Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0024-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-23-65
Наименование: "Интегриран воден цикъл (ИВЦ) за гр. Шумен - II-ри етап"
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 21.08.2012
Начална дата: 19.09.2012
Дата на приключване: 30.09.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Главната цел на проекта е опазване на водните ресурси и по-конкретно подобряване на тяхното качество посредством осигуряване на необходимата степен на пречистване на отпадъчните води от ПСОВ гр. Шумен, в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Инвестиционната програма, включена в обхвата на проекта е със следните компоненти: реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система; разширение и рехабилитация на канализационната мрежа; разширение на ГПСОВ-Шумен за осигуряване на вторично (биологично) пречистване.
Дейности: Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения ЛОТ 1: Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Шумен – разширение – ПРЕЛИВНИК С РЕГУЛИРАН ПРЕЛИВЕН РЪБ; РУ към ПЪРВИЧНИ РАДИАЛНИ УТАИТЕЛИ; ПЪРВИЧНИ РАДИАЛНИ УТАИТЕЛИ – ремонт; ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ПЪРВИЧНИ УТАЙКИ; БАСЕЙНИ ЗА DENITRO, BIO-P И РУ КЪМ БИОБАСЕЙНИ; МЕХАНИЧНО ОБЕЗВОДНЯВАНЕ НА УТАЙКАТА; ПС ЗА ВЪТРЕШНА РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА НИТРАТЕН ПОТОК; БИОБАСЕЙНИ – НИТРИФИКАЦИЯ; СГРАДА ВЪЗДУХОДУВКИ ЗА БИОБАСЕЙН; РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО УСТРОЙСТВО КЪМ ВТОРИЧНИ РАДИАЛНИ УТАИТЕЛИ; ВТОРИЧНИ РАДИАЛНИ УТАИТЕЛИ - 3бр.; ПОМПЕНА СТАНЦИЯ за РАУ / ИАУ; UV ИНСТАЛАЦИЯ; ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЪСТЯВАНЕ НА ИАУ; УТАЙКОУПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПЪРВИЧНА УТАЙКА; УТАЙКОУПЛЪТНИТЕЛ ЗА ИЗЛИШНА АКТИВНА УТАЙКА; МЕТАНТАНК - ПЪРВА СТЕПЕН; МЕТАНТАНК - ВТОРА СТЕПЕН; ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ МЕТАНТАНК; ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ МЕТАНТАНК; ГАЗХОЛДЕР, ФИЛТРИ ЗА ГАЗ; ФАКЕЛ ЗА ГАЗ; ПС ЗА КАЛОВИ ВОДИ; ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА МИРИЗМИТЕ; ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ХИМИКАЛИ ЗА ДЕФОСФАТИЗАЦИЯ; ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ДЕСУЛФОРИЗАЦИЯ НА БИОГАЗА ЛОТ 2: Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация – втори етап - КПС 1; КПС 2; ВиК – Технологична; Отопление и вентилация; Външно ел. захранване, кабелни линии на площадката (вкл. охранително осветление), КПС 1, КПС 2 - ел. силнотокова ЛОТ 3: Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово”, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово, изграждане на захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово – КПС ДИВДЯДОВО: ДЪЖДОПРЕЛИВНИК; ВИК – ТЕХНОЛОГИЧНА; ОТОПЛЕНИЕ; ВЕНТИЛАЦИЯ; ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ СН20КV; 1. Ел.провод СН20кV; 2. Мачтов трансформаторен пост 100кVА 20/0.4кV; КАБЕЛНИ ЛИНИИ НА ПЛОЩАДКАТА И ОХРАННО ОСВЕТЛЕНИЕ; ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - ЕЛ. СИЛНОТОКОВА.
Дейност 6: Одит Община Шумен ще възложи, при спазване изискванията на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, извършването на текущ одит на проекта, в изпълнение на който на Междинното звено ще бъдат предоставени следните документи: Междинни одитни доклади към искания за средства. Те ще съдържат одитно мнение относно: законосъобразността на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекта, по които са извършени разходите, включени в искането за средства, освен когато разходите, включени в искането за средства са извършени по договор за обществена поръчка за строителство, за строителен надзор и/или одит на проекта, както и по договор за обществена поръчка, попадаща в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки; законосъобразността на допълнителните споразумения към договори за обществени поръчки, ако такива са сключени, освен когато разходите, включени в искането за средства са извършени по договор за обществена поръчка за строителство, за строителен надзор и/или одит на проекта, както и по договор за обществена поръчка, попадаща в обхвата на чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки; осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Общината. Окончателен одитен доклад към искането за средства, който ще съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит на проекти, финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013год.”
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране направени преди кандидатстване с проектното предложение - Разширение (рехабилитация) на ПСОВ гр. Шумен за покриване на изискванията за заустване в „чувствителна” зона; Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация – втори етап - линейна инфраструктура; Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово”, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово, изграждане на захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово - линейна инфраструктура. Поддейност 1.2. Проучвания и проектиране, които ще бъдат направени след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ - Разширение (рехабилитация) на ПСОВ гр. Шумен за покриване на изискванията за заустване в „чувствителна” зона - ще бъде възложено изработване на технически проекти и съпътстващи ги документи, необходими за получаване от Възложителя на разрешение за строеж (допълване на вече изададеното разрешение за строеж № 50 от 15.10.2008г.), вкл. съпътстващи разрешения и съгласувания. Пълният обем на проектиране, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията (ЗУТ), ще бъде възложено посредством открита процедура за инженеринг – проектиране и СМР въз основа на „Договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране - строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (“Жълта книга”)”. Обхватът на работа ще включва всички елементи на проектирането и строителството за доизграждането на съществуващата ПСОВ, така че да осигури правилното реализиране на проекта за строителство и пускане в експлоатация, обучение на персонала, наблюдение на пречиствателните процеси и подпомагане на персонала при експлоатацията и поддръжката на съоръженията на ПСОВ. Ще се изготвят технически и работен проект само за подобектите, за които има незначителни изменения; за тези, които няма да се използват, счетени за непригодни и за нови съоръжения, които не са проектирани до момента от предишния изпълнител. Отклоненията от техническия / работен проект ще се ограничат до изменения, наложени от новите изисквания за отстраняване на азот и фосфор за приемник „чувствителна” зона и оразмеряване на биологичното стъпало за 2Qmax с максимално използване на одобрените проекти и застроените обеми, така както е посочено в проекта, одобрен от Експертен съвет на Община Шумен и Областен Експертен Съвет, с цел използване на издаденото разрешение за строеж № 50 от 15.10.2008г.и допълването му, както и вписване в необходимия срок за строителство. Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация – втори етап - линейна инфраструктура - ще бъде възложено изработване на работни проекти и съпътстващите ги документи, необходими за получаване от Възложителя на разрешение за строеж, вкл. съпътстващи разрешения и съгласувания. Пълният обем на проектиране, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията (ЗУТ), ще бъде възложено посредством открита процедура за инженеринг – проектиране и СМР въз основа на „Договорните условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране-строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (“Жълта книга”)”. Инвестиционното проучване и проектиране, ще се извърши в необходимия обхват за изготвяне на работни проекти, съгласно изискванията на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, както и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Избраният изпълнител ще координира и подпомага Възложителя да съгласува проекта с всички заинтересувани институции, съгласно българското законодателство. Въз основа на одобрените след това работни проекти, ще бъде издадено разрешение за строеж. Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово”, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово, изграждане на захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово - линейна инфраструктура - След подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, по този компонент не се предвижда проектиране.
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти Разходите в бюджета на проекта по графа Закупуване на земи / недвижими имоти, се предвиждат във връзка с осъществяване целите на проекта относно придобиване на сервитутни права и право на преминаване и представляват неразделна част от изпълнението на обкетите по ЛОТ 2: Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация – втори етап - линейна инфраструктура и ЛОТ 3: Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово”, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово, изграждане на захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово - линейна инфраструктура. Необходимите средства по тази графа са оценени, въз основа на извадки от регисъра на засегнатите имоти, даващи информация относно: № на имота, вид територия, начин на трайно ползване, местност, категория на земята, площ на имота, площ за отчуждаване, депониране и строителни дейности, технологичен път, вид собственост и собственик на имота, заповед №РД-25-1189 от 11.06.2012г. на кмета на община Шумен. Доказателствените документи са приложени към настоящото проектно предложение.
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1. Строителен надзор - Настоящият проект включва три подобекта: Разширение (рехабилитация) на ПСОВ гр. Шумен за покриване на изискванията за заустване в „чувствителна” зона: ще се възложи открита процедура за инженеринг – проектиране и СМР въз основа на общите „Договорни условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране-строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя („Жълта книга”)”; Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация – втори етап: ще се възложи открита процедура за инженеринг – проектиране и СМР въз основа на общите „Договорни условия на FIDIC за технологично оборудване и проектиране-строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя („Жълта книга”)”; Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово”, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово, изграждане на захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово: ще се възложи строителството чрез открита процедура, въз основа на общите „Договорни условия на FIDIC за строителство на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя („Червена книга”)”. Имайки предвид спецификата на трите подобекта и тяхната взаимосвързаност, е предвидено да бъде избран един изпълнител за строителен надзор за трите подобекта, който ще извършва дейностите, съобразно чл.168 от Закон за устройство на територията (ЗУТ). 7.2. Авторски надзор – за трите подобекта. Авторският надзор ще се осъществява при спазване изискванията на ЗУТ, с цел осигуряване успешното изпълнение на проекта и подписване на актовете и протоколите от Проектанта за изпълнение на строителството, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., изм. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г.) и Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите на Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр.72/ 2003г.; изм. и доп., бр.49,/2005г.) съгласуване на екзекутивите – изготвени от строителя
Дейност 3: Строително-монтажни работи В рамките на настоящото проектно предложение е предвидено строително-монтажни работи на следните обекти: ЛОТ 1: Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Шумен – разширение; ЛОТ 2: Подобряване на водния цикъл гр. Шумен – Канализация – втори етап; ЛОТ 3: Изграждане на довеждащ колектор до канализационна помпена станция кв. Дивдядово, изграждане на канализационна помпена станция „Дивдядово”, изграждане на тласкател от КПС – кв. Дивдядово, изграждане на захранващ външен водопровод до канализационна помпена станция кв. Дивдядово.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: община Шумен ще сформира Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП), чиято дейност ще се подпомага от външна техническа и експертна помощ. ЗИП ще носи отговорността за цялостното управление на проекта, изпълнение на изискванията на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и успешното приключване на дейностите. По време на целия проект ЗИП, подпомагано ежедневно от консултантски екип за техническа помощ ще изпълнява функции, свързани с: мониторинг и контрол за изпълнение на договорите с външни изпълнители; оценка и докладване за напредъка и изпълнението на проекта (месечно, тримесечно, годишно, окончателно); верификация на разходите и финансово управление; докладване на нередности; архивиране; информиране и публичност. Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) се състои от следните лица: Ръководител на проекта; Счетоводител; Юрист; Експерт Обществени поръчки; Координатор на проекта; Експерт ВиК (от асоциирания партньор); Експерт Ел., КИП и А (от община Шумен или от асоциирания партньор); Технически сътрудник 5.2 Публичност: С оглед изпълнение на Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 год.” (ОПОС), Община Шумен ще предприеме следните действия: Ефективно информиране на обществото в сътрудничество с Междинното звено (МЗ) на ОПОС относно всички въпроси, свързани с осигуряването на информация и публичност на ниво проект; Предварително ще информира и се консултира с Междинното звено (МЗ) за всички медийни дейности преди започването на проекта, както и по време на основните фази от изпълнението му; Ще информира по подходящ начин национални и/или местни медии, когато проектът стартира (например чрез прессъобщения, пресконференции, радио и телевизионни реклами, статии и притурки към вестници и списания и посещения на място). Във всички печатни и медийни материали, както и в изработените билбордове, банери / транспаранти и постоянни обяснителни табели, изготвени във връзка с проекта, ще бъдат спазени всички изисквания, съгласно Раздел ІІІ от Насоките за информация и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 425 999 BGN
Общ бюджет: 47 843 558 BGN
БФП: 45 819 777 BGN
Общо изплатени средства: 44 265 717 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 45 819 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 983 028 BGN
2015 25 282 689 BGN
44 265 717 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 37 072 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 186 422 BGN
2015 20 226 151 BGN
35 412 573 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 746 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 796 606 BGN
2015 5 056 538 BGN
8 853 143 BGN
Финансиране от бенефициента 13 018 261 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Нови и рехабилитирани ПСОВ
Индикатор 2 Инфилтрация
Индикатор 3 Покритие с канализационна мрежа
Индикатор 4 Загуби по водоснабдителната мрежа
Индикатор 5 % на пречиствани отпадъчните води
Индикатор 6 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена и рехабилитирана / модернизирана канализационна мрежа (вкл. колектори)
Индикатор 7 Очакван брой население, което да се обслужва от новоизградена и рехабилитирана / модернизирана инфраструктура за питейни води
Индикатор 8 Население, ползващо реконструирана ПСОВ
Индикатор 9 Новоизградени сградни канализационни отклонения
Индикатор 10 Новоизградени сградни водопроводни отклонения
Индикатор 11 Новоизградени канализационни мрежи (включ. колектори)
Индикатор 12 Новоизградени канални помпени станции (КПС)
Индикатор 13 Преминавания на водни препятствия с мост-канал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз