Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.06-0036-C0001
Номер на проект: Д01-3408/08.02.2013 г.
Наименование: "Мога - моето образование - голяма алтернатива"
Бенефициент: ФОНДАЦИЯ "ТЕАТЪР ЗА НАШИТЕ ДЕЦА-ПРИКАЗЕН ПЪТ" ГР. СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.07.2012
Начална дата: 04.10.2012
Дата на приключване: 31.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целите на проекта са: 1. Устойчиво включване в образователния процес на отпаднали ученици. 2. Ефективна превенция на отпадането на ученици от образователния процес.
Дейности: 1. Анализ на средата на общността и диагностициране на основните причини за отпадане на учениците от образователната система
1.1. Оценка на готовността сред учениците, родителите и учителите за повторно включване в образователно- възпитателния процес на учениците
1.2. Създаване на адаптивна приемна среда в училище чрез изготвяне на учебни планове и програми за реинтегриране на отпаднали ученици в образователната среда
2. Работа в общността с отпадналите ученици
2.1. Провеждане на допълнителни занятия с отпаднали ученици в зависимост от степента на тяхната интеграция в образователната система и учебния процес и в съответствие с изготвените планове и програми;
2.2. Дейности по консултиране и подкрепа (индивидуално и/или групово) на учениците в средата, в която живеят и в общността;
2.3. Създаване на "Ателие по изкуства"
3.Създаване на лятно училище и групи
4. Провеждане на дейности за изграждане на родителски капацитет за задържане и реинтеграция на учениците в училище и за превенция от повторно отпадане от училище
5. Подготовка и допълнително обучение на учители за работа с отпаднали ученици чрез създаване на гъвкави форми за наваксване на пропуснатите знания, умения и компетентности.
6. Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез информационни кампании относно възможности за социална и професионална реализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 350 540 BGN
Общ бюджет: 310 641 BGN
БФП: 310 641 BGN
Общо изплатени средства: 310 640 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 310 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 70 108 BGN
2013 96 133 BGN
2014 144 399 BGN
2015 0 BGN
310 640 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 264 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 592 BGN
2013 81 713 BGN
2014 122 739 BGN
2015 0 BGN
264 044 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 516 BGN
2013 14 420 BGN
2014 21 660 BGN
2015 0 BGN
46 596 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система
Индикатор 2 Oтпаднали ученици, участващи в мерки за връщане в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз