Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0192-C0001
Номер на проект: ESF-2302-01-01006
Наименование: Повишаване на безопасността и подобряване на условията на труд на служителите в Хотел "Самоков" к.к. Боровец
Бенефициент: "САМОКОВ-БОРОВЕЦ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 07.08.2012
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на високо ниво на безопасност и качество на работа на служителите в Хотел „Самоков”, гарантиращо недопускане на злополуки и осигуряващо висока производителност и конкурентоспособност.
Дейности: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във всички звена на САМОКОВ – БОРОВЕЦ АД Дейността включва: провеждане на изследване и анализ на фактическото състояние на организацията на трудовата дейност и управлението на здравето и безопасността при работа; проектиране, създаване и приемане/утвърждаване на стратегия и програма за управление и организация на трудовата дейност и управлението на здравето и безопасността при работа (ЗБР). Структурата на анализа на състоянието ще съдържа: Въведение – изводи за сегашното състояние на предприятието, организацията на работния процес и състоянието на управлението на здравето и безопасността при работа; Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организацията и управлението на трудовия процес, състоянието на разработените и утвърдените оценки на риска; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от подобряване и проектиране на организацията на труда – стратегия, включваща обосновка и дейности по усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и управлението на ЗБР и приемане на Програма със задачи, отговорници, срокове, методи и средства за управление, отчитане на дейността и повишаване ефективността на трудовата дейност на служителите. Дейността е задължителен елемент съгласно Насоките за кандидатстване по програмата, но от своя страна е необходима за да се оцени настоящото състояние и изработи стратегия и програма за управление и организация на трудовата дейност, осигуряваща усъвършенстване на организацията на труда, идентифициране на съществуващите възможности за подобрение, повишаване на ефективността на оценката на риска на всички работни места
Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло Към настоящия момент на всички служители в дружеството са раздадени ЛПС и специализирано работно облекло в съответствие с утвърдените списъци. Наличните ЛПС и специализирано облекло са с голямо разнообразие, но общото е, че са с най-ниски характеристики на защита и предпазване на служителите при изпълнение на работните дейности. Това често води до преждевременно износване/амортизиране и съответно намаляване допълнително на защитните и предпазни функции на специализираното работно облекло и ЛСП – предпоставка за възникване на инциденти и злополуки или за увреждане на здравето при работа. За да се премахнат тези нежелани фактори предвиждаме по проекта да се закупи специализирано работно облекло и ЛПС с най-висока степен на защита, което ще намали до минимум причините за възникване на инциденти или злополуки, ще подобри условията на труд и ще повиши производителността на служителите. Закупуването на такива ЛПС и специализирано работно облекло ще осигури: увеличаване периода за износване, по-трудно протриване, скъсване, по-свободни движения при работа и намаляване на физиологичното и психично напрежение; по-сигурна защита от вредни влияния на микроклимата и факторите на работната среда. Дейността включва проучване - в съответствие с утвърдените списъци на ЛПС и на специализирано облекло – за такива, с най-висока степен на защита за съответната
Разработване и внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа по изискванията на OHSAS 18001:2007 Дейността по разработване и нс внедряване на (СУЗБР) включва следните стъпки: • анализ на фактическото състояние на системата за управление и степента на съответствието й на изискванията на OHSAS 18001:2007, с изработване на доклад-анализ; • обучение на екипа по разработване и внедряване на системата за управление по изискванията на същия стандарт; • разработване на документите, изисквани от стандарта; • обучение на служителите по разработените документи; • внедряване на системата за управление с привеждане в изпълнение на дейностите и отговорностите по изискванията на разработените документи и в съответствие с изискванията на стандарта; • обучение на вътрешни одитори; • провеждане на вътрешен одит по критериите на OHSAS 18001:2007; • провеждане на съвещание за преглед от ръководството и оценка на готовността за сертифициране по горния стандарт. Необходимостта от внедряване на СУЗБР произтича от многообразието на дейностите в дружеството възможните заплахи за ЗБР и възможността, чрез въвеждане на СУЗБР да с е осигури системност при управлението, своевременно идентифициране на опасностите и адекватно управление на трудовите процеси по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Дейността е обоснована във връзка с необходимостта от систематизиране на контрола и управлението на ЗБР в дружеството и възможността за непрекъснато подобрение на същите, с което да се осигури понижаване на риска от злополуки и инциденти и повиши безопасността и производителността на труда
Модернизация и допълнително обезопасяване на сервизен асансьор Дейността включва модернизация, реконструкция и обезопасяване на сервизен асансьор - модернизация на управлението на задвиждащия електромотор с честотен регулатор, подмяна на плъзгащи се врати и релсов път, с цел осигуряване на безопасни и комфортни условия на обслужващия хотела персонал и предотвратяване на трудови злополуки. Модернизацията и допълнителното обезопасяване е продиктувано от високата степен на амортизация на асансьора. В предвид, че асансьора е монтирна преди повече от 20 години той не отговаря на всички съвременни изисквания за безопасност. Това налага и дооборудването на същия с допълнителни системи за сигурност и защита на пътуващите в него.
Информиране и публичност Предвижда се в хода на изпълнение на програмата поставянето на информационно табло във фоайето на хотела. След приключване на дейностите по договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на същото място ще бъде поставена постоянна разяснителна табела, отговаряща на изискванията за визуализация на дейностите и резултатите от проекта. За всички операции, финансирани по проекта, ще се извърши информиране на участниците в съответната операцията за финансирането й от програмата и от Европейския социален фонд на Европейския съюз. При започването и приключването на проекта ще бъдат организирани по едно информационно събитие (пресконференция или обява) в местна медия, относно започването – съответно приключването на проекта. За осигуряване на информиране и публичност на проекта предвиждаме и изработването на информационни брошури. Така проведен дейността ще изпълни целите при минимални разходи на средства.
Организация и управление на проектното предложение Включва цялостното администриране на проекта в т.ч. подготовка и подаване документи за авансово плащане(ако такова се предвижда в проекта); - подготовка и подаване документи за междинно плащане(ако такова се предвижда в проекта); - подготовка и подаване документи за окончателно плащане
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СЕМА-М
"Алфалифт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 59 521 BGN
Общ бюджет: 57 117 BGN
БФП: 57 117 BGN
Общо изплатени средства: 57 113 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 117 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 904 BGN
2013 0 BGN
2014 45 208 BGN
2015 0 BGN
57 113 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 550 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 119 BGN
2013 0 BGN
2014 38 427 BGN
2015 0 BGN
48 546 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 786 BGN
2013 0 BGN
2014 6 781 BGN
2015 0 BGN
8 567 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз