Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0409-C0001
Номер на проект: ESF-2302-02-02016
Наименование: Строим Безопасно
Бенефициент: Пътстрой Бургас ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 01.11.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд в „Пътстрой - Бургас” ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1: Създаване на организационна структура на проекта Изграждането на необходимата проектна и организационна структура, която да гарантира постигането на устойчиви резултати. Дейността включва: Разработване на длъжностни характеристики на 3 членовете на екипа по проекта – Ръководител на проекта, финансов мениджър (Счетоводител) и оперативен мениджър (координатор) на проекта, Сключване на 3 договора с членовете на екипа по проекта; Актуализиране на плана за изпълнение на дейностите по проекта и разработване на подробен план; Разпределение на конкретните задачи между членовете на екипа; Сформирането на екипа от 3 души ще подсигури ясното разпределяне на отговорноситте между членовете на екипа, ще допринесе за по-добрата координация и изпъленние на дейностите, предвидени в проекта.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност (общо). От изпълнителя ще се изисква да спази минималните изисквания за дейноста описани в насоките за кандидатстване: Структурата на анализа на състоянието следва да съдържа най-малко: I. Въведение – съдържащо описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – съдържащ силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, оценките на риска, които са разработени и внедрени в предприятието; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност –с включена обосновка и описание как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение В допълнение от изпълнителя ще се изисква да изготви раздел с джендър анализ, от който да е видно разпределението по полове за всички сфери на интервенция.
Дейност 3. Mодернизация на технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд; С цел подобряване на условията на труд и безопасност и здраве в настоящето проектно предложение се предвижда подмяната на следното оборудване с нови по съвременни технически средства отговарящи на съвременните изисквания за безопасност и здраве. - Въздушен компресор Comp Air с включени принадлежности, осигуряващ постоянно захранване със сгъстен въздух, работещ при значително по-ниски нива на шум и вибрации, осигуряващи по-благоприятна работна среда; - Пневматичен къртач с принадлежности, работещ при значително по-ниски нива на шум и вибрации, автоматична система за изключване в случай на авария, което е предпоставка за избягването на трудови злополуки; - Машина за за вибрационна тромбовка, работеща при значително по-ниски нива на шум и вибрации, система за авариен стоп с цел предотвартяване на злополуки; - Подвижен заваръчен генератор осигуряващ мобилност и постоянно захранване на заваръчния екип, автоматична система за изключване в случай на късо съединение или претоварване, ниски нива на шум; - Асфалторезач с комплект принадлежности осигуряващ безопасност на оператора при работа с машината, ниски нива на шум и вибрации; - Моторен трион с комплект принадлежности, автоматична стоп система в случай на претоварване, предпазител за авариино спиране, съобразен с изискванията за работа с режещи инструменти и машини; - Моторна коса с комплект принадлежности, осигуряващ безопасност на оператора при работа с машината, ниски нива на шум и вибрации;
Дейност 4. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло; Минимални изисквания: Съгласно утвърден утвърден списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства въз основа на извършената оценка на риска на работните места в настоящето проектно предложение се предвижда закупуването на специализирано работно облекло и лични предпазни средства. Необходимостта от тази дейност произтича от намерението на дружеството да осигури за своите служители качественно специализирано работно облекло отговарящо на Европейските норми на съответствие за безопасност и здраве. Това ще има и пряк положителен ефект върху подобряването на условията на труд, което е и една отосновните цели на настоящето проектно предложение. Предвижда се закупуването на: - Летен и зимен комплект работен гащеризон и яке: студо и влагозащитен,със светлоотразителни ленти. - Зимни и летни ергономимични обувки с устойчиво композитно бомбе, масло устойчива подметка с пластина предотвартяваща пробождане, антистатична, антимагнитна, термична изолация; - Индустриална каска - ударо- и електрозащитна, функционална и комфортна, с отличен дизайн, устойчива на високи и ниски температури, без отвори, с комфортна текстилна околожка със сменяем абсорбиращ потта начелник за осигуряване на комфорт при продължително носене - Ботуши – с метално бомбе издържащо на удар, изключително устойчиви на вода, агресивни течности, масла, замърсяване и механични увреждания, повишена устойчивост на ниски и високи температури; - частичков респиратор, формован, вертикално или хоризонтално сгъваем, за твърди и течни аерозоли на водна и маслена основа, фино дисперсен прах, пушек, с клапа за издишане и метална пластина; - Външни антифони големи ергономични чашки, пълни с акустична пяна, отлично затихване в голям честотен спектър, могат да се носят и с каска, като се използва меката лента, меки и широки неалергични възглавнички, осигуряващи комфорт през целия ден; - Предпазни очила - затворени, широкообзорни, ергономични, предпазват очите от прах, пръски агресивни течности, леки отхвърчащи частици и пръски разтопен метал, нечупливи; - Ръкавици - едноцветна лицева агнешка кожа и дишащ гръб от памучно трико в червен цвят, ластичен маншет, пристягане с велкро в китката; - Ръкавици - от плътен слой нитрилен каучук на трикотажна основа, безшевни, масло-киселинно-алкало защитни, противоплъзгащи;
Дейност 5. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане на ново работно оборудване и технологии; Минимални изисквания: Предвижа се обучаващо въвеждане и разработване на инструкции за безопасност и здраве при въвеждането в експлоатация на техническото оборудване заложено в настоящето проектно предложение. Очакван резултат е въвеждането на процедури, които да повишат ефективността на работата с техническото оборудване, намаляване на трудовите инциденти и злополуки.
Дейност 6. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии. Обучение на целевата група по безопасна работа с нововъведеното оборудване и безопасен и здравословен труд. Обучението ще е в съответствие с приоритетните действия съгласно чл. 3 от Регламент 1081/2006. Обученията ще са съобразени със спецификата на нововъведеното работно оборудване и технологии. В програмите на обученията ще се включат дейности, които ще допринесат за осъвременяване на работния процес и ще обосноват нуждата от подобен вид обучения. Обученията ще съдържат модули инфопмиращи за хоризонталните принципи: информационно-обучителен модул по равенство на половете, равни възможности и антидискриминация, устойчиво развитие с продължителност не по-малко от 45 учебни часа. Обученията ще се извършват в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към правилното използване и експлоатиране на нововъведеното работно оборудване или внедряването на нови технологии. От изпълнителя ще се изисква след извършване на дейностите по обучение следва да бъде издаден документ, удостоверяващ успешното завършване и придобитите умения и компетентности
Дейност 7. Дейности по информация и публичност 1. Изготвяне на презентация на целите и очакваните резултати от проекта. 2. Провеждане на първа пресконференция за представяне на целите, дейностите и очакваните резултати от проекта пред общтествеността; 3. Изработване, отпечатване и разпространение на: 1000 бр. Стикери; 1000 бр. Информационни брошури; 3 информационни табели; 3 публикации в национални вестници и 10 публикации в местни и регионални вестници и/или електронни издания съобразени с Регламент на Европейска комисия (ЕО) № 1828/2006 от 08.12.2006г. При изработването и/или отпечатването на описаните материали задължително на заглавната страница щи се посочват схемата и източника, по който същите се финансират, и съответните за това символи и ще се спазват изискванията за информиране и публичност по в чл. 6 от Приложение I на Договора за безвъзмездна финансова помощ и в Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП РЧР, (приложение З към Насоките за кандидатстване). Ще се спазват и правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския Социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
Дейност 8 отчет и одит на проекта След приключване на проектните дейности ще бъде изготвен финален технически и финансов отчет. Екипът на проекта има готовност да предоставя информация по всяко време и формат при поискване от ДО.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 121 615 BGN
Общ бюджет: 103 628 BGN
БФП: 82 902 BGN
Общо изплатени средства: 82 884 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 82 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 458 BGN
2013 0 BGN
2014 63 426 BGN
2015 0 BGN
82 884 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 539 BGN
2013 0 BGN
2014 53 912 BGN
2015 0 BGN
70 451 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 919 BGN
2013 0 BGN
2014 9 514 BGN
2015 0 BGN
12 433 BGN
Финансиране от бенефициента 24 323 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз