Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.06-0031-C0001
Номер на проект: Д01-344/08.10.2012
Наименование: "Училище за амбиции"
Бенефициент: Фондация "Фонд за превенция на престъпността - Инициативи и гражданска активност" - гр. Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.07.2012
Начална дата: 08.10.2012
Дата на приключване: 08.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта е да се реинтегрират в 67-мо ОУ "Васил Друмев" отпаднали ученици от 3-8 клас на територията на град София
Дейности: Дейност 1 „Управление на проекта” Да се управлява и мониторира процеса по реализация на проекта и да се подготвят и проведат необходимите тръжни процедури при спазване на изискванията за прозрачност
Дейност 2 - „Идентифициране на отпаднали ученици” Да бъдат идентифицирани отпаднали ученици на територията на община София, райони „Възраждане” и „Сердика”
Дейност 3 - „Мотивиране на отпадналите ученици за продължаване на образованието чрез информационни кампании” Да се привлекат и мотивират вече идентифицираните представители на целевата група (деца и родители) да преодолеят бариерите и да се включат в проекта и процеса по реинтегриране в училище
Дейност 4 - „Работа в общността с отпадналите и техните семейства” Мотивиране на родителите на отпадналите ученици да подкрепят тяхното връщане в училище и създаване на устойчив механизъм за постоянно посредничество между родители, ученици и училище
Дейност 5 - „Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици: закупуване на учебни пособия и материали” Да се преодолеят някои материални и социални пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици
Дейност 6 - „Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни занимания, допълнителни часове и др.” Да се мотивират и подготвят адекватно, при отчитане на индивидуалните нужди всички деца, участници в проекта
Дейност 7 - „Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин” Да се преодолеят пропуските в използването на езика за децата и младежите, чийто български не е майчин
Дейност 8 - „Създаване на адаптивна приемна среда в училище” Да са създадат индивидуални и групови програми за подпомагане на децата за реинтгериране в училище; Да бъдат подготвени учителите за работа по реинтеграция на отпаднали ученици и работа в мултикултурна среда
Дейност 10 - „Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и прилагане на механизми за превенция на повторно отпадане” Да се реинтегрират в 67 ОУ „Васил Друмев” минимум 40 деца, участвали в проектните дейности в дневна или самостоятелна форма на обучение.
Дейност 9 Въвеждане/реализиране на спортни и културни дейности за учениците
Дейност 11 Информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 187 549 BGN
Общ бюджет: 126 215 BGN
БФП: 126 215 BGN
Общо изплатени средства: 126 203 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 126 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 510 BGN
2013 0 BGN
2014 88 694 BGN
2015 0 BGN
126 203 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 107 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 883 BGN
2013 0 BGN
2014 75 390 BGN
2015 0 BGN
107 273 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 626 BGN
2013 0 BGN
2014 13 304 BGN
2015 0 BGN
18 931 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система
Индикатор 2 Oтпаднали ученици, участващи в мерки за връщане в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз