой/ за необходимостта от промяна във философията за грижи за децата. Информацията за резултатите на проекта ще бъде резюмирана и качена на дискове /250 броя/, в които ще се съдържа и информация за Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” и конкретната схема „Без граници”. За целите на публичността ще бъде направени и банери /2/ за визуализация и популяризиране на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” и конкретната схема „Без граници”.
Дейност 5 - Подготовка на стратегически управленски план за изпълнението на Плана за действие за деинституционализация и управление на интегрирани услуги В рамките на тази дейност английските партньори и техните експерти, след учебното посещение на българските специалисти и проведените разговори, ще разработят програма за комплексно управление на интегрираните услуги на основата на английския модел и споделеното от участниците. Ще бъде реализирана постоянна връзка между апликанта и партньорите в процеса на разработване на тази програма. Ще бъдат предоставени допълнителни материали от страна на ДАЗД и Дирекция „Социално включване” при нужда. Програмата ще обхваща и предложения за конкретни методики на работа и подходи с цел подобряване нивото на предоставяните социални услуги, базирани на индивидуалните потребности и нужди на преките ползватели – деца, семейства, групи в риск. Като допълнение, английските партньори ще предоставят и препоръки, насоки за конкретни дейности с цел постигане на комплексност в управлението. Програмата ще бъде преведена на български от ДАЗД и Дирекция „Социално включване”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 919 698 BGN
Общ бюджет: 570 390 BGN
БФП: 570 390 BGN
Общо изплатени средства: 570 390 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 570 390 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 257 807 BGN
2015 312 583 BGN
570 390 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 484 832 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 219 136 BGN
2015 265 696 BGN
484 832 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 38 671 BGN
2015 46 887 BGN
85 559 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 2 (Д) разработен стратегически план за управелние
Индикатор 3 (Д) разработена програма за неформално обучение и създаване и работа в мрежа
Индикатор 4 (Д) разработено проучване във Великобритания за прехода от институционални грижи в общността
Индикатор 5 (Д) проведени учебни посещения
Индикатор 6 (Д) семинар
Индикатор 7 (Д) проведени обучения по проекта
Индикатор 8 (Д) проведена Международна кръгла маса за популяризиране
Индикатор 9 (Д) публикации и печатни материали
Индикатор 10 (Д) обменени практики
Индикатор 11 (Д) апробирани практики и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз