Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0030-C0001
Номер на проект: Д01-331/04.10.2012
Наименование: "Академия на интегративното знание за постдокторанти, млади учени и специализанти"
Бенефициент: МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - БОТЕВГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е интегриране, укрепване и по-нататъшно развитие на научно-изследователския потенциал и капацитет на Международно висше бизнес училище в лицето на неговите преподаватели, млади учени, пост-докторанти и специализанти в сферата на изследванията и образователния образователния контекст по направленията "Бизнес администрация" и "Финанси и счетоводство"
Дейности: 1. Изграждане на операционен мениджмънт на проекта Осигуряване на условия за сътрудничество между отделните експерти по проекта.
2. Управление и координация на проекта Осигуряване на ефективно управление и координация за гарантиране качеството на проекта.
3. Разработване и реализация на програма за обучение на постдокторантите, специализантите и младите учени по направленията. В рамки на дейността ще бъдат разработени два основни учебни модула.
4. Научни публикации в международно признати издания и участие в международни конференции. Подкрепа на научни публикации в международно признати списания и осигуряване на достъп и абонамент.
5. Разработване и внедряване на дистанционен модул за повишаване квалификацията и развитието на преподавателския потенциал. Посредством настоящата дейност ще се разработи допълнителен дистанционен модул на вече съществуващата платформа.
6. Диалог млади учени - публична сфера. Провеждане на Кръгла маса
7. Осигуряване на информираност и публичност на проекта. Популяризиране целите и приоритетите на ОП РЧР
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 429 380 BGN
Общ бюджет: 397 207 BGN
БФП: 397 207 BGN
Общо изплатени средства: 397 164 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 397 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 85 876 BGN
2013 0 BGN
2014 311 288 BGN
2015 0 BGN
397 164 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 337 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 72 995 BGN
2013 0 BGN
2014 264 595 BGN
2015 0 BGN
337 590 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 881 BGN
2013 0 BGN
2014 46 693 BGN
2015 0 BGN
59 575 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз