Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.04-0041-C0001
Номер на проект: 12-11-34
Наименование: Подобряване на управлението, организацията и функционирането на общинска администрация Айтос чрез прилагане на Единната методология за функционален анализ, с оглед нейното оптимизиране
Бенефициент: Община Айтос
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 08.10.2012
Дата на приключване: 15.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на организационната структура на община Айтос с цел повишаване ефективността и ефикасността в дейността на администрацията и оптимизиране на административните разходи
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление  Сформиран екип на проекта;  Дефиниране на заинтересовани страни (външни и вътрешни)  Определяне на акцента на анализа, с оглед определяне на фокусът на работа.  Изготвяне на график на обществените поръчки и разпределение на отговорностите  Изготвяне на правила за изготвяне и съхранение на документите;  Изготвяне на граждански договори с екипа на проекта и външните експерти;  Протоколиране на проведени работни срещи;  Провеждане на процедури, съгласно българското законодателство;  Сключени договори с изпълнители;  Отчетност пред УО
Дейност 2 – Извършване на функционален анализ чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация  Анализ на текущото състояние на административната структура; - Анализ на релевантността на функциите в община Айтос (преглед на устройствения правилник на общината, нормативни и вътрешни документи и други документи); - Анализ на ефективността и на ефикасността от дейността на административната структура (преглед на стратегически и програмни документи); - Анализ на ефективността (преглед на отчета за изпълнение на програмния бюджет и оценка на факторите, които са оказали най-съществено внимания върху резултатите и разходите); Обобщение на резултатите от анализа на текущото състояние  Идентифициране и приоритизиране на областите за подобрения въз основа на констатациите и изводите от анализа на текущото състояние, преглед/коригиране на визията за бъдещото развитие на общината;  Формулиране на конкретни препоръки за подобрение на съответните идентифицирани области.
Дейност 3 – Преглед на нормативни, стратегически и други документи, както и устройствения правилник на общината, разработване на предложения за промени, съгласуване и приемане. Дейността се извършва след направения анализ на нормативните актове в дейност 2 и предвижда разработване на предложения за промени на конкретни нормативни актове, които регламентират структурата, организацията и разпределението на функции в общината и общинските структури и предложения за промени на тези актове с оглед оптимизиране на функциите и организационно структуриране.
Дейност 4 – Дейности за оптимизиране на общинската структура и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасно и икономичност от дейността  Разписване на нова структура на звената в общинската администрация  Преструктуриране на звената в администрацията.
Дейност 5 – Дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на общината чрез:  Разработване/ усъвършенстване на вътрешни правила и процедури;  Разработване на наръчник за изпълнение на функциите по управление и развитие на организацията и инструкция за работа с наръчник;  Изготвяне на план за организационно развитие и модел за управление на промените.
Дейност 6 – Дейности за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението  Извършване на анализ на изпълнението на препоръките, на разработени и приети нормативни промени и дейностите по оптимизиране на структурата  Информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките – провеждане на дискусии (две на всеки 6 месеца). Предвидено е на всеки 6 месеца да се подготвя и представя доклад за статуса на изпълнение на плана за действие.  Публичност на резултатите от функционалния анализ с цел осигуряване възможност от мултиплициране на резултатите от изпълнението на проекта и постигане на устойчивост:  Публикуване на докладите за изпълнение на препоръките– достъпни за заинтересованите страни и обществеността. (брошура/бюлетин на хартиен носител в тираж до 500 бр., изработване и предоставяне на разположение на заинтересованите страни на материали на магнитен носител, на който ще бъдат качени презентациите и резултатите от функционални анализ, и публикуване на докладите за изпълнение на страницата на администрацията и)
Дейност 7 – Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се:  проведе откриваща конференция за представяне на целите на проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. За участниците ще се подготвят и предоставят необходимите рекламни и информационни материали.  проведе заключителна конференция за представяне на резултатите от проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни. За участниците ще се подготвят и предоставят необходимите рекламни и информационни материали.  изготвят банери, рекламни и информационни материали (папки, химикалки) за постигане на публичност на проекта и неговото финансиране;  публикуват рекламни съобщения в най-малко два ежедневника
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
КАВАНГАРД - ЕООД
"Перпетуум ПР" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 178 552 BGN
Общ бюджет: 151 911 BGN
БФП: 151 911 BGN
Общо изплатени средства: 151 911 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 151 911 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 35 710 BGN
2013 0 BGN
2014 116 201 BGN
2015 0 BGN
151 911 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 129 124 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 30 354 BGN
2013 0 BGN
2014 98 771 BGN
2015 0 BGN
129 124 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 787 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 357 BGN
2013 0 BGN
2014 17 430 BGN
2015 0 BGN
22 787 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Брой проведени работни срещи и работни групи
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой проведени работни срещи по проектното предложение
Индикатор 6 По Дейност 1 - Брой изготвени документации, съгласно ЗОП
Индикатор 7 По Дейност 1 - Брой събрани оферти за пряко възлагане на изпълнител за Дейност 7
Индикатор 8 По Дейност 1 - Брой изготвени междинни технически доклади по проектното предложение
Индикатор 9 По Дейност 1 - Брой изготвен годишен технически доклад по проектното предложение
Индикатор 10 По Дейност 1 - Брой изготвен окончателен технически доклад по проектното предложение
Индикатор 11 По Дейност 2 - Изготвен функционален анализ, препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационната структура на администрацията
Индикатор 12 По Дейност 2 - Изготвени препоръки и план за подобрява на ефективността от дейността на администрацията
Индикатор 13 По Дейност 2 - Изготвени препоръки и план за подобряване на ефикасността и икономично използване на наличните ресурси
Индикатор 14 По Дейност 3 - Брой изготвени продложения за промяна на нормативни актов
Индикатор 15 По Дейност 3 - Броя съгласувани и приети нормативни актове
Индикатор 16 По Дейност 4 - Изготвена/Разписана усъвършенствана структура на общинската администрация
Индикатор 17 По Дейност 4 - Брой преструктурирани звена в администрацията
Индикатор 18 По Дейност 5 - Брой приети вътрешни правила и процедури
Индикатор 19 По Дейност 5 - Брой разработен наръчник за изпълнение на функциите по управление и развитие на организацията, и инструкция за работа с него
Индикатор 20 По Дейност 5 - Одобрен план за организационно развитие и модел за управление на промените
Индикатор 21 По Дейност 6 - Брой изготвени препоръки за подобрение
Индикатор 22 По Дейност 6 - Брой проведени дискусии
Индикатор 23 По Дейност 6 - Брой публикувани доклади за изпълнение на препоръките
Индикатор 24 По Дейност 6 - Изготвени брошури/бюлетин
Индикатор 25 По Дейност 6 - Материали на магнитен носител
Индикатор 26 По Дейност 7 - Откриваща и закриваща конференции
Индикатор 27 По Дейност 7 - Рекламни информационни материали (папки, презентации, химикалки)
Индикатор 28 По Дейност 7 - Брой изработени банери по проектното предложение
Индикатор 29 По Дейност 7 - Брой поканени/присъстващи на конференциите
Индикатор 30 По Дейност 7 - Бр. изготвени рекламни стати
Индикатор 31 По Дейност 7 - Бр. публикувани рекламни статии
Индикатор 32 По Дейност 7 - Брой медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 33 По Дейност 7 - Бр. разработени и разпространени информационни и рекламни материали (презентации, брошури)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз