Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0017-C0001
Номер на проект: ESF-2116-04-02001
Наименование: "Придобиване на адекватна на внедряваните нови технологии и процеси, квалификация и компетентност от заетите лица в СТС Принт АД, гр. Габрово"
Бенефициент: "СТС ПРИНТ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Да се подобри квалификацията на заетите лица, адаптивността на работната сила към реалните пазарни нужди и процеса на управлението им, с цел да се повиши конкуретноспособността и производителността им, като гаранция за бизнес развитието на техния работодател.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на Дейност 1 - Управление на проекта. Вътрешната оценка за изпълнението на проекта ще се извършва с помоща на различни процедури и инструменти. Например екипа по проекта ще състави детайлен план за вътрешен мониторинг, като част от планирането, организацията, мениджмънта и цялостното изпълнение на проекта, планово и фактически. Използваните инструменти са: Анкети – в началото, в процеса на работа и на краен етап. Ще се попълват Анкети за обратна връзка с обучаемите за качеството на професионалното обучение. Директен контрол върху месечния план – График на дейностите; обучение, мотивация, условия на работа, безопасни условия, плащане на стипендии, провеждане на изпити, закупуване на тренинг материали, финансови дейности, популяризиране и информираност Контрол върху ефективност на разходите – по бюджетни пера - икономичност, относно законосъобразност и целесъобразност. Финансова дисциплина. Анализ на резултатите – междинен и краен отчет - Изготвяне на тримесечни междинни отчети от Ръководителя на проекта. Отчетите представят изпълнените дейности и получените резултати, за конкретния период. - членовете на екипа по проекта ще изготвят индивидуални доклади на база договорените ангажименти по проекта. Заключенията и препоръките ще бъдат дискутирани по време на изготвяне на междинните проекти. За целите на мониторинга, ще се провеждат регулярни срещи на место, за сравнение на планираните в логическата рамка цели и индикатори, нивото на постигането им и рисковете които възникват. Междинния отчет за изпълнение на планираните резултати ще бъде основен източник за отчет, анализ и самооценка.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 2– Професионално обучение Провеждане на тръжна процедура по ПМС 55/12.03.2007 за предоставяне на обучителна услуга и избор на Изпълнител-Лицензирана обучителна организация. Провеждане на професионално обучение за 54 лица – Професонална квалификация по: 2130301„Полиграфия” – част от професия 3440301„Оперативно счетоводство” – част от професия 3420201”Маркетингови проучвания” – придобиване на квалиф.степен 2-ра по НАПОО. Провеждане на изпити от оценителна комисия и връчване на удостоверения/свидетелство на успешно преминалите.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 3– Обучение по ключови компетенции Обучение по ключови компетенции, Дигитална компетентност - 45ч за група/курс. Ще се проведе от Изпълнител по ПМС 55.
Подготовка и Изпълнение на Дейност 4 – Популяризиране на проекта и помоща. Избор на доставчик за предоставяне на рекламни и информационно/рекламни услуги и договаряне. Популяризиране на проекта и финансовата помощ. –Информационна брошура – 250 бр.А4, Платени публикации в местната преса – 2 бр., Информационна табела пред офиса на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 451 BGN
Общ бюджет: 107 503 BGN
БФП: 86 003 BGN
Общо изплатени средства: 86 002 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 86 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 490 BGN
2013 0 BGN
2014 68 512 BGN
2015 0 BGN
86 002 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 14 867 BGN
2013 0 BGN
2014 58 236 BGN
2015 0 BGN
73 102 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 624 BGN
2013 0 BGN
2014 10 277 BGN
2015 0 BGN
12 900 BGN
Финансиране от бенефициента 21 863 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз