Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0044-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на индукционна система за топене на чугун и инсталация за рециклиране на отработени леярски и формовъчни и сърцеви смеси
Бенефициент: "Прогрес" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 10.08.2012
Дата на приключване: 10.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиране по Компонент 1 а) в нова индукционна система за топене на чугун и по Компонент 1 б) в инсталация за рециклиране на отработени леярски формовъчни и сърцеви смеси
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Сформиране на екип по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Подготовка на тръжна процедура за избор на доставчик
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Провеждане на процедура за избор на доставчик/доставчици, съгласното изискванията на ПМС №55/12.03.2007 и сключване на договор/и с класирания/те на първо място кандидат/и:
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка и въвеждане в експлоатация на индукционна система за топене на чугун и инсталация за рециклиране на отработени леярски формовъчни и сърцеви смеси.
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Администриране и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 311 582 BGN
Общ бюджет: 2 609 410 BGN
БФП: 1 303 400 BGN
Общо изплатени средства: 1 303 400 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 303 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 303 400 BGN
2015 0 BGN
1 303 400 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 107 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 107 890 BGN
2015 0 BGN
1 107 890 BGN
В т.ч. Национално финансиране 195 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 195 510 BGN
2015 0 BGN
195 510 BGN
Финансиране от бенефициента 1 314 208 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 Индикатор 1: ....Заповед за сформиране на екип
Индикатор 3 Индикатор 2: ....Одобрена тръжна документация
Индикатор 4 Индикатор 3: .....Заповед за назначаване на оценителна комисия
Индикатор 5 Индикатор 4: .....Одобрен доклад на оценителна комисия
Индикатор 6 Индикатор 5: .....Одобрен и склячен договор за доставка
Индикатор 7 Индикатор 6: .....Приемо-предавателни протоколи
Индикатор 8 Индикатор 7: .....Поставена табела
Индикатор 9 Индикатор 8: .....Подготвен и предаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 10 Индикатор 9: Енергийно спестяване спрямо енергопотреблението на Прогрес АД като промишлена система
Индикатор 11 Индикатор 10: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой):
Индикатор 12 Индикатор 11: Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта (в лева).
Индикатор 13 Индикатор 12: Степен на повторно оползотворяване на отработени леярски формовъчни и сърцеви смеси.
Индикатор 14 Индикатор 13: Реализация на продукцията на международните пазари.
Индикатор 15 Индикатор 14: ръст на приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз