Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0124-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-10004
Наименование: "Да подобрим заедно работната среда в "Брезентови изделия"АД"
Бенефициент: "БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Тутракан
Описание
Описание на проекта: Подобряване на работната среда и организацията на работа за повишаване на производителността на труда на наетия персонал в “Брезентови изделия” АД
Дейности: Дейност 1. Управление и координация на проекта, изпълнение на процедури за избор на изпълнители на външни услуги. Описание: Дейността включва управление, координация, вътрешно наблюдение, анализ и оценка на изпълнението на всички планирани дейности и действия от страна на екипа на проекта. Стартира с първа работна среща на екипа, през първи проектен месец. Обсъждат се в конкретика плана за действие на дейностите и отговорностите на членовете на екипа, съгласно разписаните в проекта ангажименти, обсъжда се системата за вътрешен мониторинг и оценка и др. Членовете на екипа се събират веднъж месечно, а при необходимост и по-често, като планират и отчитат дейностите съобразно разработения план за действие, разпределят задачите и изготвят месечни отчетни доклади, искания за плащане и др. С цел оценка на удовлетвореността на лицата от целевата група, ще бъдат проведени 2 анкети - при стартирането на проектните дейности и след приключване на изпълнението им. Ще бъде приложено ПМС 55/2007 при избора на външен изпълнител за разработване на материали за информация и визуализация; за разработване на Анализа на трудовия процес; за модернизиране на 2 преси; за закупуване на работно облекло и ЛПС; за ремонт на покривната конструкция на производствения цех и за внедряване и сертифициране на стандарт за безопасност на труда. Обосновка: Изпълнението на дейността следва да осигурява яснота и прозрачност на управленските дейности, както и изпълнение на ангажиментите на членовете на екипа. Тя обезпечава техническото и финансово изпълнение на проектните дейности.
Дейност 2. Информиране и публичност на проекта и на ОПРЧР. Описание: Дейността ще се извърши чрез: - възлагане изработването на материали по визуализация и публичност: информационни табели – 3 бр.; информационни плакати – 8 бр.; чанта с логото на проекта – 20 бр.; тениски с логото на проекта – 20 бр.; шапки с логото на проекта – 20 бр.; дипляни – 150 бр. - информиране на целевата група, заинтересованите страни и местната общественост за целите на проекта, проектните резултати и добри практики чрез: стартова информационна среща с целевата група; стартова и финална пресконференция; 2 прессъобщения; работна среща със заинтересовани страни. Обосновка: Предвидените материали по визуализация и публичност на проекта и информационните събития ще създадат условия за разпространение на проектната идея и резултатите, ще формират позитивни нагласи сред заетите лица-крайни бенефициенти, работодатели и заинтересовани страни към мерките за здраве и безопасност при работа. На предвидената заключителна работна среща на екипа със заинтересовани страни и с участието на преки бенефициенти ще бъдат представени резултатите от проекта пред органи на политиката за безопасност и работодатели от целевия район на проекта. Очакванията са опитът по проекта да насърчи дейности и проекти за подобряване на условита на труд. Предвид характера на мерките по визуализация, публичност и информация, те ще бъдат прилагани през целия период на изпълнение на проекта.
Дейност 3. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “Брезентови изделия” АД Описание: В съответствие с условията на програмната схема, дейността включва: проучване; събиране на данни и информация; наблюдение; анализ; оценка и обосновка за оптимизиране на съществуващата организация на трудовата дейност в контекста на здравословни и безопасни условия на труд. Обект на посочените действия са: - организация на труда във фирмата - административна, производствена и спомагателна инфраструктура, както и прилежащи външни пространства; - организацията на трудовата дейност в основния производствен корпус, обект на инфраструктурни мероприятия по проекта; - организацията на всяко работно място във фирмата с акцент на работните места в производствения цех; - работно оборудване и съоръжения, транспортни средства и др. - човешки ресурси – състояние и потенциал за развитие Обосновка: Фирменото ръководство отдава изключително значение на анализа и оценката на съществуващата организация, извеждането на силните и слабите страни и набелязване на мерки за оптимизация на организацията на трудовата дейност в контекста на здравословен и безопасен труд. Освен задълженията, регламентирани с Кодекса на труда и със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, фирмата-кандидат, в качеството си на работодател, има мно¬гобройни и важни специфични задължения, регламентирани с други закони. Кандидатът разчита, че дейността ще улесни изпълнението на изискванията и на Наредба №7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, тъй като тя регламентира най-общите изисквания към организацията на трудовата дейност в контекста на осигуряването на условия на труд без опасност ириск за здравето, висока работоспособност, ефективност и удовлетвореност. Установяването на съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява посредством подходите, методите и формите за извършване на оценка на риска.
Дейност 4 Ремонт на част от съществуващ покривна конструкция и на вътрешния олук между двата ската на покрива на основен производствен цех с цел подобряване на условията на труд за 15 заети лица. Обосновка: Покривът на производствената сграда е с ламаринена обшивка, която частично е увредена в наклонените вътрешни скатове, които са подложени на по-продължително въздействие и задържане на снежна покривка, вода и др.под. Този фактор е оказал най-силно въздействие на хоризонталния олук по дължината на покрива, който почти напълно е увреден (пробит, частично изгнил). Вследствие на това във валежна ситуация в отделни части на производственото помещение се появява влага, а при интензивни продължителни валежи – теч. Конструкцията на покрива е стабилна, през предходни години е подновявана и укрепвана. За елиминиране на неблагоприятните атмосферни влияния върху микроклимата в основното производствено помещение е необходимо извършване на текущ ремонт на тази част от покрива. Наличните проучвания и протоколи от технически измервания за факторите на производствения микроклимат - температура, влажност и скорост на движение на въздуха обосновават потребността от ремонт на покривната част на производствения цех. Ремонтът на този съществуващ обект ще подобри здравословните условия на труд в основното работно пространство. Ще се елиминират неблагоприятни въздействия върху работната среда /температура, влажност и движение на въздуха и др./ от външни атмосферни влияния, както и потенциални опасности от течове върху технологичното оборудване, а оттам и ще се намали рискът от трудови злополуки, вследствие аварии в ел.захранващата инсталация. Описание: Предвижда се извършване на ремонт на покривната част чрез подмяна на ламаринената обшивка на 1000 м2 от покривната площ и смяна на целия хоризонтален олук с дължина 90 м. За целта ще са необходими ламарина LТ-0.6мм, крепежни елементи, средства за снаждане и труд. Дейността ще се извърши от външен изпълнител, определен по регламента на ПМС 55/2007. Крайният ефект е свързан с повишаване на производителността на труда и удовлетвореността на работещите от труда им, формиране на съпричастност у персонала към мерките за здравословен труд.
Дейност 5 Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло за 15 заети лица Описание: Дейността включва доставка на стоки от външен изпълнител на база на наличен утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства и специално работно облекло въз основа на извършената оценка на риска на работните места. Характерът на работните процеси в основния производствен корпус, както и във външна среда, определят потребността от закупуване на следните видове ЛПС и СРО, заменящи или допълващи наличните: • Зимна полушуба • Зимна шапка с наушници • Ватиран панталон • Топли ръкавици • топли обувки • Защитни ръкавици с пет пръстта срещу порязване, убождане, измръзване • Зимна грейка • Зимна престилка с дълъг ръкав • зимен панталон • летен панталон • лятна престилка • Защитни обувки /мет.б. с грайфер, устойчиви на пробождане ходила и с метални бомбета • лятно яке със светлоотразители • гащеризон • лятна шапка със светлоотразители • защитни очила от закрит тип, незапотяеми • противопрахова маска • защитна престилка • непромокаеми връхни панталон и яке – олекотени Разпределението, количеството и обосновката за включването им в списъка са разписани подробно в приложение към бюджета по проекта. Обосновка: Съществуващите лични предпазни средства и специално работно облекло не са в съответствие със съвременните показатели за качество, естетичен вид и цветова изработка. Изхабяването им води до неизпълнение в достатъчна степен на функциите за здравословна и техническа безопасност при работа, както и предпазване на части от тялото и цялото тяло при поява на вредни производствени фактори и при влошаване на стойностите на факторите на работната среда. Потребностите в конкретика от различни елементи на екипировката за защита на здравето и безопасността при работа са определени, освен в зависимост от заеманата длъжност и изпълнявани дейности, но и от променливата работна среда, в която те се осъществяват. За работещите, освен в производствения цех, но и на обекти (основно във външна среда), на които се извършва доставка и монтаж на брезентовите изделия са предвидени съответно СПО за работа при външни условия за защита от студ, влага, горещина и слънце и т.н. ЛПС са разпределени в зависимост от защитата, която осигуряват на тялото, главата, краката, ръцете, очите и т.н.) за длъжностите, на които съществува съответната опасност.
Дейност 6. Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа».като се обособят 2 дейности – “Внедряване” /от VІ до VІІІ проектен месец/ и “Сертифициране” /ІХ – Х проектен Описание: Дейността е насочена към създаване на адаптирана към фирмената организация и производствена програма система за управление на дейностите, свързани с осигуряването на европейско ниво на безопасни условия на работа, здравословна работна среда и свързаните с това пригодност, ангажираност и мотивация на работодателя и персонала във фирмата-кандидат. В рамките на дейността ще се разработи Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001, включваща: Преглед на състоянието, начални обучения и Разработване на документите от СУЗБУТ. Системата ще се внедри във фирмата, което предполага период на въвеждане, вкл. обучение, наблюдение на функционирането й и при необходимост извършване на допълнителни и корективни действия. При успешното внедряване ще се пристъпи към подготовка за сертифициране. От избраният изпълнител на тази дейност следва да се извършат Предварителен, Сертификационен и Последващ одит, в резултат на които да се подготвят и подадат съответните документи за издаване на сертификат от акредитиран орган по сертификация Дейността ще се извърши от избрани по процедурите по ПМС 55/2007 г. двама изпълнители - за разработване и внедряване и за сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 Обосновка: Изпълнението на Дейност 3 ще допринесе за постигане на оптимално съответствие с изискванията на към производствените сгради, работни помещения и работни места, за да не бъде допускано превишаването на установените норми за производствен микроклимат в работните помещения и на работните места; за изпълнение на изискването температурата в помещенията с работни места, на които постоянно работят хора, да отговаря на установените норми; използваните методи на работа да бъдат съобразени с физиологичните особености на персонала и др. Фирмената политика на «Брезентови изделия» АД е ориентирана към непрекъснато развитие и разширяване обхвата на приложимост на превантивните мерки за осигуряване на безопасна работна среда и защита на персонала от злополуки и инциденти. Към момента е налице липса на систематичен подход за регулярно наблюдение и идентифициране на опасностите и рисковете, тяхната оценка и контрол, съответствието на законовите изисквания с осъществените дейности, документални и процедурни изисквания, наблюдение и периодични измервания на показателите на работната среда, коригиращи и превантивни действия и т.н. Констатарана е потребност от повишаване на персоналната културата за безопасен труд във фирмата чрез обучения на работниците и служителите, регулярно консултиране и развитие на компетенциите на отговорните служители в областта на безопасните условия на труд. Ръководството на фирмата е с намерения да организира и проведе реални мерки за минимизиране на заболяванията и злополуките като фактор за подобряване на ефективността на труда .
Дейност 7. Обучение на персонала за прилагане на технологията по стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа». Обосновка: Персоналът на фирмата няма достатъчно познания и компетенции за системите за управление условията на работната среда, а още повече за съдържанието, целите и ползите от внедряването на стандарт BS OHSAS 18001. Необходимо е и да се повиши тяхната мотивация за съблюдаване на правилата за безопасност и грижа за опазване на здравето в производствена среда. Освен това, се повиши степента на информираност относно спецификите на ОПРЧР, схемите, които се реализират чрез нея, а така също и хоризонталните принципи, които са заложени в тях. Описание: В рамките на дейността ще се проведе обучение от 48 учебни часа със следните модули «Мотивация», «Прилагане и поддържане на стандарт BS OHSAS 18001» и «Хоризонталните принципи на ОПРЧР и схема «Безопасен труд». Обучението ще завърши с издаване на сертификат на успешно преминалите обучение. Предвижда се и провеждане на анкета сред участниците относно тяхната удовлетвореност от проведеното обучение Обучението ще се проведе от изпълнител, избран чрез процедура по ПМС 55/2007 за избор на изпълнител
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 156 BGN
Общ бюджет: 109 109 BGN
БФП: 109 109 BGN
Общо изплатени средства: 109 100 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 109 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 000 BGN
2013 46 233 BGN
2014 40 867 BGN
2015 0 BGN
109 100 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 92 742 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 700 BGN
2013 39 298 BGN
2014 34 737 BGN
2015 0 BGN
92 735 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 300 BGN
2013 6 935 BGN
2014 6 130 BGN
2015 0 BGN
16 365 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз