Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0300-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-13010
Наименование: Инвестиции в повишаване на безопасността при работа в "Екострой" АД
Бенефициент: "ЕКОСТРОЙ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 04.09.2012
Дата на приключване: 04.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Екострой” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството, повишаване качеството на работната сила чрез предлагане на качествени и необходими за служителите ни обучения и инвестиции в повишаване на производителността на заетите, като сигурен начин за повишаване на ефективността на производството.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип и провеждане на пресконференция при стартиране на проекта. В рамките на настоящата дейност ще бъде сформиран екипа за управление на проекта; ще се проведе първата среща, на която ще бъде разгледан графика за изпълнение на проекта и ще се разпределят ролите и отговорностите. Ще бъде подготвена и проведена пресконференция за оповестяване стартирането на проекта, дейностите по него, заложените цели и очаквани резултати.
Дейност 2: Подготовка и провеждане на планираните по проекта процедури за избор на изпълнител. Процедурите за избор на изпълнители ще бъдат изцяло съобразени с ПМС 55 и изискванията на Управляващия орган. За всяка от шестте процедури за избор на изпълнители ще бъде проведена процедура, съобразно изискванията на ПМС 55 и Ръководството на бенефициента. Към провеждане на процедурите ще се пристъпи едва след получаване на одобрение от Управляващия орган. Проведените процедури, заедно с всички оферти и документите по оценяване на кандидатите ще бъдат изпратени на Управляващия орган.
Дейност 3: Сключване на договори, провеждане на срещи с избраните изпълнители и изготвяне на информационни материали. Към сключване на договори с избраните изпълнители ще се пристъпи след получаване на одобрение за проведените тръжни процедури от страна на Управляващия орган. След подписване на договорите ще бъдат организирани срещи с избраните изпълнители и ще бъдат изготвени и разпространени информационните материали по проекта. В съответствие с изискванията по програмата, във всички информационни материали по проекта ще бъде предоставена информация относно помощта, получена от европейските фондове. При изработването и отпечатването на материалите по проекта, задължително на заглавната страница ще се посочат схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи. Цялата информационна кампания ще бъде изцяло съобразена с изискванията, посочени в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР.
Дейност 4: Изготвяне на анализ на състоянието и организацията на трудовата дейност. Структурата на анализа на състоянието ще бъде извършен от външен изпълнител и ще има следното съдържание: 1. Въведение – в тази част ще се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; 2. Изложение и анализ – в тази част ще се включи информация за силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в „Екострой” АД; 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част ще бъде обосновано и описано надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на работата и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; 4. Заключение.
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за служителите. В съответствие на модернизациите във всички сектори от живота ни и специалното работно облекло, както и личните предпазни средства биват непрекъснато усъвършенствани. Ето защо, социално ориентираните работодатели следим този процес и се стараем да набавим на нашите служители всички необходими пособия, които биха гарантирали безопасността им на работното място. В хода на тези процеси, настоящият проект предоставя невероятна възможност за реализиране на всички планирани дейности, насочени към повишаване на безопасността на труда, независимо от трудният по икономически причини момент. По настоящата дейност ще бъде доставено специализирано работно облекло и лични предпазни средства за 148 наши служители на базата на заложеното в оценката на риска. Личните предпазни средства и специалното работно облекло за служителите ни ще се договорят чрез прилагане на една процедура за определяне на изпълнител с обект доставка, при спазване на Постановление № 55/12.03.2007 г. на Министерски съвет. Избраният изпълнител ще извърши доставката, състояща се от следните основни фази: ¡ Доставка на активите; ¡ Подписване на приемо-предавателен протокол; ¡ Издаване на фактура за извършената доставка; ¡ Разплащане с доставчика.
Дейност 6: Разработване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждането на нови технологии. Поради факта, че закупуването на част от активите е пряко свързано с промяна на технологията на работа при изграждането на подземни инсталации, се налага да бъдат разработени стандарти за работа по тази технология. Всяка дейност в предприятието, която е рискова се нуждае от обезопасяване и изграждане на система на работа, гарантираща минимизирането на грешки при реализация. В по-голямата част от случаите този процес се изгражда с времето и на принципа проба-грешка. Поради факта, че когато една грешка би могла сериозно да навреди на здравето и на безопасността на служителите ни, ние планираме по настоящия проект да бъде разработен стандарт за безопасни условия на труд във връзка с въвеждането на новите технологии. Разработването на тези стандарти ще бъде възложено на външен изпълнител, избран съгласно процедура по ПМС 55. Етапите, през които ще премине тази дейност са: ¡ Преглед на състоянието, включващ детайлно проучване на технологията на работа; ¡ Изготвяне на оценка на възможните рискове за здравето на служителите; ¡ Разработване на стандарти за безопасни условия на труд, изготвени на базата на оценката на рисковете.
Дейност 7: Мониторинг, контрол и отчетност. За изпълнението на дейностите по проекта ще бъде сформиран екип от трима души – ръководител, координатор и счетоводител. Ще бъдат провеждани ежемесечни срещи на екипа. По време на първата среща ще бъде изготвен детайлен план-график на дейностите. Ще се определи отговорник за всяка дейност. По време на цялото изпълнение на проекта екипът, сформиран за неговото управление ще гарантира добросъвестното му реализиране чрез упражняването на постоянен контрол на дейностите, мониторинг на графика за тяхното изпълнение, както и съответствие с одобрения бюджет. Екипът по проекта ще бъде ангажиран и отговорен за администрирането на проекта: изпращане на покани, писма, телефонни обаждания, организиране на срещи, координиране на дейностите. Осигуряването на административна и техническа подкрепа, както и непрекъснатия мониторинг на проекта ще осигурят високо качество на неговото изпълнение и постигане на поставените цели. Ще бъдат изготвени междинни и окончателен отчети за изпълнението на проекта. Съгласно изискваният на програмата в края на проекта ще бъде осъществен независим одит на направените разходи. Подготовка и представяне на финален отчет към Договарящия орган.
Дейност 8: Оценка на изпълнението, анализ на ефективността и провеждане на заключителна пресконференция. Последният месец от план- графика е предвиден за оценка на изпълнението и анализ на ефективността, които ще се базират на събраната от вътрешния мониторинг информация през целия период на проекта. Ще бъде проведена заключителна пресконференция за оповестяване на резултатите от проведените дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 579 BGN
Общ бюджет: 97 182 BGN
БФП: 77 745 BGN
Общо изплатени средства: 77 743 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 745 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 093 BGN
2013 39 369 BGN
2014 22 282 BGN
2015 0 BGN
77 743 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 679 BGN
2013 33 463 BGN
2014 18 940 BGN
2015 0 BGN
66 082 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 414 BGN
2013 5 905 BGN
2014 3 342 BGN
2015 0 BGN
11 662 BGN
Финансиране от бенефициента 20 116 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз