Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0005-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: 'ЕМКА'' АД - зелено предприятие
Бенефициент: “ЕМКА” АД- гр. Севлиево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 10.08.2012
Дата на приключване: 10.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда инвестиции по Компонент 1 а) в ново оборудване за производство на проводници
Дейности: Дейност 1 -Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 2 -Доставка и инсталиране на полуавтоматична извивалня за готова продукция на барабани
Дейност 3 -Доставка и инсталиране на екструдерна линия за изолация на единични проводници
Дейност 4 - Доставка и инсталиране на 24-совалкови оплитащи машини
Дейност 5 - Доставка и инсталиране на 16-ходова линия за изтегляне на голи медни жила
Дейност 6 - Доставка и инсталиране на двойностъпкови усукващи машини за неизолирани проводници
Дейност 7 - Информационно обезпечаване и визуализация
Дейност 8 - Отчитане на проекта 8.1 Изготвяне на междинен доклад 8.2 Изготвяне на финален доклад
Дейност 9 - Одит
Дейност 10:Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 955 203 BGN
Общ бюджет: 3 894 388 BGN
БФП: 1 947 194 BGN
Общо изплатени средства: 1 947 194 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 947 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 947 194 BGN
2015 0 BGN
1 947 194 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 655 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 655 115 BGN
2015 0 BGN
1 655 115 BGN
В т.ч. Национално финансиране 292 079 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 292 079 BGN
2015 0 BGN
292 079 BGN
Финансиране от бенефициента 1 955 203 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Намалено енергопотребление след внедряване на новото оборудване с 50%.
Индикатор 7 Индикатор 8: Намаляване на вредните емисии от СО2 с 3 941 т./год.
Индикатор 8 Индикатор 9: Намалени производствени разходи с 1 145.6 хил. лв./год.
Индикатор 9 Индикатор 10: Намалена себестойност на продукцията с 5%
Индикатор 10 Индикатор 11: Намалена средна възраст на технологичното оборудване с 4,7 години.
Индикатор 11 Индикатор 1: Одобрен от ДО доклад от оценителната комисия по процедурата за подбор на доставчици на заявеното по проекта оборудване.
Индикатор 12 Индикатор 2: Сключени договори с доставчици/ изпълнители до края на шестия месец от проекта.
Индикатор 13 Индикатор 3: Налична нова екструдерна линия за изолация на единични проводници
Индикатор 14 Индикатор 4: Налична нова 16-ходова линия за изтегляне на голи медни жила
Индикатор 15 Индикатор 5: Налични нови 24-совалкови оплитащи машини
Индикатор 16 Индикатор 6: Налични нови двойностъпкови усукващи машини за неизолирани проводници
Индикатор 17 Индикатор 7: Налична нова полуавтоматична извивалня за готова продукция на барабани
Индикатор 18 Индикатор 8: Публикация на интернет сайта на фирмата
Индикатор 19 Индикатор 9: Информационни табла
Индикатор 20 Индикатор 10: Стикери
Индикатор 21 Индикатор 11: Изготвени и одобрени междинен отчет и финален отчет
Индикатор 22 Индикатор 12: Извършен одит по проекта до края на 20-тия месец от началото му.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз