Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.06-0032-C0001
Номер на проект: Д01-336/04.10.2012
Наименование: "Портал - подкрепа за професионална реализация"
Бенефициент: Сдружение "Център за обучение и услуги" - Пазарджик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.07.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 04.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се реинтегрират в различните форми на обучение на Професионална гимназия по облекло – Пазарджик, отпаднали от гимназиално ниво ученици и незавършили осми клас, от територията на Община Пазарджик.
Дейности: Дейност 1 „Управление и мониторинг” Да се управлява и мониторира процеса по реализация на проекта и да се подготвят и проведат необходимите тръжни процедури при спазване на изискванията за прозрачност
Дейност 2 - „Идентифициране на отпаднали ученици” Да бъдат идентифицирани отпаднали ученици на територията на община Пазарджик, незавършили 8 клас и ученици, отпаднали на гимназиално ниво – от ПГ по облекло и други средни училища
Дейност 3 - „Мотивиране на отпадналите ученици за продължаване на образованието чрез информационни кампании” Да се привлекат и мотивират вече идентифицираните представители на целевата група (деца и родители) да преодолеят бариерите и да се включат в проекта и процеса по реинтегриране в училище
Дейност 4 - „Работа в общността с отпадналите и техните семейства” Мотивиране на родителите на отпадналите ученици да подкрепят тяхното връщане в училище и създаване на устойчив механизъм за постоянно посредничество между родители, ученици и училище
Дейност 5 - „Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици: закупуване на учебни пособия и материали” Да се преодолеят някои материални и социални пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици
Дейност 6 - „Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни занимания, допълнителни часове и др.” Да се мотивират и подготвят адекватно, при отчитане на индивидуалните нужди всички деца/младежи, участници в проекта за записване в една от трите форми на обучение в ПГ по облекло
Дейност 7 - „Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин” Да се преодолеят пропуските в използването на езика за децата и младежите, чийто български не е майчин и се повиши тяхната готовност за записване в някоя от формите на обучение в ПГ по облекло
Дейност 8 - „Създаване на адаптивна приемна среда в училище” Да са създадат индивидуални и групови програми за подпомагане на децата за реинтгериране в училище; Да бъдат подготвени учителите за работа по реинтеграция на отпаднали ученици и работа в мултикултурна среда
Дейност 9 - „Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и прилагане на механизми за превенция на повторно отпадане” Да се реинтегрират в ПГ по облекло минимум 40 деца/младежи, участвали в проектните дейности в дневна, задочна или самостоятелна форма на обучение.
Дейност 10 „Информиране и публичност” Да се повиши информираността на целевите групи за участие в дейностите и се постигне широка публичност на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 225 547 BGN
Общ бюджет: 145 323 BGN
БФП: 145 323 BGN
Общо изплатени средства: 145 312 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 145 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 39 493 BGN
2013 0 BGN
2014 105 819 BGN
2015 0 BGN
145 312 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 123 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 33 569 BGN
2013 0 BGN
2014 89 946 BGN
2015 0 BGN
123 515 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 5 924 BGN
2013 0 BGN
2014 15 873 BGN
2015 0 BGN
21 797 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система
Индикатор 2 Oтпаднали ученици, участващи в мерки за връщане в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз