Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0122-C0001
Номер на проект: ESF-2302-07-10002
Наименование: Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности във "ВиК"ООД-Силистра
Бенефициент: "Водоснабдяване и Канализация"ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 14.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Силистра
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение има за цел да спомогне за повишаване на производителността на труда и подобряване на условията на труд във ВиК ООД гр. Силистра. Това ще се осъществи чрез изпълнение на комплекс от дейности, чиято реализация ще допринесе за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност във фирмата.
Дейности: Дейност 1. Изграждане на операционен мениджмънт и осигуряване на ефективното управление на проекта. Създаване на екип отговарящ за управлението, наблюдението и координацията по дейностите на проекта; Сключване на договори между членовете на екипа и Кандидата. Създаване на методология за управление на проекта; адаптиране на Плана за действие на проекта към актуалното време и окончателното разпределение на задачите между членовете в екипа за управление на проекта. Периодичен финансов контрол. Финансово осигуряване на управлението на проекта.
Дейност 2. Анализ, проектиране и усъвършенстване на организацията на трудовата дейност. На анализ ще бъдат подложени следните елементи на системата за организация на труда: - Разделение и коопериране на труда; - Форми на организацията на труда; - Организация на работното място; - Методи на работа; - Режими на труд и почивка; - Трудови стандарти. На база на изготвения диагностичен анализ ще се пристъпи към проектиране и усъвършенстване на всички или някои от елементите на организацията на труда. Проектът ще бъде съобразен със стратегията и политиката на организацията. Подготовка 2 и 3-ти планов месец, а изпълнение от4 до 8-ми планов месец
Дейност 3. Въвеждане на проектираните и усъвършенстваните елементи на организацията на труда. Въвеждане на проектираните и усъвършенстваните елементи в системата на организацията на труда. Подготовка и изпълнение 8 и 9 планов месец
Дейност 4. Анализ на състоянието на системата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Основните задачи за проверка и анализ на здравословните и безопасни условия на труд са: - Основни етапи, методи и документация, свързани с процеса на проучване и измерване на параметрите на работната среда; - Процедурите, показателите и периодичността на проучванията на влиянието на вредните въздействия на условията на труд върху заетите; - Основни процедури, етапи и методи на процеса на създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; - Документирането на задълженията на преките ръководители, функционалните звена, комитетите и групите по условия на труд на работниците и на служителите в областта на ЗБУТ. - Водене и съхраняване на съответните регистри и документация свързани със ЗБУТ.
Дейност 5. Усъвършенстване на системата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. На база на изготвения диагностичен анализ ще се пристъпи към проектиране или усъвършенстване на системата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Проектът ще бъде съобразен със стратегията и политиката на организацията в областта на човешките ресурси, законовите разпоредби и др.
Дейност 6. Закупуване и внедряване на технически съоръжения с цел подобряване на условията на труда. При извършване на изкопни работи за полагане и ремонт на тръбопроводи с дълбочина над 1,5 метра, винаги има опасност от свличане на земни маси и затрупване на работещите в изкопа. Съгласно чл. 2 от Наредба No 9/2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи, чл. 49 от Наредба No 9/2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и съгласно Приложение No 1 към чл. 2, ал. 2 на същата наредба, работодателят следва да предприеме подходящи мерки за безопасност, включително оформяне на откоси и използване на подходящо укрепване при извършване на изкопни работи за ремонт и полагане на тръбопроводи. Укрепващите елементи не трябва да са стари, корозирали, изгнили или без необходимата якост. Понастоящем във фирмата се използва традиционно укрепване – с дървени греди и талпи, което винаги крие риск от повреждане и срутване на стените на изкопа.
Дейност 7. Разработване и внедряване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с внедрените технически съоръжения. Във връзка със закупуване на система за укрепване на изкопи, с проекта се предлага разработване на стандарти за безопасни условия на труд. Предвиждаме да бъдат разработени: • инструкции за безопасност при монтаж и демонтаж на елементите на системата за укрепване на изкопи; • инструкция за безопасност при работа с укрепваща система при извършване на изкопни работи; • правила за безопасност при извършване на малки и средни линейни изкопи в градски условия; • правила за безопасност при вертикално спускане в изкоп на сглобените модули и др.
Дейност 8. Провеждане на обучение на работници и служители за безопасна работа с нововъведеното техническо оборудване. Предоставяне на обучение на заетите лица относно спецификата на нововъведеното техническо оборудване. Обученията ще са с продължителност 48 часа и ще допринесат за осъвременяване на работния процес. След проведеното обучение на всички участници в курса ще бъде издаден сертификат за успешното завършване.
Дейност 9. Популяризиране на проекта и на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 10. Анализ и оценяване на резултатите от изпълнение на дейностите по проекта. Разработване на анализ и оценка на състоянието на организацията на труда и ЗБУТ след внедряването на система за усъвършенстване. Направеният анализ ще съдържа оценка за дейностите изпълнени по проектното предложение и доколко те са спомогнали за усъвършенстването на организацията на труда и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.
Дейност 11. Междинно и финално отчитане на изпълнението на дейностите по проекта. Изготвяне на: месечни справки; междинни и заключителен технически доклади; междинни и окончателен финансови отчети и на съответните декларации за допустимите разходи.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 841 BGN
Общ бюджет: 163 682 BGN
БФП: 130 946 BGN
Общо изплатени средства: 130 942 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 946 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 855 BGN
2013 0 BGN
2014 104 087 BGN
2015 0 BGN
130 942 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 111 304 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 826 BGN
2013 0 BGN
2014 88 474 BGN
2015 0 BGN
111 300 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 642 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 4 028 BGN
2013 0 BGN
2014 15 613 BGN
2015 0 BGN
19 641 BGN
Финансиране от бенефициента 33 568 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз