Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0125-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Иновативна електронна система за управление на брокерската дейност – еБрокер
Бенефициент: "ИНШУРЪНС СОФТУЕР ТЕХНОЛОДЖИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е „Създаване и реализиране на пазара на иновативна Електронна система за ефективно управление на брокерската дейност – еБрокер, посредством получаването на интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа”
Дейности: Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки Разходи за възнаграждение, включително за здравни и осигурителни вноски и командировки
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Разходи за разработване на маркетингов план за пазарна реализация на разработвания иновативен софтуерен продукт Разходи за разработване на маркетингов план за пазарна реализация на разработвания иновативен софтуерен продукт
Разходи за разработване на Интернет страница Разходи за разработване на Интернет страница
Разходи за разработване на брошури за популяризиране Разходи за разработване на брошури за популяризиране
Разходи за наемане на изложбена площ, щандове Разходи за наемане на изложбена площ, щандове
Разходи за наем на зала и техника Разходи за наем на зала и техника
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за одит Разходи за одит
Разходи за визуализация Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 373 058 BGN
Общ бюджет: 367 335 BGN
БФП: 325 091 BGN
Общо изплатени средства: 325 091 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 325 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 144 629 BGN
2014 82 201 BGN
2015 98 261 BGN
325 091 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 276 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 122 935 BGN
2014 69 871 BGN
2015 83 522 BGN
276 327 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 764 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 694 BGN
2014 12 330 BGN
2015 14 739 BGN
48 764 BGN
Финансиране от бенефициента 48 476 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Проведени процедури за избор на изпълнител
Индикатор 9 Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДМА
Индикатор 10 Закупени по проекта и въведени в експлоатация ДНА
Индикатор 11 Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 12 Разработен бизнес план, свързан с разработвания иновативен софтуерен продукт
Индикатор 13 Разработен маркетингов план за пазарна реализация на разработвания иновативен софтуерен продукт
Индикатор 14 Изготвена икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработвания по проекта иновативен софтуерен продукт
Индикатор 15 Разработена интернет страница "Иншурънс софтуер технолоджис" ООД за популяризиране на разработената иновативна система за управление на брокерската дейност - еБрокер
Индикатор 16 Разработени брошури за популяризиране на иновативната Електронна система за управление на брокерската дейност – еБрокер
Индикатор 17 Организирани и проведени целеви демонстрации
Индикатор 18 Участия на международни специализирани изложения
Индикатор 19 Разработена информационна табела
Индикатор 20 Изработени информационни листовки за проекта
Индикатор 21 Изработени информационни стикери
Индикатор 22 Изготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз