Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0383-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-10006
Наименование: Чрез по-добри условия на труд към висока производителност
Бенефициент: "Алианс Агрикол - АЛАГ ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 14.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в "Алианс Агрикол - АЛАГ" ЕООД, повишаване качеството на работната сила чрез предлагане на качествени и навременни за служителите ни инвестиции в повишаване на производителността на заетите, като сигурен начин за повишаване на ефективността на производството.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екипа за работа и разработване на информационните материали по проекта Изпълнението на проекта ще стартира със сформирането на административен екип за организация и изпълнение. Екипът ще се състои от ръководител, счетоводител и координатор на дейностите. По време на първата среща на екипа ще бъдат изготвени необходимите договори за всеки един от членовете му в съответствие с българското законодателство. Така сформираният екип ще бъде отговорен за цялостното управление и реализиране на проекта съобразно предварително планираните дейности и времеви график. В рамките на проекта, членовете на екипа ще съдействат и за изпълнението на предвидените мерки за публичност и прозрачност, както следва: 1. Изготвяне на сайт на проекта; 2. Организиране и провеждане на една пресконференция при приключване на дейностите; 3. Две публикации в пресата. 4. Поставяне на информационна табела. Тези материали ще бъдат изготвени от външен изпълните, избран чрез тръжна процедура по ПМС 55.
Дейност 2: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Реализацията на дейността ще стартира с организирането и провеждането на избор на външна организация, която да изготви анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Изборът ще бъде осъществен при спазване на ПМС 55 и ръководството за изпълнение на проекти по програмата. За целта се предвижда събирането и оценката на три съпоставими оферти, като с класирания на първо място участник оценен по предварително обявена методология ще бъде сключен договор за услуга. Избраният изпълнител ще следва да предостави като краен резултат анализа на състоянието съдържащ най-малко: I. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност; IV. Заключение.
Дейност 3: Mодернизация на машини и съоръжения, пряко свързани с подобряване условията на труд Дейността има за основна задача да отрази вече направени препоръки за минимизиране на риска при работа, посредством модернизацията и обезопасяването на съществуващ технологичен процес чрез доставката на съпътстващи дълготрайни материални активи. Реализацията на дейността ще премине през два основни етапа: подготвителен, по време на който ще бъде разработена и проведена съответната тръжна процедура по правилата на ПМС55 за избор на изпълнител за доставка и изпълнение, по време на което ще бъде извършена доставката на шест противоплъзгащи скари, изработени от неръждаема стомана.
Дейност 4: Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства Дейността ще бъде възложена на изпълнител по договор за доставка, като за целта ще бъде проведена открита процедура за избор. Поради тази причина в план-графика за реализация на проекта сме заложили три месеца подготовка, през което време ще бъде разработена документацията, ще се проведе процедурата и ще се подпише договор с избрания изпълнител. Най-важната предпоставка за правилно провеждане на тази дейност е да се изчаква одобрение от Възложителя на всеки етап и стриктно да се съблюдават правилата по ПМС 55. Доставката на работно облекло и лични предпазни средства следва да съответства на описаното в приложение А3.1 на бюджета на проекта. Необходимостта от закупуване на ново работно облекло и лични предпазни средства съобразно описаното се обуславя от потребността от цялостна подмяна на същите в следствие на износване от обичайна употреба.
Дейност 5: Обобщаване на резултатите от реализацията на проекта и реализиране на дейности по информиране и публичност Екипът по проекта ще бъде отговорен за ежедневното администриране на всички аспекти на проекта, за изготвянето и представянето пред ДО на необходимата отчетна документация, потвърждаваща коректното реализиране на проектните дейности съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна помощ.
Дейност 6: Проектно управление, контрол и вътрешен мониторинг Екипът по проекта ще бъде отговорен за ежедневното администриране на всички аспекти на проекта, за изготвянето и представянето пред ДО на необходимата отчетна документация, потвърждаваща коректното реализиране на проектните дейности съгласно предвиденото в договора за безвъзмездна помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 201 BGN
Общ бюджет: 130 224 BGN
БФП: 130 224 BGN
Общо изплатени средства: 130 224 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 130 224 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 130 224 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
130 224 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 110 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 110 690 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
110 690 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 534 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 534 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз