Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0054-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Пълно оползотворяване на производствения отпадък и намаление на енергоемкостта в ''Средна гора'' АД
Бенефициент: Средна гора АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 10.08.2012
Дата на приключване: 10.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда дейности по по Компонент 1 а) за закупуване на винтови компресори и по Компонент 1 б) за въвеждане на нова инсталация за пелети и на клинозъбна технология за производство на нови продукти, и закупуване на
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на инсталация за производство на пелети
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Закупуване, доставка и пускане в експ-лоатация на оборудване за участък за клинозъбно производство
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Закупуване, доставка и пускане в експ-лоатация на компресори за сгъстен въздух
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Одитиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 443 125 BGN
Общ бюджет: 2 768 833 BGN
БФП: 1 384 416 BGN
Общо изплатени средства: 1 384 319 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 384 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 288 625 BGN
2013 0 BGN
2014 1 095 694 BGN
2015 0 BGN
1 384 319 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 176 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 245 331 BGN
2013 0 BGN
2014 931 340 BGN
2015 0 BGN
1 176 671 BGN
В т.ч. Национално финансиране 207 662 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 43 294 BGN
2013 0 BGN
2014 164 354 BGN
2015 0 BGN
207 648 BGN
Финансиране от бенефициента 1 443 125 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Степен на оползотворяване на целия производствен отпадък
Индикатор 6 Индикатор 2: Приходи от продажби на продукция от производствен отпа-дък
Индикатор 7 Индикатор 3: Приходи на 1 тон производствен отпадък
Индикатор 8 Индикатор 4: Дял на приходите от продажби на продукция от производствен отпадък
Индикатор 9 Индикатор 5: Производствен капацитет за обработка на отпадъка в продукция
Индикатор 10 Индикатор 6: Продуктивност на труда (обработвана суровина на един зает)
Индикатор 11 Индикатор 7: Количество оползотворен отпадък на един зает
Индикатор 12 Индикатор 8: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз