Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.05-0094-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване на универсална система за предоставяне на услуги по дистанционен контрол и управление на машини и съоръжения
Бенефициент: "ИНОВАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.07.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 19.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Проекта цели да направи достъпни и приложими в България най-новите високи технологии в областта на телеметрията и телематиката от типа SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Специфичната цел на проекта е създаването на иновативен продукт - универсална система за дистанционен контрол и управление на машини и съоръжения, конкурентноспособен в международен мащаб, който да бъде с много висок потенциал за последващо внедряване в икономиката.
Дейности: консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Организация и управление на проекта Включително възнаграждения, здравни и осигурителни вноски
Закупуване на ДМА
Закупуване на ДНА
Изработване на техническа оценка на разработвания иновативен продукт
Изработване на икономическа и финансова оценка на иновативния продукт
Изработване на маркетингов план и стртегия за пазарна реализация на иновативния продукт.
Развойна дейност.
Разработване на Интернет страница за разпространение и популяризация на иновативната идея.
Изработка на печатни брошури.
Хостинг (професионална среда за он-лайн експлоатация на сървъри), необходим за реализацията на проекта
Наем на офис
Визуализация
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 380 880 BGN
Общ бюджет: 420 063 BGN
БФП: 378 057 BGN
Общо изплатени средства: 378 057 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 378 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 378 057 BGN
378 057 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 321 348 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 321 348 BGN
321 348 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 709 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 56 709 BGN
56 709 BGN
Финансиране от бенефициента 42 320 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Брой НИРД проекти
Индикатор 3 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой подкрепени стартиращи иновативни предприятия
Индикатор 6 ниво на оцеляване на стартиращите иновативни предприятия
Индикатор 7 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 8 Готов иновационен продукт: Разработена универсална система за предоставяне на услуги по дистанционен контрол и управление на машини и съоръжения
Индикатор 9 Закупени ДМА по проекта
Индикатор 10 Закупени ДНА по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз