Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0376-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07020
Наименование: Подобряване на условията и организацията на труда в Кордеел България ЕАД
Бенефициент: КОРДЕЕЛ-БЪЛГАРИЯ ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 21.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: - Подобряване на условията на труд на работното място - Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания - Повишаване на ефективността и производителността на труда в предприятието
Дейности: Дейност 1: Определяне на екип по проекта и дейности по организация и управление на проекта Всички дейности, свързани с изпълнението на проекта ще бъдат организирани и координирани от съставения екип, включващ ръководител на проекта, технически експерт и счетоводител. Ръководителят на проекта ще отговаря за цялостното управление и отчет на проекта и управлението на екипа и подизпълнителите. Квалификацията и професионалният опит на избрания за ръководител на проекта експерт напълно отговарят на необходимите за реализиране на проекта. Техническият експерт на проекта ще бъде отговорен за организиране и контролиране на процедурите за избор на подизпълнители по проекта; ще съдейства на избраните изпълнители при извършването на дейностите по анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на предприятието ; ще отговаря за подбора на планираното за закупуване оборудване и оценка на техническото съответствие със заложените характеристики и ръководене на процеса по тестване и въвеждане в експлоатация на закупените активи; ще съдейства в изготвянето на необходимите отчети и ще поддържа документацията по проекта. Счетоводителят ще отговаря за счетоводната отчетност на проекта, финансовото управление, съхраняването на финансовата документация, подготовка на искания за плащания и финансови отчети по проекта. Всички членове на екипа притежават необходимата квалификация и експертен опит за изпълнение на поставените им задачи, описани в приложените към проектното предложение автобиографии. Проектът ще бъде управляван и администриран според изискванията и насоките за изпълнение на проекти финансирани по програмата, както и според вътрешните правила и процедури на организацията и държавните нормативни изисквания за счетоводна отчетност. След приключване на дейностите по проекта ще бъде изготвен и представен окончателен доклад, попълнен по образец на Договарящия орган, относно изпълнението и постигнатите резултати.
Дейност 2: Процедури за избор на изпълнители/доставчици на планираните услуги, материали и ДМА Следните дейности по проекта ще бъдат възложени на външни изпълнители : -Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност -Закупуване на нови предпазни средства и специално облекло за работниците в предприятието -Закупуване на нов стопански инвентар за обезопасяване на строителните обекти - Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност на проекта При избор на всички изпълнители ще спазваме изискванията и регламентите на ПМС № 55/ 12.03.2007. Тъй като прогнозната стойност на всяка от дейностите е по-малка от 50 хил лв. , приложимата процедура за избор на изпълнители съгласно ПМС55 е избор чрез съберане на поне 3 оферти, които съдържат техническо и финансово предложение. Събраните оферти ще бъдат оценени за съответствие с поставените изисквания и класирани по критерий икономически най-изгодна оферта.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Кордеел България е създадена в средата на 1999г. с предмет на дейност общо строителство на сгради и съоръжения. От 2004 г. фирмата започва да се реализира в областта на индустриалното строителство и участва като главен изпълнител в изпълнението на множество големи обекти. Високата степен на риск в строителната дейност и стремежът на фирмата да прилага най-добри европейски стандарти за качество в изпълнението и сигурност на работната среда, карат ръководството непрекъснато да търси методи за подобряване условията на труд за работещите. Кордеел България спазва всички нормативни изисквания, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Регулярно в компанията се извършва оценка на професионалните рискове и се изготвя програма за намаляване на риска от акредитирана институция, но тази оценка обхваща само определени фактори, изискуеми съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. Извършването на задълбочен и подробен анализ на състоянието от квалифицирани експерти и идентифициране на евентуални пропуски в системата за управление на ЗБУТ ще даде възможност да се вземат превантивни мерки за подобряване на средата и недопускане на бъдещи ситуации, които биха могли да увредат живота и здравето на работещите. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще включва следните елементи: - Анализ и оценка на настоящото състояние на предприятието и организацията на работния процес и съответствието с приложимото законодателство спрямо изискванията за осигуряване на ЗБУТ, касаещи цялостната дейност на предприятието; - Анализ и оценка на системата за управление на риска за здравето и безопасността при работа и ефективността на прилаганите до момента мерки за контрол на риска за здравето и безопасността на работещите; - Анализ на специфичните условия и характер на труд, свързани с най-значимите опасности, създаващи риск за работещите в предприятието, условията при които е възможно възникване на инциденти, прилаганите организационни и технически мерки за минимизиране на риска - Анализ и оценка на необходимостта от допълнително здравно наблюдение и изследвания на работещи по време на периодичните задължителни медицински прегледи в случаите на установен повишен риск за увреждане на здравето. - Оценка на осигурените и използвани към момента лични предпазни средства и средства за колективна защита на работещите от идентифицираните рискове и установените стойности на експозиция спрямо допустимите гранични стойности на факторите на работната среда и определяне на критерии за избор на подходящи ЛПС; - Проектиране на организацията на труда и работните места с отчитане на предприетите действия за защита на работещите и проучване на възможностите за подобрение и прилагане на добри практики, спрямо организацията на работния процес, работните места, използваните суровини, материали и работно оборудване.
Дейност 4: Закупуване на нови лични предпазни средства и специално облекло Кордеел България осигурява на своите работници лични предпазни средства ( ЛПС) и специално работно облекло съгласно утвърдения списък на работните места и дейностите, при които се изисква ползване на лични предпазни средства. Почти всички заети лица в дружеството извършват дейности при рискови фактори и е задължително да използват зашитни средства при работа. Повечето лични предпазни средства имат много кратък срок на амортизация , като например защитните ръавици- 4 месеца или защитните обувки – 6 месеца, а и много често закупуването на по-евтини ЛПС и защитно облекло води до по-бързото им изхабяване и загуба на защитни свойства. Закупуването на нови средства за защита е постоянно перо в разходите на компанията. Безопасността и здравето на работещите е основен приритет на фирмата и ръководството се стреми да им подсигури всички средства за защита, но закупуването на по-качествени и висок клас ЛПС и защитно облекло е сериозна инвестиция, която едно предприятие трудно може да подсигури за постоянно. Поради това наличните предпазни средства и работно облекло до голяма степен са морално остарели и с износени защитни елементи. Изпълнението на настоящия проект ще ни даде възможност да закупим материали с качествено по-добри парамерти от наличните, по-леки и комфортни за носене, които да улеснят работата на служителите и усещането им за безопасност и комфорт. В рамките на проекта ще бъдат закупени: - Работно облекло /зимно и лятно/- работното облекло е едно от най-бързо износваните средства за защита на работниците. Въпреки че срокът на износване е 6 месеца, много често работните костюми се прокъсват по-бързо, а това излага на риск здравето на работниците. Планираното работно облекло ще бъде съставено от естествени материали и ще защитава тялото от ниска температура, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания. - Работни обувки /зимни и летни/ - функцията на работните обувки е да предпазват работниците от удар и пробождане на ходилото. За да осигурят максимална защита обувките ще бъдат с метално бомбе и пластина, антиалергични, с абсорбираща потта подплата, масло-киселинно устойчиво и противохлъзгащо ходило. - Защитна каска – каската осигурява комфорт и сигурност за работа във всички сфери на строителството и индустрията. Новите каски ще бъдат максимално олекотени, с повишена устойчивост на удар и с възможност за поставяне на антифони - Светлоотразителна жилетка – сигналните жилетки са задължителни за носене от всички служители на обект при нощна работа навън или в слабоосветена обстановка и се износват много бързо. При избора на нови жилетки водещ фактор ще бъде здравината на плата и светлоотразителните елементи - Защитни ръкавици – защитните ръкавици осигуряват защита на ръцете от пробождане, изгаряне, удар и други механичени въздействия. Ще бъдат закупени зимни работни ръкавици с твърд маншет и подсилена длан, с дебела акрилова подплата за максимална защита на работещите . - Работни ботуши – ботушите се използват при извършване на дейности , свързани с полагане на бетон. Към момента се използват обикновени гумени ботуши. Новите ботуши ще са от PVC с дълбок грайфер и водо-киселинна защита, за да осигуряват достатъчно добра защита на работещия от пръски и влага, без да са тежки и неудобни. - Защитни очила- посочените очила предпазват от прах и отхвърлящи частици. Те ще са неалергични,с пряка вентилация и незапотяващи се лещи, което е новост за такъв тип предпазно средство и повишава гъвкавостта при работа. - Антифони – антифоните са средства за защита на слуха при работа в среда с наднормен шум. Новите антифони ще бъдат максимално олекотени и с висока степен на защита – над 25 dB. - Сбруя и позициониращо въже- сбруята е предпазен колан,на който се закача въже и предпазва от падане при работа във височина. Раменно-бедрените колани ( сбруята) , които ще бъдат закупени, ще отговарят в максимална степен на изискванията за сигурност и удобство при носене. - Предпазни средства при заваряване- включва шлем/маска/очила за защита на зрението и лицето при заваряване и специално облекло за предпазване на тялото от изгаряне. Новите заваръчни комплекти ще включват термоустойчива маска със скрита, защитена ръкохватка и работно облекло от антистатичен памучен плат, обработен против горимост, които ше защитават по-добре заварчиците от използваните в момента дрехи и очила.
Дейност 5: Закупуване на нов стопански инвентар предпазни парапети През по-голямата част от времето работниците във фирмата работят на строителни обекти, изложени на неблагоприятни атмосферни услови и на множество рискове, свързани с извършването на строително-монтажните работи. Практиката показва, че най-честите инциденти и трудови злополуки, които се случват на строителните обекти са свързани със слабото обезопасяване на опасни места и падания при работа във височина. Такива инциденти могат да бъдат предотвратени с поставянето на предпазни парапети. Към момента дружеството не разполага с такива, а ползва под наем от вънпни фирми за всеки обект. Същевременно използването на такива парапети е много важно за осигуряване безопасността на работниците, които работят върху неопезопасени фасадни скелета, на поставени плочи или за ограничаване на опасни места като трапове и други. В рамките на проекта Кордеел България ще закупи 300 бр. обезопасително-предпазни парапети, които по предварителен разчет ще могат да подсигурят текущо извършваните строително-монтажни дейности.
Дейност 6: Дейности, свързани с осигуряване на информиране и публичност на проекта. Информация за проекта ще бъде активно предоставяна от предприятието, според изискванията на програмата в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и ще включва:  Отразяване финансирането на проекта на всички отпечатани документи и закупени по проекта активи;  Поставяне на табела относно финансирането на входа на сградата - Табелата ще съдържа информация, че проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, както и други задължителни елементи според изискванията на Договарящия орган;  Издаване на брошури с информация за дейностите по проекта и постигнати резултати; Екипът на проекта ще гарантира прозрачност, достъп до информация и равни възможности за участие в проекта на служителите, както и редовно ще информира местните медии и партньорските организации относно постигнатите резултати. Във всички обяви или публикации на Бенефициента, свързани с проекта, ще се уточнява, че проектът е получил финансиране от Европейския съюз.
Дейност 1 Определяне на екип по проекта и дейности по организация и управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Каммартон България" ЕООД
ДИВА МЕД ЕООД
Джоди Трейд ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 931 BGN
Общ бюджет: 91 161 BGN
БФП: 91 161 BGN
Общо изплатени средства: 91 161 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 161 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 91 161 BGN
2015 0 BGN
91 161 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 487 BGN
2015 0 BGN
77 487 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 674 BGN
2015 0 BGN
13 674 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз