Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.02-0217-C0001
Номер на проект: ESF-2302-09-12008
Наименование: Подобряване на условията на труд в "Стандарт Профил България" АД
Бенефициент: "СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.05.2012
Начална дата: 03.08.2012
Дата на приключване: 03.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за повишаване на конкурентоспособността и производителността на заетите в „Стандард Профил България” АД, гр. Стара Загора, чрез подобряване на условията на труд
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип, управление и отчетност на проекта Дейността ще гарантира постигането на очакваните резултати от реализацията на проекта и спазването на принципите на добро управление, отчетност и прозрачност. Дейността предвижда сформиране и поддържане на екип за изпълнение и управление на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, организира, координира, контролира и отчита изпълнението на отделните проектни дейности. В екипа ще бъдат включени следните позиции: - Ръководител на проекта; - Координатор по проекта; - Счетоводител - Експерт по ЗБУТ Екипът по проекта ще провежда регулярни работни срещи, на които ще бъдат отчитани извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за ясното разпределение на отговорностите и задачите на отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Той ще определи отговорник за изпълнението на всяка от заложените в проекта дейности. Координаторът на проекта ще подпомага изпълнението на всички дейности по проекта, ще изготвя графиците за изпълнение на дейностите. Счетоводителят ще следи отчетността на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Експертът по ЗБУТ ще консултира екипа по проблемите на ЗБУТ, ще подготви проектозадания за избор на подизпълнители, ще проследява ефекта от реализирането на дейностите върху целевата група. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. Екипът по проекта е избран съобразно специфичните нужди на всяка една от дейностите по проекта. Всеки член на екипа е професионалист, точен, лоялен и отговорен за изпълнение на поставените задачи.
Дейност 2 Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организцията на трудовата дейност Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще включва: 1. Въведение – ще се опише сегашното състояние на предприятието и организацията на трудовата дейност; 2. Изложение и анализ - ще се опишат силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност; 4. Заключение Тъй като дейността ще бъде организирана от външен изпълнител като част от проект с договорена безвъзмездна финансова помощ повече от 50 на сто, за избора му ще се приложи ПМС 55. Стойността на услугата възлиза на 15 000 лв. и за избора на изпълнител ще бъде приложена процедурата по чл. 12, съгласно който бенефициентите могат да не провеждат процедура за определяне на изпълнител, но са длъжни да съберат не по-малко от 3 оферти, които съдържат техническо и финасово предложение. Екипът на проекта ще подготви задание, критерии за избор на изпълнител, ще набере необходимия брой оферти, ще ги оцени за съответствие, ще ги класира и ще сключи договор за доставка на услуга. Ефективното управление на трудовите процеси в една организация спомага във висока степен за намаляване на риска от професионални заболявания и злополуки на работното място. За подобряване на ефективността на производствения процес в „Стандард Профил България” АД ще се извърши тази задължителна по настоящата финансова схема дейност. Реализирането на тази дейност ще стане препоставка за подобряване организацията на трудовата дейност в предприятието и създаване на условия за намаляване на рисковете, трудовите злополуки и професионалните заболявания, което е една от целите както на проекта, така и на схемата за безвъзмездна финасова помощ „Безопасен труд”
Дейност 3: Частична подмяна на лични предпазни средства и специално работно облеклос по-висок клас 1. В изпълнение на утвърдената фирмена политика и следвайки въведения стандарт „ОHSAS 18001”, „Стандард Профил България” АД се стреми към непрекъснато подобрение на условията на труд, като отчита нуждите и потребностите на персонала си. От извършената оценка на риска на работните места, базирана на измерени фактори на работната среда, е видно, че в цех „Производствен” работниците работят в условията на прегряващ микроклимат. Към настоящия момент работниците използват плътни работни обувки от изкуствена кожа, с устойчива на действието на минерални масла подметки, устойчиви на подхлъзване. Многократно са постъпвали сигнали за дискомфорт при употребата на работни обувки, изпотяване на ходилата на краката, появи на гъбички и неприятни миризми, тежест в долните крайници при продължително стоене. Тези сигнали са разглеждани на заседания на Комитета по условия на труд, като е взето единодушно решение за замяна на сега използваните работни обувки с нови, по-добри, осигуряващи по добър комфорт при осем часово носене. Следва да се отчете и факта, че над 85% от персонала в цех „Производствен” работи в правостояща работна поза през цялото работно време (изисква се от технологията на работа), което създава опасност за опорно-двигателния апарат при използване на неподходящи обувки. Вземайки предвид тези две обстоятелства замяната на сегашните работни обувки с нови, по-качествени ще премахне съществуващите неудобства у работещите и най-вече ще способства за запазване на тяхното здраве. Замяната на сега употребяваните обувки с нови, които да съчетават олекотеност, да са направени от естествени материали за да може кожата „да диша”, с динамична пета, за да се избегне дискомфорта, създаван от правостояща поза. Възможността за избор на по-олекотени и по отворени модели е в корелация със замяната на газокарите с електрически високоповдигачи и отпадане на опасността от премазване на долните крайници. 2. Една от най-масовите опасности в производствената дейност на Дружеството е механичната опасност, в частност риска от срязване и въобще поражение на горните крайници, обусловен от употребата на остри инструменти и абразиви – пили, ножици, макетни ножове. Те съставляват около 80% от регистрираните инциденти – събития с наранявания. Управлението на тези рискове се усложнява допълнително от съчетанието на операциите по изрязване и изпиляване с необходимостта от употребата на химични агенти – ацетон, кореселин, лотоксан, лепила на основата на цианакрилатни съполимери при почистване на детайлите. Ето защо към използваните предпазни ръкавици се предявяват множество изисквания, по отношение на качеството и опасностите от които те предпазват, а именно: • Да позволяват извършване на фини движения с работните детайли и запазване чувствителността на пръстите • Да позволяват кожата на ръцете да диша • Да предпазват от механични срязвания • Да са резистентни към органични разтворители – кетони и нормални въглеводороди от алкановия ред До сега използваните ръкавици – полиуретан върху бял полиакрил не притежаваха добра механична устойчивост. Въпреки употребата им, работещите съобщаваха за срязвания и порязвания при работа. Оказа се, че защитата която осигуряват срещу химични агенти е незадоволителна, тъй като в резултат на механични въздействия полиуретановото покритие бързо се износваше и при по нататъшна употреба разтворителите лесно преминаваха през полиакрилния плат и достигаха кожата на ръцете. Правени бяха опити по внедряване на PVC ръкавици, но те водеха до изпотяване на кожата на ръцете, появи на екземи и практически нулева защита от механични опасности. По настояване на органа по безопасност и здраве при работа и съгласувано с Работодателя и КУТ бе взето решение да се търси решение на тези проблеми чрез експериментално използване на нов вид ЛПС за защита на ръцете, с цел установяване надеждността им и възможността за практическо приложение. В рамките на проекта ще бъдат закупени нов вид предпазни ръкавици, които са значително по-скъпи от до сега използваните – полинитрил върху черен плетен полиакрил с висока прилепналост по дланите. Новия вид ръкавици позволява по-добро извършване на фини движения • Възможност кожата на ръцете да диша • Изключително добра устойчивост против износване на полинитрила в сравнение с полиуретана • Висока устойчивост на въздействие на органични разтворители • Черните полиакрилни влакна, останали върху каучуковите детайли не влошават търговския вид на продукта в сравнение с остатъчните влакна от белите ръкавици • Намаляване на инцидентите свързани с убождане и срязване на горни крайници. Тъй като дейността ще бъде организирана от външен изпълнител, като част от проект с договорена безвъзмездна финансова помощ повече от 50 на сто, за избора му ще се приложи ПМС 55. Стойността възлиза на 99 806 лв. и за избора на изпълнител ще бъде приложена процедурата по чл. 11 – процедура по договаряне по чл. 10. Екипът на проекта ще подготви задание, критерии за избор на изпълнител, ще покани за преговори най-малко трима кандидати.
Дейност 4: Визуализация и популяризиране на проекта За постигане на информираност и публичност по проекта ще бъдат изготвени следните материали: 1. Инфорамционни табели 2. Брошури 3. Публикации в медиите 4. Телевизионни репортажи 5. Плакати Всички дейности по информираност и публичност ще се извършат съгласно разпоредбите на Регламент(ЕК) № 1828/2006 от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно ЕФРР.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
"СТМ - Експерт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 644 BGN
Общ бюджет: 120 014 BGN
БФП: 96 011 BGN
Общо изплатени средства: 96 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 96 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 96 011 BGN
2015 0 BGN
96 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 81 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 81 609 BGN
2015 0 BGN
81 609 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 14 402 BGN
2015 0 BGN
14 402 BGN
Финансиране от бенефициента 24 929 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз