Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.16-0006-C0001
Номер на проект: ESF-2116-01-07002
Наименование: "Повече знания - по-добри перспективи"
Бенефициент: БМД ПРОТЕКШЪН ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.08.2012
Начална дата: 27.09.2012
Дата на приключване: 31.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел/цели: Повишаване на качеството и адаптивността на работната сила чрез повишаване на квалификацията и преквалификация, за постигане на конкурентна производителност в условията на непрекъснато променяща се бизнес-среда.
Дейности: 1.Организация и управление на проекта Подписване на договори с членовете на екипа за управление на проекта, който ще се състои от 3 човека определени от кандидата. Провеждане на месечни работни срещи, съобразно изготвения детайлен график, за отчитане на постигнатите резултати в отделните подетапи, и предприемане на коригиращи действия при възникнали проблеми.
2.Подготовка и избор на изпълнители съгласно ПМС № 55 Изготвяне на техническо задание и обявяване на процедура съгласно ПМС 55 за избор на външен изпълнител/и – обучаваща/и организация/и по проекта.
3.Провеждане на обучителните курсове Включени 70 лица в обученията по професионална квалификация, които ще бъдат разпределени по групи за да се гарантира качество на учебния порцес. Продължителност на обученията - 160 дни за всяка група.
4.Оценка на ефективността от проведените обучения и постигнатите резултати, заложени в проектното предложение. Извършване на проверка на степента на обучение, както и на придобитите знания. Извършване на анализ на резултатите от проведените обучения от екипа по проекта, както и от реализиране на самия проект.
5.Публичност и заключителни дейности. Подготовка, отпечатване и разпространение на брошури , пълноцветен печат, тираж от 500 броя. Брошурата ще съдържа информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; Подготовка, отпечатване и разпространение на плакати, пълноцветен печат, тираж от 100 броя; Провеждане на 2 пресконференции във връзка със стартирането и финализирането на проекта, с оглед популяризиране целите, дейностите и очакваните резултати. На срещите ще бъдат поканените представители на местната и държавната власт, социални партньори и др. Изготвяне на 2 информационни табели, които ще се поставят на видно място в офисите на кандидата.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Инфогруп БГ ООД
ВАЛДЕКС ООД
"ВЕСТ-ТВ" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 116 704 BGN
Общ бюджет: 141 845 BGN
БФП: 113 476 BGN
Общо изплатени средства: 113 476 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 113 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 341 BGN
2013 0 BGN
2014 90 135 BGN
2015 0 BGN
113 476 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 96 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 840 BGN
2013 0 BGN
2014 76 615 BGN
2015 0 BGN
96 455 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 501 BGN
2013 0 BGN
2014 13 520 BGN
2015 0 BGN
17 021 BGN
Финансиране от бенефициента 29 176 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз