Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0013-C0001
Номер на проект: Д01-328/04.10.2012
Наименование: "Подкрепа за развитие и насърчаване на докторанти в областта на изкуствата"
Бенефициент: АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е повишаване мотивацията и стимулиране инициативата на младите хора да продължат развитието си в докторски програми и да развият своя научно-изследователски и художествено-творчески потенциал чрез създаване на още по-добри условия за работа на докторантите и повишаване качеството на предлаганото образование.
Дейности: 1. Разработване на дъпълнителен модул за всички професионални направления на музикалното, танцово и изобразително изкуство. Разработване на дъпълнителен модул "Факултативни дисциплини"
2. Включване на докторантите в курсове "Училище за докторонти" Въвеждане на добри практики в обучението.
3. Осигуряване на възможност за онлайн обучение по чужди езици с цел високо познание, в съответствие с Европейската езиково рамка Предоставяне на възможност на всички 10 участника в целевата група.
4. Предоставяне стипендии на 10 докторанти по 120 лв./месец Стимул за продължаване на образованието.
5. Обособяване на 2 работни места "Кабинет на докторанта" Подобряване на материално техническата обезпеченост на обучението на докторантите.
6. Закупуване на специализирана литература на български език и в оригинал и абонамент за специалиизрани издания. Ще се улесни работата на докторантите.
7. Осигуряване на зали, рекламни материали и възможност за видео и аудиозаснемане на публични изави на докторантите. Академията ще осигури възможност за публична изява на целевата група.
8. Публикуване на научните и художествено-творчески постижения на докторантите в научни списания. Осигуряване ня възможност за обмяна на идеи, опит, чрез осигуряване 1 публикация на всеки участник.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 63 567 BGN
Общ бюджет: 57 510 BGN
БФП: 57 510 BGN
Общо изплатени средства: 57 510 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 686 BGN
2015 6 824 BGN
57 510 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 43 083 BGN
2015 5 800 BGN
48 883 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 603 BGN
2015 1 024 BGN
8 626 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал
Индикатор 2 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, завършили в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз