Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0283-C0001
Номер на проект: ESF-2302-03-14005
Наименование: Гаранции за безопасност при производство и дегустация на качествено вино
Бенефициент: БАКХУС-4 ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 21.08.2012
Дата на приключване: 21.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Обща цел: повишаване на мотивацията на служителите за безопасен и здравословен труд, като източник на удовлетворение от извършваната работа и възможност за съчетаване на работата и личния живот.
Дейности: 1.Проектно управление и популяризиране на проекта Изпълнението на проекта ще стартира със сформирането на административен екип за организация и изпълнение. Екипът ще се състои от ръководител, счетоводител, технически координатор на дейностите и експерт тръжни процедури. По време на първата среща на екипа ще бъдат изготвени необходимите договори за всеки един от членовете му с цел официализиране на работата в съответствие с българското трудов законодателство. Така сформираният екип ще бъде отговорен за цялостното управление и реализиране на проекта съобразно предварително планираните дейности и времеви график. В рамките на проекта, членовете на екипа ще съдействат и за изпълнението на предвидените мерки за публичност и прозрачност както следва: 1. Изготвяне и разпространение на 600 бр. брошури; 2. Организиране и провеждане на две пресконференции; 3. Поставяне на обяснителна табела Екипът по проекта ще бъде отговорен за ежедневното администриране на всички аспекти на проекта, за изготвянето и представянето пред ДО на необходимата отчетна документация, потвърждаваща коректното реализиране на проектните дейности съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна помощ.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Реализацията на дейността ще стартира с организирането и провеждането на избор на външна организация, която да изготви анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Изборът ще бъде осъществен при спазване на ПМС 55 и ръководството за изпълнение на проекти по програмата. За целта се предвижда събирането и оценката на три съпоставими оферти, като с класирания на първо място участник оценен по предварително обявена методология ще бъде сключен договор за услуга. Избраният изпълнител ще следва да предостави като краен резултат анализа на състоянието съдържащ най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност IV. Заключение
3. Mодернизация и обезопасяване на съществуващи, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; Дейността има за основна задача да отрази вече направени препоръки за минимизиране на риска при работа, посредством модернизацията и обезопасяването на съществуващ технологичен процес чрез доставката на съпътстващи дълготрайни материални активи. Реализацията на дейността ще премине през два основни етапа: - Подготвителен, по време на който ще бъдат осъществени необходимите действия по оформяне на избора и съответната документация по правилата на ПМС55 за избор на изпълнител за доставка и - Реално изпълнение, по време на който етап ще бъде извършена доставката на: 1. Вентилация за химическа лаборатория – монтирането на вентилация в химическата лаборатория на предприятието има за основна цел предпазване на служителите ни от химичните въздействия; 2. Авариен прекъсвач на линия за бутилиране – осигуряването на автоматично спиране на производствения процес при възникнали нередности/ неизправности ще гарантира предотвратяването на трудовите злополуки при работа; 3. Площадка за работа на приемен бункер; 4. Гумен удължител на приемен бункер за безопасно приближаване на разтоварващи камиони – въвеждането на дистанция при работа с МПС ще гарантира безопасността на процеса на разтоварване на изходната суровина.
4. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии – внедряване и сертифициране на система за управление съгласно стандарт BS OHSAS 18001 Изпълнението на дейността ще стартира със организирането и провеждането на процедура за избор на изпълнители за предоставяне на услуги по внедряване и сертифициране. За целата ще бъдат събрани и оценени не по-малко от три съпоставими оферти съдържащи техническо и финансово предложение, като на участниците предложили икономически най-изгодната оферта ще бъде възложен и сътветния договор за услуга за разработване и внедряване на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007 и за нейното сертифициране. Избраният изпълнител за разработване и внедряване на системата ще следва да предостави като минимум следните услуги: 1 ЕТАП Преглед на състоянието: • провеждане на първоначално обучение; • преглед на състоянието за съответствие на действащата система с изискванията на конкретния стандарт; • анализ на състоянието и определяне на структура на СУЗБУТ; • разработване на графици за изпълнение на разработката, изготвяне на всички необходими документи по изграждането на СУ – заповеди, програми и др.; 2 ЕТАП Разработване на документите от СУЗБУТ: • разработване на документите от СУЗБУТ - процедури, оперативни документи, наръчник и др.; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; 3 ЕТАП Внедряване на СУЗБУТ: • провеждане на обучение по внедряване; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряването на системата; • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; 4 ЕТАП Функциониране: • провеждане на обучение на вътрешни одитори; • извършване на вътрешни одити; Избраният изпълнител за сертифициране на системата, съгласно BS OHSAS 18001:2007 ще следва да извърши следните дейности: 1. 1 ЕТАП Предварителен одит на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007: • Одит на документацията на системата за управление на клиента; • Оценка на мястото на клиента и специфичните за площадката условия и да се проведат дискусии с персонала на клиента, за да се определи готовността за етап 2 на одита. • Преглед на състоянието и разбирането на клиента по отношение изискванията на стандарта, в частност по отношение идентифицирането на ключовите резултати или значимите аспекти, процеси, цели и функциониране на СУЗБУТ; • Събиране на необходимата информация относно обхвата на системата за управление, процесите и мястото (местата) на клиента и свързаните с тях законодателни и нормативни аспекти и съответствието (например, оценк ана риска на работнотомясто, условия на труд, правни аспекти на трудови отношения, свързаните с това рискове и т.н.); • Преглед на разпределението на ресурсите за етап 2 на одита и съгласуване с клиента детайлите за етап 2 на одита; • Осигуряване на основа за планиране на етап 2 на одита чрез достигане на достатъчно разбиране на системата за управление на персонала и дейностите на площадката във връзка с възможните значими аспекти на риска на работно место; • Оценка дали вътрешните одити и прегледа от ръководството се планират и провеждат и дали степента на внедряване на системата за управление потвърждава, че клиентът е готов за етап 2 на одита. 2 ЕТАП Сертификационен одит на Система за управление (СУЗБУТ), съгласно BS OHSAS 18001:2007: На този етап трябва да се оцени внедряването, включително ефективността на системата за управление. Одитът се провежда на площадката (площадките) на клиента и включва поне: • информация и доказателства за съответствието с всички изисквания на приложимия стандарт за системи за управление или на друг нормативен документ; • наблюдение на резултатите, измерване, докладване и преглед спрямо ключовите общи и конкретни цели за резултати (съвместими с очакванията в приложимия стандарт за системи за управление или друг нормативен документ); • системата за управление на клиента и резултати по отношение на правното съответствие. • оперативен контрол на процесите на клиента; • вътрешен одит и преглед от ръководството; • отговорност на ръководството за политиките на осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; • връзки между нормативните изисквания, политика, общи и конкретни цели за резултатите (съвместими с очакванията в приложимия стандарт за системи за управление или друг нормативен документ), всички приложими правни изисквания, отговорности, компетентност на персонала, дейности, процедури, данни за резултатите и констатации и заключения от вътрешни одити 3 ЕТАП Последващ одит (при необходимост): • проверка на резултата от изпълнените дейности, съобразно констатираните несъответствия и документираните “Искания за коригиращи действия”.
5. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии. За изпълнението на дейността ще бъде избрана външна организация изпълнител, която ще следва да предостави на служителите обучение за безопасна работа с новозакупеното по проекта оборудване. Продължителността на обучението следва да е минимум 50 часа, да не е Задължителният въвеждащ инструктаж за безопасност на труда съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ, да съдържа хоризонтални принципи и да предоставя на служителите необходимите умения допринасящи за осъвременяване на работния процес.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 251 BGN
Общ бюджет: 57 151 BGN
БФП: 57 151 BGN
Общо изплатени средства: 57 151 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 650 BGN
2013 32 455 BGN
2014 13 045 BGN
2015 0 BGN
57 151 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 903 BGN
2013 27 587 BGN
2014 11 089 BGN
2015 0 BGN
48 578 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 748 BGN
2013 4 868 BGN
2014 1 957 BGN
2015 0 BGN
8 573 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз