Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0073-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-73-157
Наименование: Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 09.08.2012
Начална дата: 14.09.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Целта на настоящото проектно предложение е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в гр.Панагюрище. Целта е да се помогне намаляването на несъответствията по отношение дела на от населението, включено към канализационна система, посредством екологосъобразно пречистване и заустване на битови и промишлени отпадъчни води. С изпълнението на проекта ще се постигне една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел - опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му. Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на жителите и гостите на гр. Панагюрище чрез осигуряване на екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води в река Панагюрска Луда Яна, където те се вливат. Постигането на така формулираната обща цел ще се осъществи посредством реализиране на настоящото проектно предложен
Дейности: Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С цел осигуряване на доброто управление на проекта, Община Панагюрище ще сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП). В Звеното за изпълнение на проекта (ЗИП) ще има и представител на ВиК оператора, в качеството му на Асоцииран партньор, с което ще се гарантира приемственост при експлоатацията и функционирането на изградените в рамките на проекта активи. С цел ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект, общината предвижда ЗИП да бъде подпомагано от външна техническа помощ - консултант, възложена по реда на ЗОП, която да осигури професионална подкрепа за управлението и изпълнението на проекта. Членове на ЗИП: Ръководител проект; Координатор на проекта; Финансист на проекта; Служител, отговарящ за съхранението на документацията на проекта и лице по нередности; Представител на Асоциирания партньор; Служител мониторинг. 5.2 Публичност: Във връзка с осигуряването на информация и публичност по отношение на настоящия проект, Община Панагюрище в качеството си на бенефициент ще предприеме необходимите мерки за ефективно информиране на обществото в сътрудничество с междинното звено (МЗ) на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” За изпълнение на дейност „Информация и публичност” община Панагюрище планира да предприеме във връзка с осигуряване на информация и публичност за настоящия проект, както следва: Отпечатване на печатни материали – брошури; Поставяне на 2 информационни билборда по време на изпълнението на проекта, които след неговото приключване ще бъдат заменени с постоянни информационни табели съобразно изискванията, произтичащи от Регламент на Съвета 1083/2006 и Регламент на Комисията 1828/2006; Поставяне на постоянни обяснителни табели; Поставяне на информационни табели; Организиране на публични събития; Организиране на официални церемонии; Изработка, доставка и поставяне на информационни стикери, които ще бъдат поставени върху оборудването, предназначено за постоянно инсталиране във връзка с изпълнението на проекта и в резултат от него.
Дейност 1: Проучване и проектиране 1.1. Проучвания и проектиране преди кандидатстване - Във връзка с осигуряване на необходимата проектна документация за кандидатстване по ОПОС, Община Панагюрище е възложила изработването на: Пред-инвестиционно проучване (ПИП); Подготовка на формуляр за кандидатстване; Изготвяне на Анализ разходи-ползи; Изготвяне на тръжни документация за избор на изпълнител на инженеринг на ВиК мрежата и ПСОВ (проектиране и строителство) и тръжна документация за избор на изпълнител за строителен надзор; Идеен проект за изграждане на ПСОВ; Информация съгласно Приложение № 2 от Наредбата за извършване на ОВОС; Проект на ПУП-ПП на довеждащ колектор до площадката за изграждане на ПСОВ, за който не се предвижда финансиране от ОПОС; Идеен проект на довеждащ колектор до площадката за изграждане на ПСОВ; Проект на ПУП-ПП на довеждащ път до площадката за изграждане на ПСОВ, за който не се предвижда финансиране от ОПОС; Технически проект на довеждащ път до площадката за изграждане на ПСОВ; Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите; Технически проект на ВиК мрежата за участъците, за които е осигурено финансиране за пътната настилка по проекта, финансиран по ОПРР и за които, за частта за възстановяване на пътната настилка не се предвижда финансиране от ОПОС. Изготвянето на техническия проект не подлежи на финансиране от ОПОС; Доклад за оценка на съответствие на инвестиционния проект с изискванията за енергийна ефективност (чл. 169,ал.1, т.6 от ЗУТ и чл. 15 от Закона за Енергийна ефективност) 1.2. Проучвания и проектиране след кандидатстване - Идейни проекти – ВиК мрежа; Работни проекти – ВиК мрежа и ПСОВ; Комплексни доклади за оценка на съответствието към изискванията на строежите за работните проекти на ВиК мрежите и ПСОВ.
Дейност 7: Надзор по време на строителство 7.1. Строителен надзор - Дейността се предвижда да бъде изпълнена от изпълнител избран по реда на ЗОП. Обхватът на дейността включва осъществяване на надзор по отношение на: извършване оценка на съответствието на проектите за издаване на разрешение за строеж за обектите; извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”; упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите; изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно нормативната уредба; кадастрално заснемане на обектите. Строителният надзор ще се осъществява по време на целия строителен процес до въвеждането на обекта в експлоатация. 7.2. Авторски надзор – обхваща наблюдение за точно изпълнение на строително-монтажните дейности, заложени в одобрените проекти. Ще следи за евентуални промени по проектите, за възникнали реални несъответствия при изпълнението на строежа и отразяването им в заповедната книга. Ще извършва проверки за използването на заложените по проект видове материали. Авторският надзор ще изпълнява задълженията си като: Упражнява авторски надзор на строителството от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; Следи за точното и правилно изпълнение на съответната проектна разработка; Консултира Общината професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се потенциални промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях; При всяко посещение на обекта оглежда и установява състоянието му, и дава решения на възникналите проблеми. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, ще поеме задължението във възможно най-кратък срок да направи необходимите проучвания и да вземе съответното решение. Всички констатации и решения записва в заповедната книга на обекта; В случай, че установи промени от друго лице без негово съгласие и/или знание, незабавно ще уведомява писмено Общината и за произтичащите последствия. Присъства при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и ако установи точното изпълнение на проекта, ги подписва.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Оборудването, което се предвижда да бъде закупено във връзка с осъществяване целите на проекта е следното: Саваци; Самочистеща се механизирана полувертикална решетка за грубо пречистване, преди входната помпена станция; Комбиниранирано съоръжение за фино механично пречистване вкл. ел.разпределител; Потопяеми помпи за сурова вода; Подемни устройства; Ултразвуков дебитомер; Съд за мазнина, отопляван; Комбиниран двоен резервоар с преграда, мостчета и топлинна изолация на външната обвивка; Комплектна система за нитрификационната зона за фина аерация; Помпа за вътрешна рецикулация; Спускателен механизъм; Помпа за обратна утайка в изпълнение моноблок за суха шахта; Подводна хоризонтална бъркалка в част денитрификация; Помпа за излишната утайка в изработка моноблок за суха шахта; Оборудване на вторичния утаител, вкл.цилиндър за флокулация, улей за оттичане, тръбопровод за оттичане, изтегляне на плаващите нечистотии от повърхността, контролно мостче; Въздуходувки за нитрификация , вкл. защитно покритие против шум; Дозиране на железен трихлорид: бункер с двойна обвивка, дозиращо съоръжение за дозиране, вкл. Аксесоари; UV инсталация; Измервателен канал “Паршал”; Резервоар за утайки, вкл. топлинна изолация; Аерационна система (въздушни мехурчета от средна големина) на резервоара за утайки; Центрофуга; Химическо стопанство за подготовка на разтвор и помпа за дозиране на флокулант; Помпа за връщане на филтрат; Пълнеща помпа на центрофугата; Шнеков транспортьор на утайки; Бункер за прахообразна вар; Съоръжение за изпразване на бункера; Наклонен транспортьор за вар, с реверзия; Инжектор за вар; Бъркалка с два вала утайка / вар, електромотор; Кука с телфер; Спускащо насипно съоръжение за утайки.
Дейност 3: Строително-монтажни работи 3.1. Реконструкция на водопроводната мрежа - Водопроводната мрежа на гр. Панагюрище ще се подменя само в местата, където ще се изгражда нова канализационна мрежа и където все още не е подменена. Довеждащите водопроводи от резервоарите не са предмет на инвестиционната програма и не се подменят в този проект.Ще се запазят съществуващите водопроводи от полиетиленови тръби. Всички останали улични водопроводи, е необходимо да се подменят с полиетиленови тръби висока плътност, тип 100, PN 1.0Мра S8/SDR17. В настоящия проект ще се подменят само уличните водопроводи, съпътстващи участъците, в които ще се реконструира канализационна мрежа за предложения първи етап. Общата дължина на реконструираната водопроводна мрежа ще бъде 23 732 м. Реконструкцията на водопровода ще се изпълнява само успоредно с реконструкцията на канализацията, т.е участъците по които ще се провеждат строителните работи са идентични /трасетата съвпадат/ и са описани в канализационния компонент на настоящия проект. 3.2. Реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр. Панагюрище - Съгласно настоящия проект се предвижда да бъдат реконструирани 32 574 м. от съществуващата канализационна мрежа и да бъде изградена нова в размер 147м. или общо 32 721м. Предвидената нова мрежа - 147м. е за да се свържат отпадъчните води от общинската болница с канализационната мрежа на града, тъй като в момента тя се отводнява чрез канализационен клон преминаващ през бившия стопански двор и заустващ се в р. Банско дере нерегламентирано. 3.3. Дейности по изграждане на ПСОВ – Местоположението на площадката за изграждане на ПСОВ е съобразено с всички хигиенни изисквания и нормативи за отстояния от регулацията на града, съгласно Норми за проектиране на канализационни системи от 1989год. Площадката на ПСОВ се намира в землището на гр. Панагюрище. Теренът отреден за площадка на ПСОВ е общински частен, актуван с Акт 1515 от 15.03.1994год. и заема площ от 28,700 дка. Общият брой еквивалент жители, които биха внесли замърсяване в канализационната мрежа, който е приет за целите на прединвестиционното проучване при оразмеряването на пречиствателната станция е определен на 19 000 е.ж.
Дейност 6: Одит За извършването на дейността одит се предвижда избор на изпълнител, определен по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В Техническите спецификации на поръчката за възлагане на дейностите по одит на проекта ще се заложи дейността да се изпълни съгласно изискванията на Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по поканата за кандидатстване. Съгласно тях Бенефициентът ще възложи текущ одит на проекта и ще представя на МЗ към исканията за средства междинни одитни доклади с одитно мнение за:  законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП;  осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента както и окончателен одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, изготвен съобразно Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства на ОПОС.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 278 652 BGN
Общ бюджет: 38 863 788 BGN
БФП: 37 668 956 BGN
Общо изплатени средства: 40 831 155 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 668 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 121 978 BGN
2014 17 664 745 BGN
2015 2 044 432 BGN
40 831 155 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 137 553 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 897 583 BGN
2014 14 131 796 BGN
2015 1 635 545 BGN
32 664 924 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 531 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 224 396 BGN
2014 3 532 949 BGN
2015 408 886 BGN
8 166 231 BGN
Финансиране от бенефициента 10 933 954 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Очакван брой население, което да се обслужва от модернизирана канализационна мрежа (вкл. Колектори)
Индикатор 3 Реконструирани канализационни мрежи (вкл. Колектори)
Индикатор 4 Реконструирани водоснабдителни мрежи
Индикатор 5 Очакван брой население, което да се обслужва от модернизирана инфраструктура за питейни води
Индикатор 6 Население, свързано към новоизградена ПСОВ
Индикатор 7 Новоизградени канализационни мрежи (вкл. колектори)
Индикатор 8 Новосъздадени работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз