Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0107-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Колектор за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна и/или електрическа енергия с механично опростена и ефективна система.
Бенефициент: "СОЛЕРИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектната идея е: разработване на високоефективен, иновативен слънчев колектор и последващото му внедряване в икономиката на базата на натрупан опит и иновативен потенциал на предприятие „Солери” ООД и нейният екип.
Дейности: Дейност 5: Създаване на опитни образци
Дейност 6: Защита на интелектуалната собственост
Дейност 7: Консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране, доходи от права върху индустриалната собственост
Дейност 8: Разработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и маркетингови планове за пазарна реализация на слънчевия колектор
Дейност 4: Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
Наем на офис
Дейност 10: Демонстрации, участия в изложения и панаири
Дейност 1: Придобиване на ДМА и ДНА
Дейност 11: Дейности за визуализация
Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
Дейност 12: Одит
Дейност 2: Сформиране на екип за организация и управление на проекта
Дейност 9: Разработване и разпространение на промоционални материали
Дейност 3: Финализиране на дейности по разработване на слънчевия колектор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 343 685 BGN
Общ бюджет: 322 563 BGN
БФП: 290 307 BGN
Общо изплатени средства: 290 205 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 290 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 737 BGN
2013 41 190 BGN
2014 92 606 BGN
2015 87 673 BGN
290 205 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 246 761 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 58 426 BGN
2013 35 011 BGN
2014 78 715 BGN
2015 74 522 BGN
246 674 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 311 BGN
2013 6 178 BGN
2014 13 891 BGN
2015 13 151 BGN
43 531 BGN
Финансиране от бенефициента 38 187 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой проекти за сътрудничество предприятия - изследователски институции
Индикатор 4 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 5 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 6 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 7 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 8 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 9 Опитен образец
Индикатор 10 Машини
Индикатор 11 Интернет страница за проекта
Индикатор 12 Софтуер за микроконтролери управляващи системата
Индикатор 13 Икономическа оценка
Индикатор 14 Финансова оценка
Индикатор 15 Техническа оценка на слънчевия колектор
Индикатор 16 Бизнес план по проекта
Индикатор 17 Финансов анализ на пазара
Индикатор 18 Маркетингов анализ на пазара
Индикатор 19 Брошури, Листовки, Плакати
Индикатор 20 Помещение за изпълнението на дейностите по проекта
Индикатор 21 Статии в специализирано българско и международно списание
Индикатор 22 Информационно табло по проекта
Индикатор 23 офис по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз