Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0207-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-13013
Наименование: Изграждането на съвременна система от трудови стандарти в Агенцията за сигурност, охрана и проучване - ЩИТ ЕООД гр. Русе
Бенефициент: "Агенция за сигурност, охрана и проучване - ЩИТ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 14.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Регламентиране и нормирането на труда за изграждането на съвременна система от трудови стандарти, които да допринесат за повишаване на производителността на заетите в фирма Агенция за сигурност, охрана и проучване – ЩИТ” ЕООД гр.Русе
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Обосновка Управлението на проекта е прилагането на знания, умения, инструменти и техники върху дейности, които се предвиждат, за да бъдат постигнати целите на проектната инициатива. Управлението на проект е сложна система от взимани връзки и съдържа в себе си следните подкомпоненти : • Управление на интегритета в проекта • Управление на обхвата в проекта • Управление на времето в проекта • Управление на цената в проекта • Управление на качеството в проекта • Управление на човешките ресурси в проекта • Управление на комуникацията в проекта • Управление на риска в проекта • Управление на снабдяването в проекта Главна роля при реализиране на проекта играе- ръководителят. В проекта се предлагат да се включат трима души. 1. Ръководителят на екипа ще осъществява връзката, с Управляващия орган и с Междинното звено и други компетентни органи. Той ще наблюдава, контролира работата на екипа и ще подпомага взаимодействието му с външните институции, ангажирани с изпълнението на проекта. Ще подготвя общият доклад за напредъка на дейностите по проекта (технически и финансов отчет) 2.Координатор на проекта (експерт с регионална или релевантна подготовка) Ще отговаря за ефективно и навременно изпълнение на дейностите за оферти, техническо оборудване съгласно договорите по проекта и времевите графици за изпълнение и по процедурите, определени от донора; Ще осигурява доставка и зареждане с консумативи и материали, като гарантира спазването на определените от донора процедури;Ще осигурява технически изпълнението на дейности, свързани с печат, издаване и разпространение на информационни материали; Ще осигурява логистиката при организиране на срещи, обучения и събития по проекта; Ще следи и отговаря за базите данни по проекта, пренасочва информацията от бенефициента към експертите наети по проекта или към фирмите изпълняващи поръчки по проекта; Ще координира воденето на цялостната документация по проекта. Инициира и координира въвеждането и поддържането на прегледна и съвременна система за файлиране на проектната дейност; Ще подкрепя административно ръководителя на проекта при окомплектоване на отчетната документация; Ще следи и координира извършването на финансовите плащания по проекта по утвърдени от ръководител проекта. Инициира и подготвя варианти за технически отчет и изисква финансовият отчет от счетоводителя за отчетният период; Ще изготвя финансови заявки, месечни и тримесечни отчети, съгласно определените срокове и формати; Ще извършва дейности по обработка, печат, класиране, архивиране на документацията по проекта на хартиен и електронен носител. 3. Счетоводителя (Икономист)- ще контролира планирането на финансите по проекта, воденето цялата счетоводна отчетност, ще контролира правилното съставяне и достоверността на първичните документи, ще следи за правилното разходване на средствата по разплащането на проекта. Извършва проверки на цялата счетоводна документация, представяна от структурата да извършва счетоводство по проекта. Ще предоставя ежемесечни финансови отчети за напредъка по проекта
Дейност 2 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Обосновка Аналитичният документ ще изглежда с най - общо съдържание по следният начин: I ВЪВЕДЕНИЕ 1. Обща информация за фирмата, която включва общи характеристики за дружеството, инфраструктурата и вид на управление 2. Общи задължения за работодателя произтичащи от българската законова рамка по охрана на труда като: организира и участва в работата по установяването и оценката на професионалните рискове; сътрудничи и подпомага службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им; организира и участва в разработването на правилник за вътрешния трудов ред относно задълженията на длъжностните лица, работниците и слу¬жителите; координира работата на длъжностните лица и на звената за управле¬ние на предприятието при реализиране на задълженията им по осигурява¬не на здравословни и безопасни условия на труд; организира разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците. организира и участва при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа; извършва проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя; изисква от съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве; изисква разработването и прилагането на оперативни планове за дейс¬твия, насочени към осигуряване на безопасността в зони с високо ниво на професионален риск; организира изготвянето на аварийни планове; координира действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве при съвместна работа на работници от различни предприятия; изисква въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигу¬ряване на подходящи средства за индивидуална защита; организира и участва в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа; организира и участва при разработването и реализирането на прог¬рами за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите; при констатирани нарушения или неизпълнение на задължения ин-формира работодателя и предлага съответни мерки. организира разпространението на информация и пропагандирането на мерки; организира поддържането и правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация; осъществява взаимодействието със службите за пожарна безопас¬ност, гражданска защита, РИОКОЗ и Дирекции "Инспекции по труда". 3. Пазарни позиции. Специфика на обектите за охрана. Сграден фонд на дружеството II ИЗЛОЖЕНИЕ И АНАЛИЗ 1. Изложението и анализа трябва да обхванат всички страни на процеса произтичащ от българското законодателство Варианти за организиране и участват в разработването на правилник за вътрешния трудов ред, по отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарни наказания съгласно чл. 188 от Кодекса на труда; Варианти за координация на работата на длъжностните лица и на звената за управление на предприятието при реализиране на задълженията им по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Варианти по организиране и участие в работата по установяването и оценката на професионалните рискове; Варианти за организиране разработването на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работниците и служителите; Варианти за организиране и участие при подготовката и изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места; Извършват проучване за възможностите и качеството на предлаганите услуги от звената, включени в националната инфраструктура за оказване помощ на работодателя (служби по трудова медицина, измервателни лаборатории, центрове за обучение, лицензирани юридически и физически лица и др.), и при необходимост подготвят предложения за сключване на договори; Варианти за оказване на сътрудничество и подпомагане на службите по трудова медицина при изпълнение на функциите и задачите им; Предложения за и съответните длъжностни лица създаване на организация на работата, при която работниците и служителите да могат да извършват възложената им работа, без да е застрашена тяхната безопасност и здраве; Варианти за разработването и прилагането на оперативни планове за действия, насочени към осигуряване на безопасността и защитата на работниците, намиращи се в зони с високо ниво на професионален риск; Препоръчване на мерки за координиране действията по изпълнение на задълженията за осигуряване на безопасност и здраве, при съвместна работа на работници от различни предприятия; Предложения за въвеждането на съоръжения за колективна защита и осигуряване на подходящи средства за индивидуална защита в случаите, когато е налице риск, който не може да бъде предотвратен Създаване на образци и разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа; Предложения за изготвянето или . Актуализиране на съгласно новите нормативни актове ,като и на аварийни планове за действие при извънредни ситуации; Организират и участват при разработването и реализирането на програми за квалификация, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа; Подготвят документи за проучвания за мнението на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве; Предлагат варианти и консултации на длъжностни лица, работници и служители по прилагането на правилата за безопасни и здравословни условия на труд; Предлагат варианти за правилното оформяне на изискващата се от нормативните актове документация; Тоест в тази част ще се анализират нещата, които произтичат от : • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове • Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 3. Работна площ на съответното производствено помещение • Състояние на стени и мазилки • Състояние на тавани • Състояние на подовите настилки • Състояние на дограмите Дограма • Състояние на осветлението Осветление • Състояние на Отоплението и Вентилация • Състояние на ВиК инсталацията • Състояние на шум и звукова изолация на помещенията Характеризират се всички работни помещения Основата на анализа в тази част ще бъде съобразен с наредбите: • Норми № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси • Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация • Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите и въздействие на сградният фонд • Наредба № 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства • Наредба № 9 от 16 декември 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините • Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера 4. Производствено оборудване Изброява се цялата гама на техническото оборудване с което фирмата разполага по кабинети. Особена стиковка на изложението се налага със следните нормативни документи : • Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място • Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение • Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум • Наредба № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки • Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ • Заповед № РД-01/768 от 3 .09.2008 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2009 г. 5. Пожарна безопасност. Тук в този раздел се изброяват всички налични пособия и средства, които предприятието е предприело по пожарна безопасност .Състояние на инсталациите и потенциални опасности от пожар предизвикан от електрическата система Действия по Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация 6. Организация по здраве и безопасни условия на труд към момента Тук анализа трябва да има в предвид: Действия на дружеството по приложение • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията • Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд • Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда • Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение • Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум • Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване 7. Санитарно битови условия към момента Основни документи на интерпретация по анализа на фирмата ще са : • Наредба № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени • Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа • Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите • Наредба за безплатно работното и униформено облекло • Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск • Наредба за безплатно работното и униформено облекло • Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск • Норми № 05 за физическо натоварване на работниците и хигиенно-физиологични и ергономични изисквания за рационална организация на работното място и трудовите процеси III ОБОСНОВКА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА 1. Оценка на основните фактори на работната среда. Оценка на професионалния риск Преглед и адаптация на цялата нормативна рамка ,но най вече на • Наредба № 3 от 25.02.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията • Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска • Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа 3. Разположение и идентификация на опасностите - стратегия за безопасен труд: а) Идентификация на видовете опасности Вид опасности • При Работното оборудване • Електрооборудването • Физиологични, психологични и социални фактори • Експозиция на физични фактори. • Ергономични фактори • Експозиция на химични фактори • Конфигурация на работните помещения и работните места б) Брой изложени лица на рисков фактор в) Предприемане на мерки и налични средства за индивидуална и колективна защита Наредба № 3 от 25.02.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд IV ЗАКЮЧЕНИЕ Основни насоки за подобряване на ЗБУТ във фирмата - Агенция за сигурност, охрана и проучване – Щит” ЕООД гр.Русе • Кодекс на труда • Закон за здравословни и безопасни условия на труд • Закон за интеграция на хората с увреждания • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси • Закон за инспектиране на труда
Дейност 3 Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване в охранителна фирма Агенция за сигурност, охрана и проучване – Щит” ЕООД гр.Русе. Обучение на служителите във връзка с внедряването на стандарта OHSAS 18001 Обученията се извършват в съответствие с установените нужди на проектната инициатива на Агенция за сигурност, охрана и проучване – Щит” ЕООД гр.Русе и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване или внедряването на нови технологии. В програмите на обученията трябва ще се включват дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес. Обученията ще съдържат хоризонтални принципи, като например въвеждане на информационно-обучителни модули за спецификите на отделните хоризонтални принципи и ще са с продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Целевата група по проекта ще бъде наличният състав на фирмата (191) За нормалното протичане на часовете ще се сформират ще формира 13 групи В този случай общият брой на часове по безопасни условия на труд ще бъде 585 часа. Една група ще бъде обучена за една седмица при условие, че се предават 6 часа дневно. Тоест очертава се учебният процес да бъде постепенен в рамките на 13 седмици или около 3 месеца и половина. Поради лисата на подходящи помещения за обучение такива ще бъдат наети за 4 месеца. Темите за обучение са свързани с насоките и със специализираните наредби : • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове • Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове • Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд • Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията 2. 2. Обучение което произлиза от внедряването на стандарта Елементите на BS OHSAS 18001 включват политика и ангажираност; идентификация на опасностите, оценка и контрол на риска, оценка на съответствието; законови изисквания; цели и програми, организация и персонал, обучение, комуникация и консултации; документи и записи; оперативен контрол, готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия, одит и преглед от ръководството. За внедряването на стандарта фирмата предвижда допълнително обучение от 45 часа По това обучение също се очертава учебният процес да бъде в рамките на 13 седмици или около 3 месеца и половина
Дейност 4 Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд в охранителна фирма Агенция за сигурност, охрана и проучване – Щит” ЕООД гр.Русе Обосновка OHSAS 18001 е международно признат стандарт за системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Стандартът често следва структурата на ISO 14001 и поставя изисквания за ангажираност на висшето ръководство, за спазване на нормативните изисквания, предотвратяване на инциденти и злополуки, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и непрекъснато подобрение Стандарта OHSAS е приложима за всички структури, които желаят: • Да въведат система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, за да се елиминира или намали риска за служителите и другите заинтересовани страни • Да получат доказателство за съответствието на предприетите от тях действия с декларираната политика по здравословни и безопасни условия на труд • Да демонстрират пред други страни това съответствие • Да внедрят, поддържат и непрекъснато да подобряват система за управление на здравословни и безопасни условия на труд Стандарта OHSAS помага на бизнеса в много направления: за намаляване на риска за служителите, за подобряване на съществуващата система за безопасни условия на труд, за демонстриране на съответствие за по бързо вникване на персонала при въвеждането на новите технологии . ПОЛЗИТЕ: • Международно приет и признат стандарт • Поддържане на съответствие с нормативните изисквания • Подобрен публичен имидж чрез декларирания ангажимент • Повишена ангажираност от служителите
Дейност5 Информация и публичност по проекта Дейността по информация и публичност е задължителна за всеки европейски проект съгласно регламент. Дейността ще бъде съобразена с предвидените ресурси по наредбата. Основната цел е да се даде гласност за факта, че европейският съюз е финансирал проект, като с това е подобрил безопасността на труда във фирма Агенция за сигурност, охрана и проучване – Щит” ЕООД гр.Русе По проекта ще бъдат извършени следните дейности за информиране на обществеността: - Ще бъде изготвена информационна табела, съгласно инструкциите от точка 1.1 от Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧ. - Проектът ще бъде открит с пресконференция, включваща представители на различни печатни медии и гости, наем на зала и мултимедиен проектор и кетъринг; - Ще бъдат подготвени информационни брошури, които да предоставят подробна информация за целите и дейностите на проекта и тяхното приложение; - Ще се подготвят и информационни флаери, с кратко съдържание на проектната идея и целите на схемата. - Предвиждат се и периодични публикации в местни печатни медии, следящи прогреса на изпълнение на проектните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 937 BGN
Общ бюджет: 121 628 BGN
БФП: 121 628 BGN
Общо изплатени средства: 121 628 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 121 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 121 628 BGN
2015 0 BGN
121 628 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 103 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 103 384 BGN
2015 0 BGN
103 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 244 BGN
2015 0 BGN
18 244 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз