Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0010-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07006
Наименование: Обучение по английски език на служители на Аурубис България АД
Бенефициент: "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 02.10.2012
Дата на приключване: 02.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Пирдоп
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели • Повишаване на адаптивността на служителите на пазара на труда, чрез придобиване на познания по чужд език; • Осигуряване на възможност на служители в компанията да повишат конкурентноспособността си чрез придобиване на познания по английски език; • Осигуряване на достъп на служителите, включени в програмата, до качествено чуждоезиково обучение, което да повиши ефективността им при изпълнение на преките им отговорности. • Осигуряване на възможност на служителите да се интегрират успешно в компанията и да се адаптират към фирмената култура.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Екипът по проекта отговаря за цялостната организация и координация на дейностите. Екипът включва ръководител, счетоводител и координатор. Дейността включва: 1.1 Назначаване на управленски екип със заповед от изпълнителния директор на Аурубис България 1.2 Стартиране на проекта и разпределение на задачите между членовете на екипа по проекта. – чрез назначаването на координатор по проекта се гарантира добър мониторинг на изпълнението на дейностите, както и на логистичната и техническата страна на проекта. 1.3 Текущи координационни, административни и счетоводни дейности - членовете на екипа за управление ще осъществяват периодичен мониторинг на всички стъпки и дейности по проекта, ще изготвят и подават технически и финален доклад към ДО и ще осчетоводяват своевременно разходите по проекта.
2. Визуализация на проекта Популяризиране на целите, заложени в оперативната програма; осигуряване на публичност и информираност на обществото за получените средства и осъществените дейности. 2.1 Изработване на 100 брошури с информация за проекта. - брошурите ще бъдат разпространени както сред служители на фирмата, които не са взели участие в проекта, така и сред местната общественост, посредством информационните центрове на Аурубис България, локализирани в градовете Златица и Пирдоп. 2.2 Публикации в местните медии, които да съдържат информация за целите на проекта и източника на финансиране. 2.3 Информиране на служителите на Аурубис България, както и на местната общност чрез Информационните центрове на компанията, локализирани в градовете Пирдоп и Златица. 2.4. Публикуване на информация по проекта на информационните табла в рамките на завода. 2.5. Изработване на информационна табела, която визуализира източника и стойността на финансиране.
3. Избор на изпълнител за провеждане на обучение по Английски език 3.1 Изготвяне на задание и провеждане на процедура по ПМС 55/12.03.2007 за избор на подизпълнител – обучителна фирма и сключване на договор със спечелилата търга фирма. В рамките на първите 3 седмици от проекта ще бъдат изготвени нужните документи за стартирането на тръжна процедура, съгласно ПМС55/12.03.2007 г. Дейността е основен аспект от изпълнението на проекта. Чрез провеждане на процедура по ПМС 55/12.03.2007 ВО цели наемането на обучителна фирма, която да притежава необходимия ресурс и опит в провеждането на обучения по Английски език.
4. Подготовка и провеждане на обученията по английски език 4.1. Подготовка за провеждането на обученията - изготвяне на детайлен график с дати и място на провеждането на обучението по английски език; - провеждане на входящ тест за определяне нивото на участниците в обучението. Входящият тест ще бъде проведен на територията на Аурубис България АД, като за целта бъдат предоставени учебни зали и компютри. - разпределение на участниците в обученията в групи, до 12 човека в група, за да се осигурят подходящи условия за обучение; 4.2. Логистична организация на обучението: - уведомяване на участниците в обучението за конкретните дати на провеждането му; - организация на транспорта на обучителите от София до Пирдоп, организиране на зали в рамките на ВО. 4.3. Провеждане на обученията по английски език. Обученията ще бъдат проведени на територията на Аурубис България АД гр. Пирдоп, в специално оборудвани за целта учебни зали.
5. Мониторинг и оценка Вътрешният мониторинг и контрол са задължителен елемент за гарантирането на успешна реализация на всеки вид дейност и включва: 5.1. Преглед на отчетната документация. 5.2. Анализ на събраната информация и проследяване на напредъка на обучението. 5.3. Оценка на степента на овладяване на английски език от обучените по проекта служители; издаване на удостоверения за участниците, които са преминали успешно финалния изпит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 28 104 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 12 044 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз