Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0049-C0001
Номер на проект: ESF-2116-09-12001
Наименование: "Повишаване и усъвършенстване на професионалните компетенции на служителите на Ате Пласт ООД"
Бенефициент: ”АТЕ ПЛАСТ”ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели: Повишаване производителността на труда и конкурентоспособността на Ате Пласт ООД, чрез подобряване пригодността, адаптивността и уменията на служителите.
Дейности: 1. Проекто-управление Сформиране на екип по проекта от представители на кандидата. Екипът по проекта ще следи за коректното, ефективно и навременно изпълнение на дейностите, като ще провежда регулярни срещи и ще проследява напредъка, ще решава текущи въпроси. Екипът на проекта ще подготвя документацията по изпълнение на процедурите за избор на изпълнител, отчетността по проекта, ще следи за изпълнението на изискванията за визуализация и публичност. Също така на всеки етап от дейностите ще прави оценка на развитието на проекта и в случай на необходимост ще взима корективни мерки.
2. Избор на обучаващи фирми и организации В процеса на изпълнение на проекта Дружеството ще възлага на изпълнители (подизпълнители) извършването на определени дейности по проекта. Изпълнителите не са партньори по изпълнението на проекта и се избират в съответствие с изискванията на Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. Дружеството ще прилага задължително процедурите за определяне на изпълнител съгласно условията и реда, предвидени в ПМС № 55/12.03.2007 г.
3. Осигуряване на материалите свързани с обучението Закупуване на канцеларски материали и консумативи необходими на служителите за обученията по ключови компетенции
4. Провеждане на обучение –Английски език Модулни курсове на три нива. Всяко ниво обхваща по 100 учебни часа. Обучението ще се проведе в малки групи, при което се осигурява много добра образователна среда за развитие на комуникативната компетентност на обучаемите. Извършва се текущ контрол на знанията на всяко ниво с полагане на финален тест. След завършването на всяко ниво обучаемите получават сертификат за владеене на английски език на определено ниво.
5. Провеждане на обучение –Немски език Модулни курсове на три нива. Всяко ниво обхваща по 100 учебни часа. Обучението ще се проведе в малки групи, при което се осигурява много добра образователна среда за развитие на комуникативната компетентност на обучаемите. Извършва се текущ контрол на знанията на всяко ниво с полагане на финален тест. След завършването на всяко ниво обучаемите получават сертификат за владеене на английски език на определено ниво.
6. Провеждане на обучение - Дигитална компетентност Усвояване на основните дейности, които могат да се извършват в операционната среда, както и с помощта на текстообработващите системи и графични редактори. Овладяването на компетенции, свързани с прилагането на основните дейности, които могат да се извършват в операционната среда, спомага за професионалното израстване на обучаваните и за подобряване качеството на дейността им на работното място.
7. Провеждане на тренинг „Обучение за обучители” Обучението обхваща следните основни етапи: Формулиране на качествата на добрият обучител; Стилове на възприемане и учене; Комуникация в обучението; Особености на учене при възрастни; стъпки и методи за подготовка, провеждане и оценка на обучението; оценяване и обратна връзка.
8. Информиране и публичност Изработване на брошура разясняваща финансирането на обучението от ОП ”Развитие на човешките ресурси” част от ЕСФ – общо 400 бр. брошури. Поставяне на информационен материал на собственият си сайт относно извършеното обучение на своя персонал посредством финансиране от ОП”РЧР” На всички посочени по – горе информационни елементи ще бъде изобразена емблемата на Европейския съюз, в съответствие с графичните стандарти, установени в приложение I на Регламент (ЕС) 1828/2006 и позоваване на Европейският съюз; позоваване на ЕСФ: „Европейски социален фонд” и изявлението”Инвестира във вашето бъдеще” подчертаващо получената добавена стойност от интервенцията на Общността.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Център за изпитване на европейска сертификация" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 24 342 BGN
Общ бюджет: 22 375 BGN
БФП: 17 900 BGN
Общо изплатени средства: 17 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 17 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 868 BGN
2013 0 BGN
2014 13 956 BGN
2015 - 924 BGN
17 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 138 BGN
2013 0 BGN
2014 11 862 BGN
2015 - 785 BGN
15 215 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 685 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 730 BGN
2013 0 BGN
2014 2 093 BGN
2015 - 139 BGN
2 685 BGN
Финансиране от бенефициента 6 085 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 4 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз