Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0171-C0001
Номер на проект: ESF-2302-08-01007
Наименование: Подкрепа за безопасност и здраве в " ЖОСИ " АД
Бенефициент: "ЖОСИ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта:  Общата цел на проекта е да се подобрят условията на труд в „Жоси” АД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.  Адаптиране на управленските процеси в „Жоси” АД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандарти. и на тази основа - повишаване на производителността на заетите лица.
Дейности: Дейност 1 Подготвителни срещи и действия по проекта и промотиране на проекта След подписване на договора с ДО ще се проведат работни срещи, на които ще се обсъдят основни етапи и ангажименти по изпълнението на проекта и ще се актуализират, в случай на необходимост разпределените отговорности. Дейностите по информиране и публичност включват: 100 бр. Стикери; 100 бр. Информационни брошури; 2 информационни табели; 3 публикации в национални вестници и 3 публикации в местни и регионални вестници и/или електронни издания съобразени с Регламент на Европейска комисия (ЕО) № 1828/2006 от 08.12.2006г.
Дейност 2 Провеждане на процедура и избор на изпълнител. Ще се подготвят необходимите документи и ще се проведе процедура за избор на фирми за извършване на анализ на текущото състояние на работния процес и проектиране организацията на трудовата дейност, доставчик на работно облекло и технологично оборудване.
Дейност 3 Анализ на текущото състояние на работния процес и проектиране на организацията на трудовата дейност Подготовка на анализ на състоянието на организация на трудовата дейност. Подготовка на процедура по ПМС 55 от 2007 г. Провеждане на процедура по ПМС 55 от 2007 г. за избор на изпълнител. Извършване на анализ на състоянието на организацията на трудовата дейност в „Жоси” АД. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност на работещите за оптимизиране условията на труд и минимизиране на риска за здравето и безопасността ще съдържа следните елементи: Анализ на специфичните условия и характер на труд, свързани с най-значимите опасности създаващи риск за работещите, източниците на опасност, условията при които е възможно възникване на инциденти, прилаганите организационни и технически мерки за минимизиране на риска. На база на отчетените резултати ще бъде проектирана организацията на труда и работните места:  Подобряване на ергономичните условия на труд за намаляване на физическото натоварване /статично и динамично натоварване, свързано с принудително поддържане на работна поза /.  Намаляване нивата на звуково налягане при източника на шум и прилагане на средства за колективна защита /шумоизолиране и шумопоглъщане/.  Осигуряване на оптимална осветеност на работните места, при спазени количествени и качествени показатели съобразени с категорията зрителна работа за съответните работни места и трудови дейности.  Осигуряване на оптимален микроклимат при спазени хигиенни норми за /температура, влажност и движение на въздуха в работните помещения /зали/, като се отчете спецификата на производствената дейност.  Проектиране на организацията и избор на подходящи технически средства за реализиране на поставените цели.  Избор на подходящи лични предпазни средства и предпазно работно облекло.
Дейност 4 Закупуване на специализирано работно облекло и лични предпазни средства. „Жоси” АД ще закупи за своите служители специално работно облекло, което отговаря на високи изисквания за качество и осигурява безопасност на труда. Това се налага с оглед както повишаване на защитата на служителите спрямо редица рискове, така и за гарантиране на качеството и бързината на предоставяните услуги.Последно такова работно облекло е закупено през 2010 г. и срока му на износване е изтекъл. При извършване на работния процес служителите във фабриката срещат редица опасности и рисковете за здравето на хората се увеличава. Поради тази причина е необходимо да се спазват изисквания за годно за носене специално работно облекло. Закупуването на ново специалното работно облекло ще доведе до следните подобрения при упражняване на специфичните дейности: • подобряване условията на дихателната дейност; • подобряване кожата на ръцете; • защита на торса; • защита на долните крайници.
Дейност 5 Mодернизация на технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; С цел подобряване на условията на труд и безопасност и здраве в настоящето проектно предложение се предвижда подмяната на следното оборудване с нови по съвременни технически средства отговарящи на съвременните изисквания за безопасност и здраве.  Закупуване и пускане в експлоатация на специализирана климатична инсталация. Функционалност – осигурява климатизация и вентилация в цех за производство на обувки. Оборудването ще осигури постоянни температура и влажност на въздуха не само съобразно нормите по БДС, а и съобразно нормите в ЕС. Подобряването на работната атмосфера ще има пряк положителен ефект както с повишаването на производителността, така и с работния комфорт на служителите на „Жоси” АД.
Дейност 6 Приключване и отчитане на проекта След приключване на проектните дейности ще бъде изготвен финален технически и финансов отчет. Екипът на проекта има готовност да предоставя информация по всяко време и формат при поискване от ДО. Извършване на одит по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 136 881 BGN
Общ бюджет: 128 850 BGN
БФП: 128 850 BGN
Общо изплатени средства: 128 830 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 27 376 BGN
2013 0 BGN
2014 101 454 BGN
2015 0 BGN
128 830 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 270 BGN
2013 0 BGN
2014 86 236 BGN
2015 0 BGN
109 506 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 327 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 106 BGN
2013 0 BGN
2014 15 218 BGN
2015 0 BGN
19 325 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз