Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0206-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12010
Наименование: Подобряване на професионалния и здравния статус на работещите в "Металик" АД, чрез реализиране на дейности за подобряване на условията на труд в дружеството
Бенефициент: "Металик" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 14.08.2012
Дата на приключване: 05.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд в „Металик” АД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа
Дейности: 1.Сформиране на екип, разпределение на функциите Формирането на екипа по управление на проекта е основна дейност в началната фаза която включва: 1. Подбор на кадри за четирите основни длъжности: Ръководител, координатор, организационен секретар и счетоводител. 2. Разпределение на конкретните отговорности в хода на проектния цикъл. 3. Уточняване на комуникационните характерис-тики, форми, стил, механизми, за достигане до ефек-тивен екипен принцип на работа.
2.Анализи на състоянието и проектиране организаци-ята на трудовата дейност, във връзка с условията на труд в предприятието Анализът на състоянието е ключова дейност за проекта, която ще се извърши на два етапа: І етап: Анализ на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа (БЗР) в дружеството преди реализиране на проекта, като целта е :  Да се даде обективна оценка за състоянието на дейностите по БЗР в предприятието;  Да се открият силните и слабите страни в структурата на организационната дейност по осигуряване на здраве и безопасност в дружеството;  Да се обоснове необходимостта от оптими-зиране и подобряване на дейностите по осигуряване на здравословни условия на труд, за конкретни работни места в предприятието;  Да се набележат мерки за подобряване, които да залегнат като основни дейности по проекта  Да се определят целевите групи от работещи, върху които реализацията на дейностите по проекта ще даде отражение. ІІ етап: Анализ на състоянието на дейностите по осигуряване на безопасност и здраве при работа в дружеството след реализиране на проекта, като целта е :  Да се даде обективна оценка за това, как реализацията на проекта е допринесла за подобря-ване на условията на труд в дружеството, посредством прилагане на подходащи методи и средства за отчитане.
3.Избор на доставчици. Процедурата по избор на доставчици, включва следните дейности: 1.Членовете на екипа по проекта се запознават с резултатите от предварителния анализ за състо-янието на дейностите по осигуряване на БЗР в дружеството (І етап на Анализа). 2.Ръководителят и координаторът на проекта: 2.1. Съвместно със специалисти в конкретните области вземат решение за: вида, количеството и техническите характеристики на оборудването и предпазните средства, които трябва да бъдат закупени, с цел подобряване условията на труд на конкретни работни места в предприятието. 2.2. Подготвят технически спецификации за всяка от стоките (оборудване, ЛПС и т.н.), за които се пред-вижда извършването на доставка. 3. Техническият секретар на проекта подготвя обявления за откриване на процедури за възлагане на поръчки по ПМС № 55, за:  Доставка и инсталиране на оборудване, за ограни-чаване емисиите на вредни вещества във въздуха на работната среда.  Доставка на лични предпазни средства  Доставка на специално работно облекло  Доставка на косумативи за изградените средства за защита  Изработка на рекламни материали за популя-ризиране на проекта. 4. Комисия, съставена от членовете на екипа по проекта, извършва оценка и подбор на подадените в определения срок оферти. Оценката и подборът включват: запознаване, оценка, класиране на постъпилите предложения, подписване на протокол с решенията на комисията; 5. Комисията взема решение за избор на доставчици и сключване на договори за доставка.
4.Доставка и инсталиране на оборудване, с цел подобряване условията на труд. 1. Планира се въвеждане на ново оборудване, свързано с подобряване условията на труд в участък „Довършителни обработки”: локална филтър-венционна система. Ще се изгради обособено работно място за боядис-ване на метални изделия извън бояджийната камера, в помещението на участък „Довършителни обработки”. Там се предвижда да се извършва боядисване на едрогабаритни корпусни детайли и изделия, които не могат да бъдат вкарани за боядисване в камерата, поради големите им размери. Допълнително, експертът по безопасност, съвместно с доставчика на оборудването, ще организира запоз-наване на работещите с инструкцията за експло-атация с оборудването. Обособяването на такова работно място ще доведе до намаляване емисиите на разтворители, като по този начин ще се намалят рисковете от вдишване на вредни вещества и от запалване. Инсталирането на локална филтър-венционна сис-тема ще има положителен ефект и върху опазването на околната среда, тъй като ще се намалят неоргани-зираните емисии от летливи органични съединения, които ще се изпускат в атмосферата. 2. Модернизация на изграденаната в участък „Механичен монтаж” локална вентилационна система. Планира се закупуване, доставка и инсталиране на ново оборудване, свързано с подобряване условията на труд: аспирационни ръкави за изградената на обособеното работно място за заваряване локална венционна система. Те ще заменят сега действащите ръкави, които не са достатъчно маневрени и поради тази причина не могат да осигурят ефективно отвеждане на газовете. Посредством новите ръкави ще се осигури отвеждане на заваръчните газове направо от зоната на заваряване, а от там и до подобряване условията на труд за всички работещи в помещението. 3. Инсталиране на аспирационни ръкави за отвеж-дане на газовете, отделящи се при работа на заваръчен робот в цех „Разкрой”. Планира се закупуване, доставка и инсталиране на ново оборудване, свързано с подобряване условията на труд: аспирационни ръкави, които да бъдат свързаникъм изградената в цеха локална филтър- венционна система.
5.Закупуване и доставка на предпазни средства и специално работно облекло Планира се закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло, които осигуряват по-добра защита на работещите от значимите рискове за здравето и безопасноста при заваряване и боядисване на метални изделия (съгласно оценката на риска). Предвижда се да бъдат закупени и осигурени на работещите: 1. Шлемове за заваряване с автоматично затъм-няващ се филтър. Тяхното предимство е, че: - ще осигурят по-добра защита на работещите от вредното въздействие на лъченията при заваряване, тъй като дават възможност за настройка на филтъра на затъмнение, в зави-симост вида на извършваните заваръчни работи. - -ще осигурят по-голям конфорт на работещите по време на работа и ще намалят значително спомагателното време на заваръчният процес: няма да се налага заварчиците постоянно да вдигат и спускат заваръчния шлем, за да контролират качеството на заваръчния шев. Предвижда се за заварчиците, на коитосе налага да работят в затворени пространства (20 човека) шлемовете, да бъдат оборудвани допълнително с индивидуална система за филтриране и подаване на свеж въздух, която ще осигури още по-добра защита от отделяните при заваряване вредни газове. Предвижда се да се изработят брошури с указания за експлоатация и поддръжка на шлемовете, които да се раздадат на всички работещи с тях. По този начин ще се осигури тяхното по-ефективно и за по-дълъг скок ползване. На брошурите ще бъдат поставени отличителните знаци с логото на ЕСФ и ОП РЧР. 2. Целолицеви маски за бояджии, с индивидуална система за филтриране и подаване на свеж въздух. Те ще осигурят по-добра защита на работещите при боядисване от използваните в момента полулицеви маски, тъй като освен че ще осигурят по-ефективна защита на дихателните пътища, ще предпазят работещите от изпръскване на очите с боя и от попадане върху кожата на лицето. 3. Работно облекло от плат, обработен против горимост. Рискът от запалване и изгаряне е един от значимите за работните места, на които се извършва заваряване в защитна газова среда и газо-кислородно рязане, тъй като на работните места има едновременно открит огън (искри) и лесно запалими и горими вещества (газове). Предприети са редица организационни и технически мерки за ограничаване на риска: провежда се ежегодно обучение на работещите по противопожарна безопасност; пожарогасителите се поддържат в изправност; поставени са знаци и табели, указващи пътищата за евакуация. Закупуването на работно облекло от плат, обработен против горимост ще осигури още по-добра защита на работещите и ще намали вероятността от инциденти и наранявания.
6.Закупуване и доставка на консумативи, свързани с подобряване условията на труд Предвижда се да бъдат закупени: 1. Консумативи за изградените в дружеството колективни средства за защита: локални филтър-вентилационни системи. - сменяеми филтри; 2. Консумативи за закупените лични предпазни средства: сменяеми филтри за индивидуалните системи за пречистване на въздуха По този начин ще се осигури по-добра и по-ефективна защита на всички работещи в помеще-нието лица, от значимите рискове за здравето и безопасността поради: вдишване на вредни вещества и в резултат на запалване (пожар). Поддържането на инсталираните локални филтър-вентилационни системи в изправност ще има положителен ефект и върху опазването на околната среда, тъй като ще се намалят неорганизираните емисии от отделяните при заваряване и боядисване вредни газове, които се изпускат в атмосферата.
7.Осигуряване на публичност на проекта За осигуряване на публичност на проекта се предвижда: 1. Организиране и провеждане на пресконференция за средствата за масово осведомяване, по повод финализиране на проекта, с цел разпространение на информация и осигуряване на публичност на постигнатите резултати. 2. Изработка и поставяне на отличителни знаци (два броя табели) с логото на ЕСФ и ОП РЧР. 3. Изработка на петстотин (500) броя информаци-онни брошури, популяризиращи финансовата подкрепа от Европейския съюз, при реализирането на проекта.
8.Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол за изпълнението Всички действия, предприети от екипа, за успешното реализиране на проекта: подготовка; мониторинг за качественото изпълнение на дейностите по проекта; контрол за качеството на доставеното техническо оборудване; изготвяне на технически доклади и финансови отчети и др. дейности, с които ще се гарантира успешната му реализация и спазването на сключеният договор за предоставяне и разходване на безвъзмездна финансова помощ.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Каммартон България" ЕООД
„Бултекс 99” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 166 304 BGN
Общ бюджет: 158 939 BGN
БФП: 127 151 BGN
Общо изплатени средства: 127 148 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 127 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 26 609 BGN
2013 0 BGN
2014 100 540 BGN
2015 0 BGN
127 148 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 108 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 617 BGN
2013 0 BGN
2014 85 459 BGN
2015 0 BGN
108 076 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 991 BGN
2013 0 BGN
2014 15 081 BGN
2015 0 BGN
19 072 BGN
Финансиране от бенефициента 33 261 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз