Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в ''КЦМ'' АД
Бенефициент: Комбинат за цветни метали АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 10.08.2012
Дата на приключване: 10.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда закупуване по Компонент 1 а) на автоматизирана енергоспестяваща линия за леене на олово и оловни сплави и по Компонент 2 на локален винтов компресор и слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Дейност 7 Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 497 147 BGN
Общ бюджет: 2 882 006 BGN
БФП: 1 441 003 BGN
Общо изплатени средства: 1 441 003 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 441 003 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 441 003 BGN
2015 0 BGN
1 441 003 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 224 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 224 853 BGN
2015 0 BGN
1 224 853 BGN
В т.ч. Национално финансиране 216 150 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 216 150 BGN
2015 0 BGN
216 150 BGN
Финансиране от бенефициента 1 497 147 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 дял енергия от ВЕИ спрямо общото количество енергия, потребявано от подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Индикатор 1: Одобрена тръжна документация
Индикатор 7 Индикатор 2: Издадена з аповед за назначаване на Оценителна комисия
Индикатор 8 Индикатор 3: Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 9 Индикатор 4: Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 10 Индикатор 5: Приемо-предавателени протоколи: 1. При емо-предавателен протокол за оборудването 2. Финален приемо-предавателен протокол за оборудването
Индикатор 11 Индикатор 6: По ставена табела на входа на предприятието
Индикатор 12 Индикатор 7: Поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 13 Индикатор 8: Представен изготвен Одитен доклад
Индикатор 14 Индикатор 9: Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 15 Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой): 5.1. нови техн ологии (брой) 5.2. нови продукти (брой) 5.3. нови услуги (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз