Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0021-C0001
Номер на проект: ESF-2116-07-12001
Наименование: "Устойчивост и конкурентност вследствие развитието на човешките ресурси"
Бенефициент: "Лъки-Ю" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 02.10.2012
Дата на приключване: 02.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Обща цел на настоящия проект е повишаване конкурентоспособността и производителността на заетите лица в “Лъки - Ю” ООД, чрез провеждане на обучения на 44 заети лица за придобиване на професионална квалификация и на 44 заети лица за придобиване на ключови компетентности.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта. ≈ Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта. Екипът на проекта ще се състои от 3 човека, включващи представители на водещата организация. ≈ С оглед ефективното и своевременно изпълнение на дейностите, се предвижда изготвянето на детайлен времеви график по задължения и отговорности на екипа по проекта. ≈ Провеждане на месечни работни срещи, съобразно изготвения детайлен график за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи и предприемане на коригиращи действия при възникнали проблеми. Ролята от тази дейност се обуславя от необходимостта от качествена координация и управление на дейностите по проекта. В допълнение към това от основно значение за постигане на заложените по проекта резултати е и комуникацията с Възложителя по проекта и с избраните външни изпълнители.
2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители. На основание на размера на разходите, предвидени по бюджета на проекта, ще бъдат проведени процедури за избор на изпълнители чрез избор между три оферти на базата на изискванията на ПМС 55/12.03.2007 год. С цел избягване на пропуски и неточности, които биха могли да попречат на постигането на целите на проекта, всички дейности по тръжните процедури на всеки етап ще се предприемат след съгласуване с Управляващия орган на ОП „РЧР”. Изборът на подизпълнител ще се извърши от комисия, определена със заповед на управителя на кандидата. Договорите с определените от комисията подизпълнители ще се сключат в съответствие с изискванията на Управляващия орган на ОП „РЧР”.
3. Провеждане на обучения по професионална квалификация. В рамките на тази дейност се предвижда провеждането на следните обучения: • Обучение по част от професия “Продавач - консултант”, код 341020; специалност „Продавач - консултант”, код 3410201. Обучението ще бъде проведено от избрания външен изпълнител в следния формат: участници - 22 служители, разпределени в 2 групи; продължителност 300 учебни часа. • Обучение по част от професия “Сътрудник в бизнес услуги”, код 345040; специалност „Бизнес услуги”, код 3450401. Обучението ще бъде проведено от избрания външен изпълнител в следния формат: участници - 22 служители, разпределени в 2 групи; продължителност 300 учебни часа. След приключване на обученията ще бъде проведен изпит и на успешно издържалите го лица ще бъдат издадени удостоверения за част от професия.
4. Провеждане на обучения по ключови компетенции. Обученията ще бъдат проведени от външен изпълнител. След приключването им ще бъде проведен изпит в съответствие с изискванията на обучителната програма. ≈ Обучението да работа с основни текстообработващи програми ще се обхване 10 служители и ще бъде с продължителност 45 часа; ≈ Обучението за работа в екип ще се проведе в следния формат: 21 служители; продължителност: 30 часа; ≈ В мотивационното обучение ще се включат 13 служители в рамките на 30 учебни часа. На успешно издържалите изпитите лица ще бъдат издадени сертификати.
5. Информационна кампания за популяризиране целите, дейностите и резултати по проекта. В рамките на тази дейност се предвижда: ≈ Провеждане на информационна среща във връзка с изпълнението на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и постигнатите резултати. На срещата ще бъдат поканените представители на местната и държавната власт, обучаващи институции и социални партньори. Формат на срещата – 1/2 ден, брой участници ~ 50; ≈ Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационна брошура за популяризиране постигнатите резултати и за финансовия принос на ЕСФ за изпълнението на проекта - тираж 200 броя. Брошурата ще се разпространява сред органите на местната и държавната власт, социалните партньори, както и сред други МСП от цялата страна. ≈ Изготвяне на информационна табела с информация за проекта.
6. Наблюдение, контрол и отчетност на изпълнението на заложените дейности. За да се гарантира постигането на заложените по проекта цели и недопускането на отклонения в предвидените срокове и качество е необходимо да се предвиди адекватна на дейностите система за вътрешен мониторинг и контрол. Ето защо част от задълженията на екипа за управление ще се състоят в системни проверки на място по време на изпълнение на обученията. Данните от тези проверки ще бъдат обобщени в края на изпълнението и ще служат за изготвяне на анализ на резултатите от проекта. Практиката показва, че една част от проектите не са в състояние да усвоят предвидените средства в бюджетите си не поради това, че не са реализирали всичко предвидено, а защото не са водели коректна отчетност. За да бъде избегнат този риск, екипа за управление ще следва неотлъчно правилата за отчитане, заложени в Ръководството на бенефициента и всички препоръки и изисквания на Възложителя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Велес МТ" ЕООД
"УНИАРТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 788 BGN
Общ бюджет: 38 081 BGN
БФП: 30 465 BGN
Общо изплатени средства: 30 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 30 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 158 BGN
2014 24 307 BGN
2015 0 BGN
30 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 234 BGN
2014 20 661 BGN
2015 0 BGN
25 895 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 924 BGN
2014 3 646 BGN
2015 0 BGN
4 570 BGN
Финансиране от бенефициента 7 697 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз