Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0397-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07011
Наименование: Постигане на безопасни условия на труд чрез закупуване на работно облекло, ЛПС и провеждане на специализирани обучение
Бенефициент: "ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на производителността и адаптивността на работната сила на работещите в Топлофикация София ЕАД в условията на финансова криза чрез подобряване на условията за безопасни и здравословни условия на труд
Дейности: 1. Сформиране на екип по проекта Топлофикация София се ангажира да осигури постоянен контрол и координация в хода на реализиране на проекта чрез създаване на екип по управлението на проекта.. За целта, със Заповед на Управителя на дружеството ще бъде сформиран екип на проекта, който ще поеме грижата за неговото цялостно изпълнение. Основни функционални характеристики: - Да ръководи цялостното изпълнение на проекта, като организира и контролира работата на екипа на проекта; - Да ръководи и контролира изготвянето на документация за избор на подизпълнители от страна на бенефициента и провеждането на тръжните процедури; - Да координира изготвянето на отчети по проекта и да следи за изпълнението на дейностите съгласно план-графика; - Да координира отношенията с подизпълнителите и да осъществява официалната комуникация с представителите на Управляващия и Договарящия орган. - Да ръководи срещите на екипа за вътрешен контрол и мониторинг; - Да отговаря за наблюдението и вътрешната оценка при изпълнението на дейностите. - Да осъществява оперативната комуникация с Управляващия и Договарящия орган на ОПК; - Да отговаря за изпълнение на задълженията на бенефициента по визуализацията и публичността на проекта; - Да отговаря за изработването на техническите отчети по проекта; - Да координира работата на екипа във връзка с вътрешното наблюдение на проекта и при необходимост предлага корективни действия на ръководителя. - Да отговаря за всички логистични, организационни дейности, свързани с подготовката за всяка една основна дейност по проекта; - Да организира и съхранява документацията по проекта. - Организирането на счетоводната отчетност по проекта; - Изготвянето своевременно финансовите отчети и отчетите за потвърждение на разходите и др., съгласно изискванията на Управляващия орган и Договарящия орган; - Целесъобразното използване на финансовите ресурси, извършването на плащания към изпълнители и изготвянето на съответните документи съобразно българското законодателство; - Координацията на финансовите дейности по реализацията на проекта и сроковете за плащанията на всеки етап; - Организиране на съхранението на финансовата документация по проекта.
2. Извършват анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност До момента в дружеството е извършват дейности по анализ, но има нужда от задълбочаване с цел подобряване на условията безопасен и здравословен труд: Анализите и проектирането на организацията на трудовата дейност ще включат анализи на нужните мерки за подобряване безопасността на труда; анализ на на риска , която обхваща: оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места; анализ на факторите на работната среда микроклимат, шум , вибрации, токсични вещества, осветление в зависимост от конкретните условия на работното място;.анализ на здравното състояние, анализ на пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа въз основа на предварителните и периодичните медицински прегледи и влиза във връзка с личните лекари; анализ на трудовите злополуки; анализ на заболеваемостта по въведените болнични листове и проведени профилактични прегледи и го предава в РИОКОЗ.
3. Закупуване на материали – специализирано работно облекло За осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е нужно закупуване на специализирано работно облекло и оборудване. Целта е да се подобри защитата от рисковете на работното място с помощта на нови лични предпазни средства. Специалното работно облекло, свързано с параметрите на микроклимата на работното място –температура, влажност, движение на въздуха, работа с реагенти ще осигури по-голяма защита при работа и от там осигуряване на здравословни условия на труд Планира се закупуването на следните материали и оборидване за целите на програмата: Обувки нефто-маслозащитни - чифт - 40 Обувки огне-искрозащитни за заварчици - чифт - 100 Обувки ударозащитни - чифт - 660 Ботуши гумени - чифт - 470 Елече сигнално - брой - 130 Престилка киселиноустойчива - брой - 15 Костюм киселиноустойчив - туника с панталон - брой - 110 Костюм огне-искрозащитен - за заварчици - брой - 80 Мушама - брой - 250 Костюм киселиноустойчив - куртка с панталон - брой - 80 Костюм нефтомаслоустойчив - куртка с панталон - брой - 35 Предпазна каска - брой - 1420 Антифони - брой - 500 Автоматична маска за заваряване, едноцветна - брой - 31
4. Разработване на стандарти за безопасни условия на труд Поради специфичните условия на труд в предприятието има нужда от създаване и разработване на специфични стандарти за безопасни условия на труд според признатите Европейски стандарти за безопасни и здравословни условия на труд. Досегашните анализи показват високи рискове и констатират наличието на трудови злополуки от различно естество (подробно описани в приложения към документите анализ за 2010 г.). Наличието на множество трудови злополуки въпреки полаганите до сега усилия за гарантиране на безопасни и здравословни условия на труд е и основната причина за желанието да бъдат разработени нови стандарти в контекста на специфичните за предприятието дейности. Ще бъде избрана фирма външен изпълнител, която на база на извършените в предприятието анализи и установени рискове да предложи и разработи стандарти по които да бъдат модернизирани и в последствие извършвани работните процеси, за да се гарантира подобряване на условията за труд.
5. Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта. При изпълнението на проекта се предвижда да се изпълнят и дейности за одит и за визуализация на проекта. Визуализация – Съгласно изискванията на Регламент на ЕК 1828/2006,ще бъдат изпълнени дейности по визуализация с цел информиране и промотиране на програмата, приоритетната ос и приноса на Европейския Съюз: Ще бъдат направени: Пресконференция - 2 публикации в електронни медии и вестници - 10 брошури - 200 плакати - 75 Информационни табла - 3 листовки - 600 банери - 5 папки - 50
6. Одит на проекта Ще бъде проведен задължителен финален одит на проекта според изискванията на ОП РЧР и Насоките за кандидатстване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 801 BGN
Общ бюджет: 87 836 BGN
БФП: 70 269 BGN
Общо изплатени средства: 70 265 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 269 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 20 000 BGN
2013 0 BGN
2014 50 265 BGN
2015 0 BGN
70 265 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 000 BGN
2013 0 BGN
2014 42 725 BGN
2015 0 BGN
59 725 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 000 BGN
2013 0 BGN
2014 7 540 BGN
2015 0 BGN
10 540 BGN
Финансиране от бенефициента 27 560 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз