Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0382-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-07019
Наименование: По-добра работна среда за по-ефективен труд
Бенефициент: "Европейска електроника" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 21.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на производствения процес чрез създаване на по-добри условия на труд.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта, провеждане и отчитане на процедури за избор на доставчик на материали, консумативи, външни услуги Дейността е насочена към техническото и финансово обезпечаване на изпълнението на проектните дейности. Стартира с първа работна среща на екипа и привлечените заинтересовани страни след одобрението на проектното предложение. Обсъжда се в конкретика плана за действие на дейностите, отговорностите и ангажиментите, съгласно разписаните в проекта ангажименти, системата за вътрешен мониторинг и оценка и др. Членовете на екипа се събират веднъж седмично, а при необходимост и по-често, като планират и отчитат дейностите съобразно разработения план за действие, разпределят задачите и изготвят отчетни доклади, искания за плащане и др. С цел оценка на удовлетвореността на преките бенефициенти ще бъдат извършени 2 анкети при стартирането и приключване на проектния период. За анализа на състоянието и организцаята на работа, доставката на ЛПС и СРО, материалите и консумативите, разработването и внедряването на стандарт за управление на условията на труд, както и за неговото сертифициране, за изработката и доставка на материали за публичност и визуализация ще бъде приложено ПМС 55/2007 г.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в “Европейска електроника” ЕООД. Осъществяването на дейността се обосновава от следнитите обстоятелства: ► Необходимост от запазване и завоюване на нови пазарни позиции чрез реализиране на продукция с европейско ниво на качеството, произведена със съвременни технологични средства и процеси, които изискват и влагане на ресурси, в т.ч. трудови с висока степен на устойчивост и пригодност за усъвършенстване; ► Осъзната от ръководството на фирмата необходимост от извършване на външна оценка на настоящата трудово-производствена ситуация и научно и практически обоснована експертиза на възможностите за оптимизиране разпределението и комплексното използване на производствените и човешки ресурси; ► Липса на научни познания, достатъчно наблюдения и практически опит на ръководния и експертен екип на фирмата-кандидат в областта на трудовите и социални стандарти, приложимостта им и адаптирането им към конкретната работна среда и човешки ресурс; ► Осъществени до момента нормативно регламентираните и задължителни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, видно от приложените към проектното предложение документи: Оценка на риска; Утвърдена програма за минимизиране на риска; Валиден договор с регистрирана служба по трудова медицина; Документи, удостоверяващи създаването на орган по безопасност и здраве при работа; Утвърден списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа. ► Амбиция на ръководството на фирмата за надграждане и развитие на осъществените до момента нормативно регламентирани и задължителни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За извършването на дейността, фирмата-кандидат не разполага с експертен потенциал, поради което тя ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ПМС 55/2007. От изпълнителя ще се изисква извършването на: • Реална оценка на съществуващата ситуация в производствената и организационна структура на фирмата; • SWOT анализ - структуриране на констатациите за факторите, явните и скрити рискове на работната среда и извеждане на силните и слабите страни в организацията и условията на труд във фирмата; • Зефиниране на конкретни мерки и действия за осигуряване на по-добри условия на работа, ограничаване влиянието на рисковите фактори, намаляване на вероятността от злополуки и подобряване компетенциите на персонала за работа в по-добри и по-обезопасени условия на труд, както и за персоналната им ангажираност в процеса за защита на собственото им здраве. • Систематизирано предложение за показатели, методи и начини за измерване на количеството и качеството на труда, индикатори за наблюдение на неговата ефективност и възможни области за интервенция при необходимост от корективни действия.
Дейност 3. Климатизация на производствени помещения – механичен участък, офис и съблекални с цел подобряване условията на труд Фактори, обосноваващи необходимостта от извършване на дейността: ► Измерени и отразени в съответната документация (протоколи от регулярните замервания от оторизираните органи) показатели за състоянието на въздуха в помещенията със средни стойности близки до границите на допустимост, като в отделни периоди минималните или максималните са извън тях; ► Наличие на предписание в оценката на риска от службата за трудова медицина за подобряване на условията на труд в работните и спомагателни помещения (съблекални); ► Осъществяване на производство на електронни уреди, свързано със специфичини рискови фактори и изискващо прецизност и концентрация от страна на работника при финните манипулации от технологичния процес. Понастоящем помещенията са оборудвани с инсталация, която не функционира, тъй като е твърде амортизирана, за да осигурява равномерност на показателите за състоянието на въздуха. Поради тази причина се разчита се на естествения обмен на въздуха чрез проветряване, което не е достатъчно, имайки предвид, че самият производствен процес е свързан с отделяне на вредни изпарения. Освен това, през горещите летни и студените зимни дни, това проветрение води до температурни стойности извън нормалните за ефективна трудова дейност; ► Осъзната необходимост и готовност на ръководството на фирмата-кандидат за предприемане на необходимите действия за осигуряване на благоприятни условия на работа при стабилни оптимални стойности на факторите на работната среда температура, влажност, замърсяване на въздуха. Дейността ще се реализира чрез следните конкретни действия: • Провеждане на процедура по ПМС 55/2007 за избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатични инсталации с технически характеристики, съобразени с параметрите на обема и дейността, която се извършва в помещенията; • Доставка и монтаж на климатичните инсталации в «механична работилница», женска и мъжка съблекални и офиса на фирмата-кандидат, намиращи се на първи етаж в корпус D и С; • Въвеждане в експлоатация, включително чрез 72 часови проби; • Провеждане на инструктаж на персонала за работа с климатичните системи, спазване на инструкциите за безопсана работа с тях, съгласно нормативните разпоредби; • Измерване на параметрите на въздуха в климатизираните помещения и извършване на сравнителен анализ на показателите преди и след изпълнение на дейността.
Дейност 4. Закупуване и предоставяне на предпазни средства и специално работно облекло Необходимостта от закупуване на нови лични предпазни средства и специализирано работно облекло се обосновава от: ► Въвеждането на ново оборудване за защита от статично електричество на заетите в производството и монтажа на електромери и системи за отчитане на електрическото потребление и частите за тях (необходимост от персонални антистатични гривни); ► Необходимост от сигурност за предпазване със съвременни средства от случайни дефекти вследствие статика при производството на елекроинни изделия - риск, характерен за този отрасъл (необходимост от защита на тялото, ръцете и краката чрез съответните средства с антистатичен ефект – престилки, обувки, ръкавици); ► Замяна на наличните (частично износени, повредени или недостатъчно пригодни за дълготрайно ползване) с по-качествени, по-удобни за работа и с по-висока степен на устойчивост елементи от персоналната екипировка на работещите във фирмата – кандидат (предпазни очила и елечета). Дейността обхваща следните конкретни действия: • Провеждане на процедура по ПМС 55/2007 за избор на изпълнител за доставка на лични предпазни средства и специализирано работно облекло, съгласно зададените показатели за свойства, качество и цена; • Доставка и предоставяне на работниците и служителите на закупените ЛПС и СПО; • Анкетиране на участниците за оценка на тяхната удовлетвореност от предприетите действия за подобряване на персоналната защита от опасности и рискове за здравето по време на работа.
Дейност 5. Разработване, внедряване и сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа». Необходимостта от изпълнение на тази дейност се обуславя от: • Заложените във фирмената политика прироритети за непрекъснато развитие и разширяване обхвата на приложимост на превантивни мерки за осигуряване на безопасна работна среда и защита на персонала от злополуки и инциденти; • Установена липса към момента на систематичен подход във фирмата-кандидат за регулярно наблюдение и идентифициране на опасностите и рисковете, тяхната оценка и контрол, съответствието на законовите изисквания с осъществените дейности, документални и процедурни изисквания, наблюдение и периодични измервания на показателите на работната среда, коригиращи и превантивни действия и т.н. • Констатациите за необходимост от повишаване на персоналната културата за безопасен труд във фирмата чрез обучения на работниците и служителите, регулярно консултиране и развитие на компетенциите на отговорните служители в областта на безопасните условия на труд. • Разбирането на мениджерския екип за значимостта на превантивните действия за намаляване на заболяванията и злополуките като фактор за подобряване на ефективността на труда и повишаване авторитета на фирмата в качеството й на работадател и стопански субект с нагласи и намерения за работа по европейски стандарти. Дейността ще се осъществи в следните етапи: • Провеждане на процедура по ПМС 55/2007 за избор на изпълнител за разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001; • разработване от Изпълнител на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001- Преглед на състоянието, начални обучения и Разработване на документите от СУЗБУТ; • внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа по стандарт BS OHSAS 18001 - внедряване (обучения, одит и др) и функцзиониране; • Провеждане на процедура по ПМС 55/2007 за избор на изпълнител за сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 от акредитиран орган по сертификации; • сертифициране на стандарт BS OHSAS 18001 – Предварителен, Сертификационен и Последващ одит; издаване на сертификат.
Дейност 6. Обучение на персонала за прилагане на технологията по стандарт BS OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа». Потребността от обучение се обосновава от: • липсата на достатъчно познания и компетенции на работещите във фирма «Европейска електроника» ЕООД за стандарт BS OHSAS 18001; • необходимост от повишаване на мотивацията за съблюдаване на правилата за безопасност и грижа за опазване на здравето в производствена среда; • недостатъчна степен на осведоменост и познаване на спецификите на отделните хоризонтални принципи на ОП РЧР и заложените в насотящото проектно предложение по схема «безопасен труд» Дейността включва: • Провеждане на процедура по ПМС 55/2007 за избор на изпълнител за провеждане на обучение на 56 заети лица във фирмата-кандидат • Провеждане на обучение в рамките на 48 учебни часа, включващо като минимум модули «Мотивация за активно участие в процесите за опазване на здравето и безопасността на работното място», «Технология на прилагане и поддържане на стандарт BS OHSAS 18001» и «Специфика на хоризонталните принципи на оПРЧР и схема «Безопасен труд»; • Издаване на сертификат на успешно преминалите обучение • Анкетиране на участниците за оценка на удовлетвореността от проведеното обучение
Дейност 7. Информиране и публичност Дейността ще се извърши чрез: • Провеждане на процедура по ПМС 55/2007 за избор на изпълнител за изработване на материали за визуализация – изработване на 2 информационни табели за проекта, 6 плаката, тиражиране и разпространение на 200 бр. дипляни; изработване на 60 бр. тениски, 60 бр. рекламни чанти и 60 бр. рекламни чанти с логото на проекта - информиране на целевата група, заинтересованите страни и местната общественост за целите на проекта, проектните резултати и добри практики чрез: стартова информационна среща с целевата група; стартова и финална пресинформация; 2 прессъобщения; работна среща със заинтересовани страни. На предвидената заключителна работна среща на екипа със заинтересовани страни и с участието на преките бенефициенти ще бъдат представени резултатите от проекта пред работодатели от целевия район, публични и нестопански организациии. Очакванията са опитът по проекта да насърчи дейности за непрекъснато усъвършенстване на системата за превантивни действия за подобряване на работната среда, ограничаване на опасностите и рисковете за здравето, повишаване на капацитета на трудовия ресурс, производителността и ефективността на труда. Мерките по визуализация и публичност са разпределени във времето, така че да бъдат прилагани през целия период на изпълнение на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 137 213 BGN
Общ бюджет: 134 210 BGN
БФП: 134 210 BGN
Общо изплатени средства: 134 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 443 BGN
2013 57 821 BGN
2014 48 940 BGN
2015 0 BGN
134 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 326 BGN
2013 49 148 BGN
2014 41 599 BGN
2015 0 BGN
114 073 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 116 BGN
2013 8 673 BGN
2014 7 341 BGN
2015 0 BGN
20 131 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз